Tingrett dømte reineier til betinget fengsel etter bjørneskudd i Lierne

Mandag kom Trøndelag tingretts dom i saken hvor en reineier i Lierne hadde felt tre bjørner etter flere dagers forsøk på å holde bjørnene unna reinsdyras kalvingsland.

Tingretten har dømt reineieren til åtte måneders betinget fengsel med en prøvetid på to år. To av tre dommere har ment at reineieren skulle dømmes, mens den tredje har gått inn for frikjennelse og mente at reineieren benyttet seg av nødvergeretten. Aktors påstand var ubetinget fengsel i ett år.

Reineier Odd Bjørnar Bjørkås møtte i Trøndelag tingrett i Namsos i midten av februar, tiltalt for ulovlig å ha felt tre bjørner 22. mai i fjor i Lierne kommune. Han erklærte ikke straffskyld etter tiltale, men påkalte nødvergeretten. Forsvarer Brynjar Meling la ned påstand om frikjennelse.

Lierne ligger innenfor yngleområdet for bjørn i Trøndelag. Bjørkås hadde søkt om skadefelling av bjørnene, men fått avslag fra Miljødirektoratet med henvisning til blant annet at den registrerte bjørnestammen i regionen lå under bestandsmål.

Han ble i stedet oppfordret til å iverksette andre skadeforebyggende tiltak, som i praksis betyr å prøve å jage vekk bjørnene. Bortjaging ble flere ganger forsøkt, men bjørnene kom tilbake og fortsatte å ta reinkalv. Minst 16 reinkalver var allerede tatt av bjørn da bjørnene ble skutt, kom det fram under rettssaken.

Flertallet i tingretten, altså fagdommeren og den ene meddommeren, uttrykker stor forståelse for at reineieren på gjerningstidspunktet var i en meget vanskelig og presset situasjon, skriver Trønder-Avisa.

«Han hadde foretatt det som kunne forventes for å unngå avliving av bjørnene. Videre observerte han de store tapene og lidelsene bjørnene påførte hans vanskelige leveveg og reinsdyrene. Etter flertallets syn kan dette slik ordlyden i lovbestemmelsen er i dag, ikke tillegges sentral vekt ved den rettslige forståelsen», refererer avisa fra dommen.

I dommen framgår også følgende, ifølge NRK Trøndelag: «Etter rettens syn må den vanskelege situasjonen som Bjørkås var i på handlingstidspunktet tillegges vekt i formildende retning. Han observerte at binna og ungene herjet i reinflokken og blant kalver som ikke hadde noen mulighet til å komme seg bort.»

Én dommer ville frikjenne

Én av meddommerne stemte imot de to andre dommerne da skyldspørsmålet skulle avgjøres, skriver Trønder-Avisa:

«Når det i angjeldende sak bare var et tidsspørsmål før bjørnene igjen ville angripe, vil en rettslig forståelse om at Odd Bjørnar Bjørkås måtte vente til det forelå definerte konkrete holdepunkter på dette, være meningsløst», mener meddommeren.

En reineier er blant dem som etter naturmangfoldloven kan avlive vilt når det må anses påkrevd på grunn av et pågående eller umiddelbart forestående angrep på dyra. Saken i Trøndelag tingrett er den første rettssaken om nødverge på produksjonsdyr etter en endring av naturmangfoldlovens paragraf 17 i 2020.

Reineier varsler anke 

Forsvarer Meling sier til Trønder-Avisa at han er sikker på at saken ikke stopper med mandagens dom, men at den vil gå gjennom hele rettssystemet

– Vi er naturligvis skuffet over dommen. Dommen vil bli anket, sier Meling til Trønder-Avisa.

Han mener det er åpenbart at to interesser står mot hverandre.

– Retten har latt urfolksrettighetene få en begrenset betydning, og latt naturmangfoldet gå foran, sier Meling, som mener at dommen på sentrale punkter er beheftet med feil faktum, blant annet knyttet til omstendighetene knyttet til hva som skjedde like før bjørnene ble felt.

Påtalemyndigheten vurderer anke

Politiadvokat i Trøndelag politidistrikt Amund Sand var aktor i saken. Han viser til at tiltalte er felt etter straffelovens paragraf 240 andre ledd, som var påtalemyndighetens prinispale tiltale. Subsidiært ønsket påtalemyndigheten at reineieren skulle dømmes etter naturmangfoldlovens bestemmelse om ulovlig avliving av fredede dyr og for å ha påført naturmangfoldet betydelig skade.

– Lovbestemmelsen i straffeloven er den strengeste miljøloven vi har i Norge, og det resultatet tingretten er kommet til, er det jeg mener må være riktig etter loven. Retten har kommet fram til at de handlingene som er utført, lå utenfor nødvergeretten, sier Sand til Rovdyr.org.

– Straffeutmålingen er lavere enn påstanden fra vår side, og her har retten tenkt annerledes enn vi har gjort. Nå skal vi gå gjennom dommen, og så er det Statsadvokaten har ankekompetansen i denne saken, og dermed er det de som avgjør om straffeutmålingen skal ankes fra vår side, sier Sand.