Enda flere medlemmer i rovviltnemnder trekker seg fra vervene sine i protest

Minst ni medlemmer og varaer i rovviltnemnder har trukket seg eller kommer til å trekke seg i protest mot rovviltforvaltningen. Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) oppfordret i juni reineiere til å trekke seg fra nemndsarbeidet.

To fast møtende nemndsmedlemmer, Mattias Jåma og Elise Holtan Pavall, vil ikke lenger delta i arbeidet i Rovviltnemnda i Trøndelag og Møre og Romsdal (rovviltregion 6). Det samme meddeler varaene Idar Brandsfjell og Berit Ellen Jåma .

– Vi som er oppnevnt av Sametinget følger vedtaket på NRLs landsmøte, og legger ned arbeidet i rovviltnemnda til rovviltforvaltningen gjør grep for å få ned tap og dyrelidelser for reindriftsnæringen og andre beitenæringer, heter det i en epost undertegnet de fire. 

Eposten er sendt blant andre Statsforvalteren i Trøndelag, som er sekretariat region 6.

Oppfordring fra reindrifta

I midten av juni gjennomførte NRL landsmøte. Der ble følgende oppfordring enstemmig vedtatt: 

«NRL vil ikke lenger legitimere statens rovviltforvaltning. Dagens forvaltning er lagt opp til at rovdyr har større vern enn reindriften og andre beitenæringer. Inntil vi får en rovviltforvaltning som reindriften kan akseptere ber landsmøtet om at alle reineiere i rovdyrnemnder og andre utvalg knyttet til statens rovdyrforvaltning trekker seg fra sine verv umiddelbart.»

På dette tidspunket hadde allerede daværende leder i Rovviltnemnda i Troms og Finnmark (rovviltregion 8), John Roald Karlsen, trukket seg i protest fra sitt verv. Han meldte sin avgang i mai. 

Dermed rykket nestleder i nemnda, Karen Anette Anti, opp som leder. Hun trakk seg i juni som følge av NRLs oppfordring. Anti var Sametingsrepresentant i nemnda.

Torsdag kan Antis vara, Ann Helen Johansen, bekrefte overfor Rovdyr.org at hun kommer til å trekke seg, men ikke har rukket å gjøre det formelt ennå.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har konstituert Nils Einar Samuelsen fra fylkestinget som ny leder i nemnda i region 8.

Trekker seg i Nordland

I Rovviltnemnda i Nordland (rovviltregion 7) har Kristine Blind Helland allerede trukket seg fra sitt verv. Det opplyser Øyvind Skogstad hos Statsforvalteren i Nordland, som er sekretariat for nemnda til Rovdyr.org. 

Helland var den ene av Sametingets medlemmer i nemnda i Nordland. Det andre medlemmet fra Sametinget i regionen, Per Ole Oskal, sier til Rovdyr.org at han ikke ennå har fått sendt mailen hvor han erklærer at han trekker seg.

– Jeg er lojal mot oppfordringen fra NRL. Det er tamrein som er næringsgrunnlaget for rovvilt i Nordland, og det er ikke akseptabelt, sier Oskal. 

Han viser til Stortingets vedtatte bestandsmål for gaupe og jerv i Nordland, hvor det skal være 10 ynglinger hvert år av begge artene – like mye som i den mye større regionen Troms og Finnmark.

– Det er helt urimelig. Det er den totale forvaltningen, som kommer som en pakke ovenfra og ned, som gjør at jeg trekker meg. Nemnda har ikke myndighet til å gjøre noen ting, vi får ikke fattet noen fornuftige beslutninger. Handlingsrommet er så smalt at det i praksis er ikke-eksisterende, sier Oskal. 

Avventende i Hedmark

Det er åtte rovviltregioner i Norge, alle med hver sin rovviltnemnd. Medlemmene til nemndene utpekes av fylkestingene og Sametinget og utnevnes av Klima- og miljødepartementet. Rovviltnemndene oppsto som følge av Stortingets rovviltforlik i 2004. 

Fire av rovviltnemndene har medlemmer fra Sametinget: Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal samt Hedmark. I de tre nordligste nemdene er det to medlemmer fra Sametinget, mens det er ett medlem fra Sametinget i Hedmark.

Det er Jon Anders Mortensson som er Sametingets representant i Rovviltnemnda i Hedmark (rovviltregion 5).

– Jeg er ikke medlem i NRL og har ikke vært det på lenge. Det er Sametinget som er min oppdragsgiver, og jeg forholder meg til det, sier Mortensson til Rovdyr.org. 

Han mener rovviltforvaltning er et svært vanskelig tema og at det er mye som ikke fungerer.

– Jeg regner med at rovviltforvaltning blir et tema etter Sametingets rovviltseminar etter sommerferien. Jeg har ikke tenkt å gjøre noe knyttet til min deltakelse i nemnda uten at det er avklart med min oppdragsgiver Sametinget, sier Mortensson.

Bildet av tamrein øverst i artikkelen er tatt av Per Harald Olsen/NTNU og benyttes under en CC BY-SA 3.0-lisens.