Lisensfelling av jerv kan begynne på lørdag – regjeringen endrer forskrift

Oppstart av lisensfellingsperioden for jerv framskyndes til 20. august. Endringen trer i kraft fra og med 20. august 2022. Det melder Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

Departementet skriver at tiltaket er en oppfølging av Hurdalsplattformen og regjeringens føringer om en mer restriktiv rovdyrpolitikk.

Inntil i år har lisensfellingsperioden for jerv vart fra 10. september til 15. februar.

– Denne regjeringen er opptatt av å innrette forvaltningen slik at lisensfellingskvoter tas ut i samsvar med vedtak og at lisensfelling av jerv effektiviseres. En tidligere oppstart av lisensfelling kan tilrettelegge for en raskere utvikling i den retning også for jerv, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

– Det er bra at lisensfellingsperioden nå skal begynne tidligere. Det kan gjøre det enklere å komme ned på Stortingets vedtatte bestandsmål for jerv, noe som igjen kan lette byrden for husdyreiere og reindriftssamer, sier Arve Sætra, leder i Folkeasjonen ny rovdyrpolitikk.

Arve Sætra er leder av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

– Flere jaktdøgn vil være et tiltak som bidrar til å redusere noen av de mange av utfordringene som i dag begrenser lisensfellingens mulighet til å fungere som en effektiv bestandsregulering av jerv, sier Sætra.

Saken har vært på alminnelig høring i sommer. I høringsbrevet ble det skissert ulike alternativer uten at Klima- og miljødepartementet tok nærmere stilling til disse.

Rovdyr.org omtalte nylig hvordan 31 kommuner med mer eller mindre fast tilstedeværelse av jerv var tilhengere av tidligere start på fellingsperioden. Oslo kommune, hvor det muligens kan ha vært observert en jerv i 2001, var på sin side imot en tidligere oppstart.

Departementet mottok 84 høringsuttalelser, og flertallet gikk inn for et alternativ med fremskyndet oppstart av lisensfellingsperioden fra 10. september til 20. august i hele landet. Et mindretall av høringssvarene ønsket ikke endring med tidligere oppstart, og pekte på dyreetiske utfordringer som kan inntreffe for jervevalpenes overlevelse dersom mordyr blir skutt i en periode der valpene fremdeles kan være avhengig av mor.

Bildet av jerv øverst i artikkelen er tatt av Trond Burud og benyttes med tillatelse fra fotografen.