SNO får i oppdrag å felle bjørnebinne med unger i Trøndelag

Klima- og miljødepartementet offentliggjorde fredag at de har vedtatt at bjørnebinna NT 125 og hennes to unger skal felles

Bjørnebinna har gjennom flere år oppholdt seg både innenfor yngleområdet for bjørn i Trøndelag og i Roktdalen i Snåsa kommune, som er beiteprioritert område. Der har binna forvoldt store skader på sau over tid. 

– Å fatte dette vedtaket om å tillate felling av binne med to unger i Snåsa og Steinkjer kommuner har vært krevende. Jeg har i denne saken lagt mest vekt på den store skadebelastningen over flere år for flere berørte saueeiere i området. Også i år har skadene fra bjørnebinna vært betydelige, og potensialet for framtidige skader i år er stort, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

Det er Nord-Trøndelag Sau og Geit som har søkt om skadefelling. Den skal skje i regi av Statens naturoppsyn (SNO).

– Dette er et krevende oppdrag. Denne binna går sammen med to årsunger og ved en slik felling må vi unngå en situasjon hvor binnen felles før ungene og de blir gående alene uten mor. Vårt mål er å gjennomføre fellingsoppdraget så raskt som mulig, men det er et oppdrag som må planlegges nøye, sier Veronica Sahlén, seksjonsleder i SNO i en pressemelding fredag.

Departementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag om å fastsette fellingsområde og virketid. Ved behov har direktoratet anledning å forlenge virketiden. Fellingsområdet fastsettes til Steinkjer kommune øst for E6, Snåsa kommune øst for E6 og sør for forvaltningsområdet for bjørn i region 6. Virketiden er 21. juli til og med 4. august og virketiden kan forlenges ved behov.

Avviser flytting som alternativ

Det ble både i 2021 og 2022 gitt fellingstillatelse på bjørn i området og det ble gjort aktive forsøk på å ta ut nettopp denne binna på grunn av dokumentert skadehistorikk. Også i år befinner binna seg i dette beiteprioriterte området, og har gjort betydelig skade på sau. Skadepotensialet videre utover i beitesesongen er også stort, vurderer departementet.

– Jeg er opptatt av at vi skal nå bestandsmålet for bjørn i Trøndelag og Møre og Romsdal og nasjonalt. Denne fellingstillatelsen vil kunne forsinke oppnåelsen av bestandsmålet. Vi har derfor vurdert alternative tiltak, inkludert flytting av binna med unger inn i bjørneprioritert område. Ut fra faglig råd fra Miljødirektoratet har jeg kommet til at flytting i denne saken ikke er forsvarlig av praktiske og dyrevelferdsmessige grunner, sier statsråd Eide.

«Regjeringen er opptatt av å føre en rovviltpolitikk basert på den todelte forvaltningen. Dette innebærer balansering av ulike hensyn, og i denne saken har hensynet til en tydelig soneforvaltning veid tungt», heter det videre i departementets pressemelding.

Daglig leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Åsmund Ystad holder til i Steinkjer kommune og har fulgt situasjonen i nabokommunen gjennom mange år.

– Forvaltningen knyttet til denne binna har over tid vært preget av en konsekvent utydelig sonering. Prosesser som har trukket ut i tid har skapt store unødvendige dyrelidelser og harde belastninger for beitebrukerne, sier Ystad. 

Det er første gang at norsk forvaltning vedtar uttak av binne med unger. I vedtaksteksten kan det leses at det «ikke [kan] påregnes at det gis flere fellingstillatelser på binner med unger eller hennes unger der dette vil påvirke muligheten for å oppnå bestandsmålet regionalt og nasjonalt i for stor grad».

– Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk ønsker SNO all mulig lykke til med oppdraget, sier Ystad.  

I vedtaket påpeker departementet at beslutningen om uttak av binne med unger er et unntak, men at beiteinteressene prioriteres, siden området er beiteprioritert.

Kritikk fra rovdyrentusiaster

Daglig leder Alette Sandvik i Foreningen våre rovdyr etterlyser at andre tiltak enn felling burde vært forsøkt først.

– Det er mange andre tiltak man kan gjøre, som flytting, siden det ikke er så store avstander. Man kan også utføre dirigering av sauer, som man kan få midler til, sier Sandvik til Trønder-Avisa.

Sandvik retter kritikken mot både departementet som fattet vedtaket, men også mot rovviltnemnda, som hun mener i for stor grad vektlegger landbrukets interesser.

– Rovviltnemnda i region 6 med Kari Anita Furunes i spissen har i mange år forsøkt å ta livet av denne binna, som kanskje er én av de viktigste bjørnene vi har i Trøndelag, sier Sandnes til avisa.

Hun mener at verken den politiske ledelsen i rovviltnemnda eller Klima- og miljødepartementet har gjort jobben med forvaltningen av rovdyrene.

Gjentatte forsøk på felling

Kari Anita Furunes (Sp) er leder i Rovviltnemda i region 6, som innbefatter fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. 

– Dette er en vanskelig sak, men det er store skader som har foregått over flere år av denne binna at det nå gis et vedtak på skadefelling. Dette er en oppfølging av høyesterettsdommene som blant annet tydeliggjør klar soneforvaltning. Dommene må følges, og forutsigbarhet for beitenæringen er viktig, sier Furunes til Trønder-Avisa.

Furunes understreker at akkurat denne binna har gjort stor skade de siste tre årene. Det er gitt flere fellingstillatelser på dette individet.

– Det har dessverre ikke lyktes før situasjonen nå har blitt mer komplisert med unger. Vi skulle ønske at denne situasjonen ikke hadde oppstått, sier hun.

Fram til 18. juli er det påvist tap av til sammen 11 sauer i et område som omfatter deler av Roktdalen i Snåsa og tilgrensende områder i Steinkjer kommune, ifølge Miljødirektoratet, som mener at selv om det ikke kan utelukkes at andre bjørner kan være involvert i tapene, så er det mye som tyder på at binne NT125 kan være skadevolder.