Myndighetene setter i gang rekordstort ekstraordinært høstuttak av jerv

Miljødirektoratet har gitt Statens naturoppsyn (SNO) i oppdrag å ta ut til sammen 15 jerver gjennom ekstraordinær skadefelling.

Oppdatering 18. november: Miljødirektoratet har besluttet vedtak av ytterligere to jerver i Engerdal kommune i Innlandet. Uttaket er begrenset til arealer som benyttes til kalving i Elgå reinbeitedistrikt. Det samlede antall jerver som er vedtatt felt er dermed 17.

– I noen skadeutsatte områder vet vi at det ikke pågår lisensfelling eller at det er vanskelig å felle jerv. Dårlige snøforhold og rasfare kan også gjøre det vanskelig med hiuttak og felling på våren. Vi starter derfor forsøk på felling tidlig i disse områdene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Jerven har i en årrekke vært det rovdyret som forårsaker de største skadene på sau på utmarksbeite og er også en av de største skadevolderne for reindrifta. Bestandsmålet for jerv er på 39 årlige ynglinger, men antall registrerte kull har de siste årene ligget på over 60.

Miljødirektoratet har gitt i oppdrag å sette i gang ekstraordinær skadefelling av jerv i fem fylker i Norge. Opptil 15 jerver kan felles.

Susanne Hanssen, fungerende seksjonsleder i Viltseksjonen hos Miljødirektoratet, forklarer overfor Rovdyr.org at direktoratet aldri tidligere har satt i gang ekstraordinær felling av jerv i et lignende omfang såpass tidlig i lisensfellingsperioden for jerv, som varer fra og med 10. september til og med 15. februar.

– Alle områdene hvor vi har gitt SNO oppdrag om ekstraordinære uttak har til felles at det har vært store skader på beitedyr over år, at det har vært lite eller ingen uttak på lisensfelling, og at det tidligere har vært utfordrende for SNO å gjennomføre skadefellingsoppdrag og hiuttak, sier Hanssen.

Miljødirektoratet har fattet i alt seks vedtak om ekstraordinært uttak:

  • I deler av Lesja, Lom og Skjåk i Innlandet: 2 jerver
  • I deler av Sør-Fron, Nord-Fron og Stor-Elvdal i Innlandet: 1 jerv
  • I deler av Grong, Steinkjer, Overhalla og Snåsa i Trøndelag: 2 jerver
  • På Håfjell-halvøya i Narvik i Nordland: 2 jerver
  • I deler av Surnadal, Sunndal, Oppdal og Rindal kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag: 2 jerver

I tillegg er det fattet vedtak om å ta ut seks jerver i tre ulike områder i Troms og Finnmark, nærmere bestemt i Stabbursdalen i Porsanger, i Tana/Mehamn-området og på Lyngenhalvøya i Troms. Dette vedtaket var ennå ikke skrevet ferdig tirsdag ettermiddag.

– De to områdene i Finnmark er av hensyn til reindrifta og området på Lyngenhalvøya er av hensyn til både tamrein og sau, sier Hanssen.

Susanne Hanssen er fungerende seksjonsleder i Viltseksjonen hos Miljødirektoratet. Foto: Svein Egil Hatlevik

De fleste vedtakene har gyldighet fra og med 8. november og ut måneden. Ingen jerver er i skrivende stund felt som følge av skadefellingsløyvene.

Avviser effekt av regjeringsskifte

– Er disse ekstraordinære skadefellingsoppdragene noe som kommer som følge av en ny regjering?

– Nei, det er det ikke. Vi har i flere år gitt noen slike oppdrag før lisensfellingen er over i vanskelige tilgjengelige og skadeutsatte områder, blant annet for å unngå hiuttak. I år startet vi dialogen med SNO tidlig for å vurdere status etter beitesesongen i områder uten lisensfelling, og hvor skadefelling over år har vært vanskelig å gjennomføre for SNO på grunn av vær, føre, rasfare og så videre. Men det er første gang vi starter i så mange områder så tidlig, og vi har fått tilbakemelding fra Klima- og miljødepartementet om at dette er i tråd med deres vurderinger, sier Hanssen.

– Er det mulig at det blir flere vedtak om ekstraordinær skadefelling i løpet av lisensfellingsperioden?

– Vi følger godt med på lisensfellingen som pågår nå. Det er enkelte andre områder som kan bli aktuelle, men vi avventer uttak på lisensfellingen ennå, sier Hanssen.

Ikke mulig å klage

Gjennomgående i de fem vedtakene som hittil er offentliggjort skriver direktoratet at «lisensfelling ikke har vært tilstrekkelig for å regulere bestanden av jerv og dermed redusere skadepotensialet overfor beitenæringen» i de ulike områdene hvor det skal gjennomføres ekstraordinær skadefelling.

I vedtakene er det også en annen formulering som hyppig er brukt: «Innsatsen bør rettes inn mot yngleområder for jerv og som er vanskelig tilgjengelig for ordinær lisensjakt».

Det er ikke adgang til å klage på vedtakene om ekstraordinær skadefelling.

Når det gjelder årets lisensfelling av jerv, som kunne begynne 10. september, er det hittil registrert 19 felte jerver. Størst uttelling har det vært i gamle Hedmark fylke (rovviltregion 5), hvor ti jerver er felt. I Nordland (region 7) er det felt fem jerver, mens det er felt to i Trøndelag (region 6) og to i gamle Oppland fylke (region 3). 

I vår og sommer er det påvist 60 kull med jervevalper i de årlige hiregistreringene av jerv over hele landet. Det er en nedgang på tre kull sammenlignet med i fjor, viser tall fra Rovdata.

Bildet av jerv øverst i artikkelen er tatt av Lars Gausen og benyttes med tillatelse fra opphavsrettseier.