Regjeringsplattformen: Sp og Ap skal utrede lavere bestandsmål for ulv og bjørn

Onsdag la partilederne i Arbeiderpartiet og Senterpartiet, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum, fram en plattform for en ny mindretallsregjering bestående av de to partiene.

I regjeringsplattformen, som har fått navnet Hurdalsplattformen, innledes avsnittet om rovdyrpolitikken med formuleringen «Det skal føres en mer restriktiv rovdyrpolitikk».

Videre følges det opp med at «Regjeringens rovdyrpolitikk bygger på rovviltforlikene, den todelte målsettingen og Bernkonvensjonen. Regjeringen bygger på den lokale forvaltningsmodellen som ble nedfelt i rovviltforliket, og vil styrke de regionale rovviltnemndenes rolle. Det skal legges avgjørende vekt på nemndenes avgjørelser.»

Den nye regjeringen lister opp en rekke punkter om de politiske målene:

  • Sikre at bestandsmålene faktisk følges opp. Når en bestand ligger over bestandsmålet, skal den forvaltes i tråd med det bestandsmålet som til enhver tid er vedtatt av Stortinget.
  • Innrette praktiseringen av rovviltforliket slik at kvoter på lisensfelling tas ut i samsvar med vedtak, og at beiteprioriterte områder blir respektert ved at skadegjørere blir felt uten ugrunnet opphold. Det skal ikke etableres forvaltningsmessige ordninger som ikke har hjemmel i lov eller politiske vedtak.
  • Effektivisere lisensjakt på jerv med mer moderne jaktmetoder.
  • Utrede en reduksjon av gjeldende bestandsmål for ulv og bjørn, med mål om å redusere belastningen for beitenæringene og lokalsamfunn.
  • Fjerne intervallmål. Bestandsmål skal defineres som både minimums- og maksimumsmål.
  • Ved skade skal det gis raske og effektive fellingstillatelser med lengre varighet utenfor rovdyrsoner.
  • Gjennomføre en bedre og sikrere telling av de ulike rovdyrbestandene.

Bildet øverst i artikkelen er en skjermdump fra Arbeiderpartiets direktesending og viser Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum under presentasjonen av regjeringsplattformen.