975 bjørner kan skytes i Norge, Sverige og Finland

I helga åpner myndigheter i Norge, Sverige og Finland for lisensfelling av bjørn. I Norge kan sju bjørner felles. Det tilsvarende tallet for Sverige er 622, mens det i Finland er 346.  

I Norge kan det felles sju bjørner i Innlandet fylke – fire av dem i gamle Oppland fylke (rovviltregion 3) og tre i gamle Hedmark (rovviltregion 5). 

I Hedmark er bestandsmålet for bjørn oppnådd, og rovviltnemnda har dermed myndighet til å fastsette kvote for lisensfelling. Bestandsmålet for regionen er tre årlige ungekull, og i fjor ble bestanden estimert til å produsere 3,6 ungekull. 

Nemnda i Hedmark vedtok kvote for skadefelling på fem bjørner tidligere i år, og etter at to er tatt ut innenfor rammene av dette vedtaket, gjenstår tre som overføres til lisensfelling, som kan skje i nordlige og vestlige deler av Hedmark – mer info om fellingsområdet kan leses på Statsforvalterens nettsider

I Oppland er det ikke mål om fast bestand og ungekull av bjørn, noe som mer eller mindre automatisk gir rovviltnemnda myndighet til å sette kvote. Her kan det felles bjørn i hele regionen. 

Bjørn i Hedmark. Foto: Her og øverst i artikkelen: Vidar Helgesen

– Lisensfelling er et tiltak for å regulere bestanden. Bestanden av bjørn i region 6, 7 og 8 ligger fortsatt langt under Stortingets bestandsmål og etter en totalvurdering finner vi ikke grunnlag for å åpne for lisensfelling av bjørn i disse regionene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding.

Ingen lisensfelling i nord

I Trøndelag og Møre og Romsdal (region 6), Nordland (region 7) og Troms og Finnmark (region 8) er bestandsmålet ikke innfridd, og myndigheten til å eventuelt fastsette kvote ligger hos Miljødirektoratet. Fredag kunngjorde direktoratet sin beslutning om ingen lisensfelling av brunbjørn i rovviltregionene 6, 7 og 8.

«Bakgrunnen for beslutningen er at bestanden av bjørn fortsatt ligger under bestandsmålet i disse rovviltregionene og det foreligger ikke et bestandsmessig grunnlag for å redusere bestanden eller for å regulere bestandens utbredelse. Miljødirektoratet viser ellers til at dersom det oppstår akutte skadesituasjoner forårsaket av bjørn vil skadefelling av skadegjørende individ kunne vurderes i henhold til gjeldende regelverk», heter det i vedtaket.

Det er i skrivende stund aktive skadefellingsløyver på inntil tre bjørner i Trøndelag, samtidig som det også er ett aktivt løyve i Oppland.

Lisensfellingsperioden for bjørn varer fra 21. august til 15. oktober i Norge og Sverige, mens den i Finland begynner 20. august og fortsetter ut hele oktober.

Rekordkvote i Sverige

I fjor var kvota i Sverige på 501 bjørner, mens den i Finland var på 457. De 622 som i år kan felles i Sverige er dermed i stor økning, mens den finske kvota på 346 er en betydelig nedgang fra fjoråret.

Avisa Svensk Jakt har lagt inn de regionale vedtakene fra de svenske länsstyrelsene, som omtrent tilsvarer norske statsforvaltere, i én samlet oversikt:

  • I länet Norrbotten kan 55 bjørner felles, kvota i fjor var på 20.
  • I länet Västerbotten kan 91 bjørner felles, kvota i fjor var på 85.
  • I länet Jämtland 220 kan bjørner felles, kvota i fjor var på 200.
  • I länet Västernorrland kan 85 bjørner felles, kvota i fjor var på 75.
  • I länet Gävleborg 120 kan bjørner felles, kvota i fjor var på 70.
  • I länet Dalarna 48 kan bjørner felles, samme antall som i fjor.
  • I länet Värmland kan bjørner felles, samme antall som i fjor.

Av disse länene grenser Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Dalarna og Värmland til Norge.

Det er tidligere i år felt rundt 100 bjørner i Sverige for å avverge skader på tamrein i kalvingsland.

Ønsker å spre bjørnene utover

I Finland er det Jord- och skogsbruksministeriet som fastsetter kvota for bjørn. Det er Finlands viltcentral som bestemmer områdefordelingen av de ulike fellingstillatelsene.

Den tetteste forekomsten av bjørn i landet er i Nord-Karelen på grensa mot Russland. Forvaltningen har som mål at forekomsten av bjørn skal spres over de deler av landet hvor det finnes leveområder for bjørn, skriver Jord- och skogsbruksministeriet i en pressemelding.

Nord i Finland er det, som i Norge og Sverige, utstrakt reindrift. Det er dermed i disse områdene at skadene på tamdyr er de største. Det er egne administrative ordninger for å fordele fellingsløyver i reindriftsområdene, og av den nasjonale totalen på 346, kan 70 bjørner felles i arealer med reindrift.

Også jerv kan felles

Nytt av året er dessuten at lisensfelling av jerv i Norge han begynne lørdag. Torsdag endret Klima- og miljødepartementet rovviltforskriften, slik at oppstarten av lisensfelling av jerv begynner 20. august. Tidligere varte fellingsperioden fra 10. septemer til 15. februar,