Departementet omgjør jervevedtak – nemndene har vedtatt kvoter på til sammen 149 dyr

OPPDATERING 21. AUGUST: Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i Troms og Finnmark er påklaget, meddeler Statsforvalteren i fylket. Klima- og miljødepartementet har besluttet å gi vedtaket utsatt iverksetting til klagene er endelig avgjort. Dette betyr at det inntil videre ikke er åpnet for lisensfelling av jerv i rovviltregion 8 (Troms og Finnmark).

Lørdag startet lisensfellingsperioden for jerv. Det skjer etter at regjeringen bestemte at oppstarten skal være 20. august, og ikke 10. september som tidligere.

Rovviltnemnda i region 5 (Hedmark) fattet i sommer vedtak om lisensfelling av jerv. Kvota ble satt til 35 dyr, hvorav 22 hunndyr, og med lisensfelling av jerv i hele Hedmark.

Det kom inn flere klager på vedtaket, og fredag endret Klima- og miljødepartementet fellingsområdet som nemnda hadde vedtatt. Dermed er lisensfellingsområdet avgrenset til å omfatte viktige beiteområder for sau og tamrein, skriver Statsforvalteren i Innlandet i en pressemelding.

Jerv fotografert i tidligere Hedmark fylke, Foto her og øverst i artikkelen: Trond Burud

For få dager siden omtalte Rovdyr.org vedtaket fra nemnda og den påfølgende klagebehandlingen som fant sted i nemnda mandag. Nemndsleder Stein Tronsmoen viste da til at Hedmark ligger godt over det vedtatte bestandsmålet, og at nemndas oppfatning er at lisensfelling i hele regionen er eneste måten å komme ned mot målet.

– Vi konstaterer at bestanden i Hedmark i mange år har ligget over Stortingets vedtatte bestandsmål, og vi prøver å komme ned på det som er bestemt. Vi har sett etter andre muligheter enn felling, men vi klarer ikke se andre løsninger for å få bestanden ned på målet, sa Tronsmoen tidligere denne uka.

Bestand over målet

Bestandsmålet for jerv i Hedmark er satt til fem årlige ynglinger, mens det i fjor ble påvist 18 valpekull. Stortinget har satt det nasjonale målet til 39 ynglinger. I fjor ble 60 valpekull dokumentert.

I departementets vedtak kan følgende leses om størrelsen på kvota i Hedmark:

«Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndas vedtak når det gjelder størrelsen på kvoten for lisensfelling av jerv i regionen, selv om denne er satt høyt. Ved avgjørelsen har departementet lagt vekt på at det er stor sannsynlighet for at bestandsmålet for jerv i regionen kan nås selv med uttak av en høy kvote gitt at fellingsområdet endres. Departementet finner at uttaket ikke truer bestandens overlevelse, og at det ikke er andre tilfredsstillende løsninger enn uttak gjennom lisensfelling.»

Hvor kan det felles jerv?

Når det gjelder spørsmålet om hvor det kan felles jerv, har nemnda vist til naturmangfoldlovens paragraf 18 C, som tar for seg det mye omdiskuterte hensynet til «andre offentlige interesser av vesentlig betydning».

Siden det ikke lenger beiter sau i utmark i ulvesona og store deler av de andre jerveprioriterte arealene i Hedmark, finner ikke departementet at det kan vedtas lisensfelling i disse områdene med henvisning til risikoen for skade på husdyr.

«Departementet endrer rovviltnemndas vedtak når det gjelder områdeavgrensningen. Departementet finner at det ikke er hjemmel for å åpne for lisensfelling av jerv innenfor forvaltningsområdet for jerv med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c. Departementet avgrenser derfor fellingsområdet i tråd med det som er foreslått i innstillingen til rovviltnemndas vedtak 20. juni 2022. I disse områdene finner departementet at det foreligger et skadepotensial, jf. naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b», skriver departementet.

149 i hele landet

I seks av de andre sju rovviltregionene er det også vedtatt jervekvoter. Til sammen utgjør vedtakene kvote for hele landet på 149 jerver.

I fjor var den nasjonale kvota på 153 jerver. 60 av jervene er felt av lisensjegere. Det totale antall dyr som ble belastet kvotene var 75.

Nemndenes vedtak er som følger. Det tas forbehold om at departementet kan komme til å gjøre endringer.

  • Rovviltnemnda i region 1 (Rogaland, Vestland, tidligere Vest-Agder) har vedtatt kvote på åtte dyr.
  • Rovviltnemnda i region 2 (tidligere Aust-Agder, Vestfold og Telemark samt tidligere Buskerud) har satt kvota til to jerver.
  • Rovviltnemnda i region 3 (tidligere Oppland fylke) har vedtatt ei lisensfellingskvote på sju jerver hvorav en hunndyrkvote på maksimalt tre jerver. Av dette kan tre jerver felles i det jerveprioriterte området nord i regionen, hvorav ett dyr kan være ei tispe.
  • Rovviltnemnda i region 4 (Oslo og de tidligere fylkene Akershus og Østfold) har foreløpig ikke fattet noe vedtak om lisensfelling av jerv, opplyser Statsforvalteren i Oslo og Viken.
  • Rovviltnemnda i region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal) har fattet et mer sammensatt vedtak, med ei kvote på totalt 34 jerver som deles opp i en startkvote og en reservekvote. Startkvote er på 26 jerver, hvorav 13 kan være tisper, og reservekvota er på åtte jerver, hvorav fire kan være tisper. Av startkvoten kan det maksimalt felles åtte tisper innenfor forvaltningsområdet for jerv i region 6. (Flere detaljer kan leses i nemndas vedtak.)
  • Rovviltnemnda i region 7 (Nordland) har fattet vedtak totalt 18 jerver på kvota, hvorav maksimalt ni tisper. Også her er det flere detaljer å hente i nemndas vedtak.
  • Rovviltnemnda i region 8 (Troms og Finnmark) har vedtatt kvote i Finnmark på 31 jerver, hvorav inntil 15 tisper. Her kan inntil 10 felles i det beiteprioriterte A-området, hvorav inntil fem tisper. I Troms og samarbeidsområdet med Nordland er kvota på til 14 jerver, hvorav inntil åtte tisper. Av kvota kan inntil åtte felles i A-området, hvorav inntil fem tisper.