Statsforvaltere innstiller på uttak av to grenserevirer

Til vinteren er det planlagt at det for sjette år på rad skal gjennomføres lisensfelling av ulv innenfor ulvesona.

Neste fredag skal rovviltnemndene i Hedmark (rovviltregion 5) og i Oslo, Akershus og Østfold (region 4) møtes for å vedta kvote, og i forkant av møtet har sekretariatet levert sin innstilling. Det er statsforvalterne i Viken og i Innlandet som er sekretariat.

Nytt av året er at sekretariatet bare innstiller på uttak av grenserevirer, hvor altså ulveflokkenes arealbruk foregår på begge sider av grensa mellom Sverige og Norge.

Kartet viser ulvesonas plassering. Grafikk: Miljødirektoratet

Forrige vinter var første gang et slikt grenseoverskridende uttak ble iverksatt, da ulvene i Rømskog-flokken ble vedtatt felt.

Stortinget har fastsatt bestandsmålet for ulv til mellom fire og seks helnorske ynglinger, hvorav tre skal finne sted i flokker som i sin helhet ligger i Norge. Antallet helnorske flokker har gått ned etter uttak de foregående vintrene, og statsforvalternes vurdering er at det er rom for å ta ut grenseflokker, men mer usikkert om målet om valpekull i tre helnorske flokker vil nås neste år hvis det gjennomføres lisensfelling i helnorske revirer.

Skogsområder i Hedmark

Statsforvalternes forslag er at grenseflokkene Juvberget og Kockohonka skal felles.

«Kockohonka er et grenserevir som ligger i Grue og Kongsvinger kommuner i Innlandet og Värmlands län i Sverige. Det var yngling i reviret i 2021 med totalt 8 registrerte dyr i inventeringssesongen», heter det i innstillingen.

Om Juvberget kan det leses at:

«Juvberget er et relativt stort og godt kartlagt revir som ligger i Våler og Åsnes kommuner i Innlandet og med hovedutbredelsen i Värmlands län i Sverige […] Reviret har inngått i forskningsprosjektet Skandulv, og individer i reviret har vært radiomerket og fulgt opp med feltarbeid […] Det er gjennom feltarbeid i forskningsprosjektet påvist yngling i reviret i 2022.»

Utenfor sona

Hva angår arealene utenfor ulvesona i de gamle fylkene Hedmark og Akershus anbefaler sekretariatet overfor rovviltnemndene at det fattes vedtak om lisensfelling av ulv med en kvote på inntil 14 dyr.

Også i andre deler av landet fatter nemndene vedtak om lisensfelling. Hittil har Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge vedtatt lisensfelling av ulv i 2022/2023, med ei kvote på to dyr gjeldende for hele regionen – og i region 1 Vest-Norge har nemnda fattet vedtak om tre ulver med virkeområde i hele regionen.