Kommentar: Enda et steg nærmere en full gjennomgang av rovviltforlikene

Stortingets rovviltforlik er skjøre politiske enigheter fra 2011 og 2016. Flere har tidligere argumentert for rullering av det mer enn 12 år gamle 2011-forliket, sist Fremskrittspartiet i februar i fjor

Dagens regjering har allerede startet utredning av reduserte bestandsmål for ulv og bjørn i Norge. 

Regjeringen kom onsdag med en tiltakspakke for å ivareta hensynet til både reindrift og utbygging av kraft og nett. Det er tydelige arealkonflikter mellom kraftanlegg og reindrift, og regjeringen ønsker å unngå nye tap i Høyesterett som i Fosen-saken.

– Vi ønsker, sammen med reindrifta, å utrede og finne presise og effektive tiltak for å redusere tap av tamrein til rovvilt. Vi skal også gjøre en rask vurdering av tiltak som reduserer rovvilttrykket i reinbeiteområdene før kalvingsperioden våren 2024, sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) under lanseringen av pakka.

Hele lista over rovviltrelaterte tiltak fra onsdagens framlegging kan du se nederst i denne artikkelen.

Blant tiltakene er en utredning om mulige reduserte bestandsmål for jerv og gaupe i rovviltregionene med utstrakt samisk reindrift. Dermed er bestandsmålene for alle de fire store rovviltartene i spill. 

Eventuelle endringer av bestandsmål må vedtas av Stortinget, og den dagen nasjonalforsamlingen først setter i gang en diskusjon om bestandsmålene for de fire store rovdyra, kan mye annet uventet skje.

Store rovdyr utgjør en stor og vedvarende utfordring for beitebruken i store deler av landet. I mange områder med samisk tamreindrift er situasjonen kritisk med store rovdyrskader som kommer på toppen av en rekke andre trusler mot arealbruken.

Åsmund Ystad er daglig leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Vi i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har lenge sett at storsamfunnets behov for arealkrevende energi- og infrastrukturutbygginger, økt turisme, utfordringer med klimaendringer og problemer med rovvilttap i sum vil true reindrifta. Det har bare vært et spørsmål om tid før spørsmålet om senka ambisjoner for rovdyrvern i reinbeiteområdene slår inn.

Lettelser i rovdyrtrykket i form av lavere ambisjoner for rovdyrvern er den eneste typen løsning for samisk tamreindrift som er enkel, billig og rask å gjennomføre.

Eller som underdirektør for seksjon areal og reindrift hos Statsforvalteren i Nordland, Stein Tage Domaas, sa i et intervju med Rovdyr.org for to år siden

– Hvis man ser på alle de ulike faktorene som påvirker reindrifta, blant annet arealinngrep, arealbruk og rovvilt, så er det kanskje rovdyra det er lettest å gjøre noe med.

Det ligger an til spennende og motsetningsfylte politiske prosesser framover. Forvarslene kom allerede onsdag i Stortinget, med kraftig kritikk mot regjeringen fra Venstres representant Ola Elvestuen: 

– Det er utbygging og nedbygging som er problemet for reindrifta, ikke rovdyrtrykket. Her holdes bestandene allerede lave fordi en skal ta hensyn til reindriften, sa Elvestuen.

– Det regjeringen gjør, er at de bruker en situasjon hvor man skal ha stor utbygging med masse konflikter inn i reindriftsområdet, og så avleder den diskusjonen med rovdyr. Dette er vel den mest rovdyrfiendtlige regjeringen vi har hatt siden Miljøverndepartementet ble opprettet på begynnelsen av 70-tallet. Det vi trenger er å se på alternativer til utbygging, fortsatte Elvestuen. 

Statsråd Andreas Bjelland Eriksen svarte at han synes det er litt spesielt at Venstre fremstiller de tiltakene knyttet til rovdyr i pakken regjeringen har lagt frem, som noe som de ikke er:

– Vi har fått tydelige tilbakemeldinger knyttet til rovdyrtrykket i de nordligste landsdelene. Det har vi vært opptatt av å ta på alvor og faktisk følge opp. Det er ikke riktig, som det blir fremstilt, at vi automatisk har vedtatt å redusere bestandsmålene. Det har vi ikke, men vi har sagt at vi skal ha en kunnskapsbasert politikk og at vi skal se på dette sammen med næringa, sa han.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og olje- og energiminister Terje Aasland la fram en tiltakspakke for reindrift og kraftutbygginger onsdag. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Her er regjeringens liste over mulige rovviltrelaterte tiltak:

 • KLD og LMD vil gi Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet i oppdrag å sammenstille kunnskap og gjennomføre utredninger i særlig utsatte områder for å finne og sette i verk tiltak for å redusere rovvilttap i samarbeid med reindriftsnæringen
 • KLD vil gi Miljødirektoratet i oppdrag å utrede reduksjon av bestandsmålene for gaupe og jerv med mål om å redusere belastningen for reindriften i de tre nordligste forvaltningsregionene for rovvilt (region 6,7 og 8). Ved eventuell endring i bestandsmålene skal Miljødirektoratet og øvrige rovviltmyndigheter raskt innrette forvaltningen slik at bestandene forvaltes i tråd med nye bestandsmål.
 • KLD og LMD vil gi Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet i oppdrag å raskt, innen kalvingsperioden starter i 2024, vurdere og foreslå tiltak som reduserer rovvilttrykket i reinbeiteområdene. Herunder skal det vurderes:
  • muligheter for raskere behandling av søknader om skadefellingstillatelser
  • endring av tidsfrister i akutte skadesituasjoner
  • tilgang til virkemidler for kommunale skadefellingslag/innføring av skadefellingsforskrift
  • ytterligere delegering av myndighet for betinget skadefelling til statsforvalteren i kalvingsperioden for tamrein, og eventuelt at rovviltnemndene fastsetter egne kvoter for betinget skadefelling i denne perioden.

Listen er ikke uttømmende, og direktoratene står fritt til eventuelt å foreslå tiltak utover dette.

 • KLD og KDD vil innhente en juridisk vurdering av forpliktelsene etter Bernkonvensjonen og de folkerettslige forpliktelsene Norge har for reindriften, forholdet mellom disse og om forpliktelsene nødvendiggjør eller gir rom for endringer i det nasjonale regelverket om forvaltning av rovvilt.
 • KLD vil vurdere økt samisk representasjon i rovviltnemndene i rovviltregionene 5 (Hedmark), 6 (Trøndelag og møre og Romsdal), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark).
 • KLD har som ambisjon å øke andelen rovviltkontakter med samisk bakgrunn i rovviltregionene 5 (Hedmark) ,6 (Trøndelag og Møre og Romsdal), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark).
 • KLD vil øke tilstedeværelsen av Statens naturoppsyn (SNO) i reinbeiteområder som er særlig utsatte for rovdyr.
 • KLD vil anmode kommuner om å inkludere medlemmer fra reindriften i kommunale og interkommunale fellingslag, forutsatt relevant kompetanse.