Snaut halve jervekvota fylt i vinter

Lisensfellingsperioden for jerv var over tirsdag i forrige uke – 15. februar. Fellingsperioden begynner 10. september.

Kvota har vært på 153 jerver. 60 av jervene er felt av lisensjegere. Det totale antall dyr som er belastet kvotene er 75, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

De 15 som er ikke er felt av lisensjegere er hovedsakelig tatt ut på skadefelling, men også bilpåkjørsel er blant dødsårsakene.

Under ser du en oversikt over kvoter for lisensfelling av jerv og antall dyr som er belastet kvotene:

RegionKvoteDyr belastet kvoteDyr felt av lisensjegere
Region 1811
Region 2200
Region 315129
Region 4100
Region 5352322
Region 6322116
Region 71886
Region 842106
1537560
Kilde: MIljødirektoratet
Grafikken viser rovviltregionene i Norge. Kart: Rovviltnemnd.no

Én jerv i region 7 (Nordland) er registrert som påskutt, men ikke gjenfunnet og er dermed belastet kvota som felt av lisensjegere.

– Det er positivt å se at lisensfellinga har vært mer effektiv enn tidligere år. Dette vil trolig bidra til å redusere tap av sau og tamrein forårsaket av jerv kommende beitesesong, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i pressemeldingen.

Stortinget har bestemt at lisensfelling skal være hovedvirkemiddelet for å regulere bestanden mot bestandsmålet på 39 årlige ynglinger.

«Jervebestanden har de siste årene ligget over bestandsmålet. I 2021 ble det påvist 60 ynglinger av jerv. Selv om mesteparten av bestanden er innenfor jerveprioriterte områder, har det i noen beiteområder vært betydelige skader på sau og tamrein», forklarer Miljødirektoratet.

Samtidig skriver direktoratet følgende om de fastsatte kvotene fra i fjor: «I enkelte regioner er kvotene satt høyt og det er ikke realistisk at kvotene kan fylles. Delkvoter for enkeltområder kan likevel være fylt i disse regionene.»

I tillegg til lisensfellingen har Miljødirektoratets feltpersonell Statens naturoppsyn (SNO) felt sju jerver i vinter. Dette er såkalte ekstraordinære skadefellinger der Miljødirektoratet etter eget initiativ kan beslutte felling på grunn av skadehistorikk eller betydelig fare for store skader på beitedyr, forklarer direktoratet.

Direktoratet viser til de siste års erfaringer med ekstraordinære uttak av jerv på vinteren. I november ga direktoratet oppdrag om uttak av 17 jerver til SNO. Hensikten var å komme tidlig i gang med skadeforebyggende uttak. Likevel har uttakene skjedd mot slutten av lisensfellingsperioden.

Rovdyr.org har innhentet følgende oversikt fra SNO:

  • I Engerdal kommune i Innlandet er det fattet vedtak om å felle to jerver. Én hann ble felt 11. februar.
  • I kommunene Sør-Fron, Nord-Fron og Stor-Elvdal er det fattet vedtak om å felle én jerv. Ingen er tatt ut av SNO, men to er felt på lisens, slik at det ikke anses nødvendig med ekstraordinært uttak fra SNOs side,    
  • I et område i Surnadal og Sunndal Møre og Romsdal samt Oppdal og Rindal i Trøndelag er det fattet vedtak om å felle inntil to jerver. Ingen er felt av SNO, men tre er på lisens i nærområdene, noe som gjør at direktoratet ikke mener det er nødvendig med ekstraordinært uttak.
  • I Lesja, Lom og Skjåk i Innlandet var det fattet vedtak om ekstraordinært uttak av to jerver. Ei tispe ble tatt ut 31. januar. I tillegg er ei voksen tispe felt på lisens i området.     
  • I Luster, Sogndal, Årdal og Lærdal I Vestland fylke er det fattet vedtak om felling av to jerver. Her er ingen dyr felt av SNO, men ett dyr er tatt ut på lisens. I dette området karakteriserer SNO forholdene for ekstraordinært uttak som svært vanskelige.
  • På Håfjell-halvøya i Narvik kommune i Nordland er det fattet vedtak om å ta ut to jerver, og ei tispe ble felt 1. februar. I fjor høst ble en jerv påkjørt i Narvik kommune.
  • I Grong, Steinkjer, Overhalla og Snåsa i Trøndelag er det fattet vedtak om felling av to jerver, men ingen er felt. SNO vurderer forholdene som veldig vanskelige i disse områdene.        
  • I kommunene Nordreisa, Lyngen, Kvænangen, Kautokeino, Porsanger, Tana, Lebesby, Alta og Nordkapp i Troms og Finnmark er det fattet vedtak om felling av til sammen 10 jerver. Her har SNO felt fem jerver.. 

– Denne vinteren var vær og føreforhold før nyttår svært utfordrende i de fleste områder, så vi har ikke sett noe effekt av å starte uttakene tidligere. Vi vil vurdere behovet for slike tidlige uttak til høsten igjen, sier Hambro.

Milødirektoratet forklarer at de vurderer Miljødirektoratet behovet for ytterligere ekstraordinære uttak i tida som kommer – og etter hvert for hiuttak.

– Det er fortsatt aktuelt med felling av enkeltdyr i beiteprioritere områder, først og fremst i deler av region 6 og 8, men det kan også bli aktuelt i region 1. Videre vil vi som normalt følge overvåkingen av bestanden og vurdere eventuelle behov for hiuttak, sier Hambro.

Etter 15. februar er det yngletid for jerven, og SNO må derfor immobilisere jerven før den eventuelt kan avlives. Tisper som produserer melk har valper og skal ikke avlives. I vinter har det vært usikkerhet knyttet til hvorvidt SNO vil få de nødvendige tillatelsene til å foreta bedøving.

– Vi har ventet på noen avklaringer fra Landbruks- og matdepartementet, og det ser foreløpig ut som vi har funnet en løsning som gjør at vi kan gjennomføre immobilisering på den måten som vi ønsker, sier seksjonsleder Veronica Sahlen i SNO til Rovdyr.org.

– Planen er å kunne gjennomføre uttak av enkeltjerver i perioden framover, sier Sahlén.

Fredag kunne Rovdata melde at det ble påvist 322 jerver i Norge ved DNA-analyser i fjor. Rovdatas modeller estimerer bestanden til å bestå av mellom 358 og 418 individer.

Bildet av jerv øverst i artikkelen er tatt av Lars E. Gausen og benyttes med tillatelse fra fotografen.