Hva har skjedd med uttak av jerv siden sist? Det får du svar på her

Lisensfellingsperioden for jerv var over 15. februar, og 68 jerver ble belastet ei kvote på 142 dyr. Av disse er 53 felt av lisensjegere. Også skadefellinger gjennomført etter at kvotene er vedtatt og før lisensfellingsperiodens slutt trekkes fra kvota.

Tida etter lisensfellingsperiodens slutt benyttes til blant annet hiuttak gjennomført av Statens naturoppsyn (SNO). Siden i fjor høst har SNO felt 21 jerver. Av disse er ei tispe og fem valper felt under hiuttak i vår, framgår det av Miljødirektoratets oversiktsside for ekstraordinære skadefellinger av jerv

Se ellers oversikter nederst i artikkelen for mer inngående opplysninger om lisens- og skadefellinger av jerv.

Lisensfellingsperioden for jerv begynner 20. august. Klima- og miljødepartementet endret i 2022  lisensfellingsperioden for jerv slik at den begynner samtidig som reinsjakta. 

Den siste utviklingen onsdag er at Miljødirektoratet fattet en beslutning om hiuttak i Ringebu kommune i Innlandet. På sommerstid beiter om lag 2600 sau og lam ved Storfjellet i Ringebu, og området er ikke prioritert til ynglende jerv – ei heller til noen andre av de store rovdyrartene. Statsforvalteren i Innlandet utbetalte i 2023 erstatninger for 35 sau og 226 lam som tap til jerv i Ringebu kommune, og direktoratet skriver i vedtaket at skadepotensialet i området er stort.

Mer restriktiv politikk

Støre-regjeringen tiltrådte i 2021 med et løfte om en mer restriktiv rovdyrpolitikk. Direktoratet har i vinter som de to foregående vinterene hatt ambisjoner om å komme tidligere i gang med ekstraordinære uttak enn hva som har vært tilfellet tidligere. 

Stortinget har vedtatt at lisensfelling skal være det primære virkemiddelet for bestandsregulering av jerv, men siden jerven ofte lever langt unna vei til fjells i vanskelig framkommelige og i mange tilfeller rasfarlige områder, har ikke lisensfellingen vært effektiv nok til å fylle kvotene.

Jerv fotografert i Våler kommune i Innlandet. Foto her og øverst i artikkelen: Trond Burud

Rovdyr.org har sendt et knippe spørsmål til Miljødirektoratet og fått svar på dem fra Susanne Hanssen, fungerende seksjonsleder i viltseksjonen.

– Hvordan kommenterer Miljødirektoratet framdrifta i ekstraordinære uttak av jerv? 

– Det er fortsatt lisensfelling som skal være det primære virkemiddelet for å redusere bestanden. Ekstraordinære uttak er skadefelling av enkeltindivider som gjennomføres for å redusere skader. Miljødirektoratet vurderte mulige områder etter endt beitesesong, ut fra hvilke områder det pågår lisensfelling i og skadehistorikk. Beslutningene ble tatt fra i høst. Det har vært varierende vær og føre som har gitt SNO utfordringer i noen av områdene, svarer Hanssen.

Over bestandsmål

I fjor var antall dokumenterte jerveynglinger i Norge 64, mens det nasjonale bestandsmålet er 39 årlige ynglinger.

– Hvilke, hvis noen, spesielle prioriteringer gjør forvaltningen i år for å kunne oppfylle regjeringens målsetting om å komme ned på bestandsmålet?

– Det er primært lisensfelling som skal regulere bestanden ned mot bestandsmålet, svarer Hanssen og viser til følgende grafikk i epost-svaret:

– Bestanden av jerv beregnes ut fra et treårsgjennomsnitt, og ut fra dette ligger jervebestanden noe over bestandsmålet, men på grunn av hiuttakene som er gjennomført ligger bestanden omtrent på bestandsmålet i de fleste regioner. Det er først og fremst i region 5, tidligere Hedmark, at bestanden av jerv ligger langt over bestandsmålet, i tillegg til Trøndelag i region 6. For region 5 er antall ungekull registrert innenfor forvaltningsområdet og i områder uten skader forårsaket av jerv, det er dermed ikke grunnlag for ekstraordinære uttak, skriver Hanssen.

De siste årene er en god del av jerveynglingene i gamle Hedmark registrert i områder innenfor ulvesona, hvor beitebruk med sau i utmark er avviklet. Det er derfor det heller ikke er noen jerveskader i innlandskommuner som Trysil, Våler og Elverum.

– Utover dette besluttet Miljødirektoratet fra i høst skadefelling av enkeltdyr i områder med jerveskader. Videre følger Miljødirektoratet som normalt overvåkingsinformasjonen som innhentes av SNO i løpet av vinter og vår, og vurderer om det er behov for uttak av ungekull i skadeutsatte områder. Det er per i dag påvist elleve kull, og besluttet uttak av fire av disse.

Tiltak foran kalvingssesongen

Regjeringen kom i desember med en tiltakspakke for å ivareta hensynet til både reindrift og utbygging av kraft og nett. Ett tiltak er å redusere rovvilttrykket for reindrifta foran kalvingssesongen, som begynner i løpet av de kommende ukene.

– Prioriterer forvaltningen ekstraordinære tiltak denne våren i reinbeiteområdene, jamfør regjeringens tiltakspakke for redusert rovvilttrykk i de tre nordligste rovviltregionene? I så fall, hvordan kommer disse prioriteringene til uttrykk?

– Miljødirektoratet følger opp styringssignaler fra Klima- og miljødepartementet, og har oversendt svar til departementet på bestilling om vurderinger om rovvilt og tamrein i februar. Utover dette vurderer vi behov for ekstraordinære uttak ut fra gjeldende regelverk, og har iverksatt tiltak for å forhindre jerveskader også i tamreinområder i region 6, 7 og 8, svarer Hanssen.

Rovviltregion 6 er Trøndelag og Møre og Romsdal, 7 er Nordland og 8 er Troms og Finnmark.

Miljødirektoratet har i vurderingene om rovvilt og tamrein ikke trukket fram noen endring i praksisen rundt ekstraordinære uttak som virkemiddel for å redusere tapene av tamrein til jerv.

Landbruksdirektoratet, som også er bedt om innspill i saken, skriver derimot følgende: «Økt innsats for ekstraordinære uttak av jerv, med særlig fokus på områder med bestandstall over det regionale bestandsmålet og områder hvor det over tid har vært store tap til jerv. Dette gjelder uavhengig av om disse er innenfor forvaltningsområde for jerv».

Trøbbel i Møre og Romsdal

Rovdyr.org har det siste drøye året viet særlig oppmerksomhet til de store tapene som rammer sauebesetninger på utmarksbeite i jerveprioritert område i Møre og Romsdal.

– I hvilken grad vil forvaltningen styre ekstraordinære uttak til særlig tapsutsatte områder innenfor forvaltningsområdet i Møre og Romsdal? Hvilke vurderinger gjør Miljødirektoratet knyttet til muligheten for å redusere belastningen for småfeholdet i disse områdene?

– Det er for tidlig å si noe om. I utgangspunktet ligger bestanden av jerv på bestandsmålet innenfor forvaltningsområdet for jerv i Møre og Romsdal. Dette betyr at næringen i disse områdene vil beite i områder som er prioritert til jerv. De mest effektive tiltak er forebyggende tiltak som utsatt slipp og tidlig sanking. Vi vil følge overvåkingsinformasjonen som innhentes av SNO, svarer Hanssen.

Følger med i Oppland

Flere steder i Nord-Gudbrandsdalen, slik som Skjåk, Lesja og Dovre, har jerveskadene på sau og lam vært store i flere år.

Ett av spørsmålene Rovdyr.org har sendt til Miljødirektoratet besvares av seniorrådgiver i Viltseksjonen Anders Braa.

– I hvilken grad vil forvaltningen styre ekstraordinære uttak til særlig tapsutsatte områder innenfor forvaltningsområdet i region 3 (Oppland)? Hvilke vurderinger gjør MD knyttet til muligheten for å redusere belastningen for småfeholdet i disse områdene?

– Vi har allerede gitt en beslutning om ekstraordinært uttak av jerv i region 3, men avsluttet fellingsforsøket da ei jervetispe ble felt under ordinær lisensfelling. Med det var hunndyrkvoten for forvaltningsområdet i regionen tatt ut. Vi gjør fortløpende vurderinger om behov for ekstraordinære uttak i region 3 som overalt ellers i områder med jerv i landet. Vi kommer spesielt til å følge med på jerveynglingene etter hvert som overvåkningen avdekker dem fra nå og utover våren, skriver Braa i en epost til Rovdyr.org.

Lisensfelling av jerv 2023/24

RovviltregionKvoteMaks hunndyrBelastet kvoteDøde hunndyr
Region 1 Vestlandet8821
Region 2 Sør-Norge2200
Region 3 tidl. Oppland10563
Region 4 Oslo, Akershus og Østfold11
Region 5 tidl. Hedmark35222511
Region 6 Trøndelag og Møre og Romsdal3417126
Region 7 Nordland15793
Region 8 Troms og Finnmark3718148
Totalt142806832
Kilde: Miljødirektoratet

Ekstraordinært uttak av jerv 2023/2024

Gjeldende fraFylkeKommune/områdeType beslutningFelte dyr
22.11.2023TrøndelagSnåsa og Lierne2 enkeltdyr1 hannjerv
22.11.2023TrøndelagFosen og Vestre Namdal2 enkeltdyrIngen
04.12.2023InnlandetSkjåk og Lesja2 enkeltdyrKvote fylt ved lisens
08.01.2024TrøndelagSnåsa og Lierne1 enkeltdyr1 tispe
08.01.2024TrøndelagFosen og Vestre Namdal2 enkeltdyr
10.01.2024NordlandRana2 enkeltdyr2 hannjerv
03.02.2024Troms og FinnmarkLakselv, Tana, Nordkapp, Porsanger, Alta, Kvænangen og Nordreisa10 enkeltdyr3 hannjerv, 3 tisper
03.03.2024FinnmarkKarasjok2 enkeltdyr1 hannjerv
08.03.2024NordlandNarvikUttak av hi1 tispe, 3 valper
12.03.2024InnlandetEngerdalUttak av hi1 valp
14.03.2024InnlandetRingebuUttak av hi
18.03.2024TrøndelagSnåsa og Lierne1 enkeltdyr
03.04.2024TrøndelagHøylandet, Namskogan og GrongUttak av hi2 valper
03.04.2024FinnmarkLakselv, Tana, Nordkapp, Porsanger, Alta, Kvænangen og Nordreisa5 enkeltdyr3 tisper
Kilde: Miljødirektoratet