Hva hvis gullsjakal angriper husdyr eller tamrein? Dette svarer Miljødirektoratet

De siste ukene har gullsjakalen fått en god del oppmerksomhet i mediene. Nylig sendte Miljødirektoratet ut en pressemelding med følgende hovedbudskap: Gullsjakalen er ikke regnet som en fremmed art i Norge, og er ikke tillatt å felle uten spesiell tillatelse fra miljømyndighetene.

– Gullsjakalen som er kommet til Norge, har kommet hit naturlig og er ikke nødvendigvis uønsket i norsk natur. Hvordan vi skal forholde oss til en natur i endring og hvilke konsekvenser det vil få, blir en viktig diskusjon i årene framover, uttalte avdelingsdirektør Ivar Myklebust i Miljødirektoratet i pressemeldingen.

Rovdyr.org har sendt et par spørsmål om gullsjakal og hva som vil skje i det øyeblikket den nyankomne dyrearten kommer i konflikt med beitebruk. Spørsmålene er blitt besvart av leder i Miljødirektoratets viltseksjon Knut Morten Vangen. 

– Har Miljødirektoratets feltpersonell kompetanse til å fastslå om bufe eller tamrein er tatt av gullsjakal?

– Gullsjakalen er en generalist som blant annet utnytter seg av åtsler/kadavre. Det betyr ikke nødvendigvis at predasjon på husdyr og hjortevilt ikke kan forekomme. Selv om den i all hovedsak er kjent for å jakte i par er det, ut fra gullsjakalens størrelse og bygning, nærliggende å tro at den er i stand til å drepe lam eller reinkalver – også alene. Vi dokumenterer for eksempel årlig tap av lam og reinkalver til rødrev, som er noe mindre av størrelse enn gullsjakalen. Gullsjakalen er et hundedyr som er noe større enn rødrev og betydelig mindre enn ulv, og jevnstor med små/mellomstore hunderaser. På bakgrunn av dette vil vi kunne forvente at en eventuell skade forårsaket av gullsjakal vil kunne ligne skader fra de ovennevnte artene. Både rødrev, hund og ulv har variasjoner i skademønster på husdyr og tamrein. Det vil derfor kunne være svært utfordrende å skille slike skader fra eventuelle skader forårsaket av gullsjakal all den tid vi ikke kjenner til eventuelle særtrekk i dens skademønster. At Statens naturoppsyn vil kunne avdekke skader fra gullsjakal på sau eller tamrein i Troms og Finnmark ved skadedokumentasjon er lite sannsynlig, da vi vet for lite om hvordan skader fra en gullsjakal vil kunne se ut, skriver Vangen. 

Med grunnlag i bilder tatt i 2019 og 2020 ble det i 2021 dokumentert forekomst av gullsjakal både i Lakselv og i Kåfjord kommune. Arten var da ikke tidligere påvist i norsk fauna. Ut fra lokale opplysninger er det fortsatt aktivitet av arten begge steder, melder Miljødirektoratet.

Gullsjakalen er ikke en truet art, og bestanden i Europa ble i 2016 estimert til 70.000, skriver Miljødirektoratet i pressemeldingen, og forklarer også at arten først og fremst har vært utbredt i et sørligere område fra Italia i vest til Thailand i øst, men at det de siste årene har vært flere observasjoner lengre nord, blant annet i Finland.

Knut Morten Vangen er seksjonsleder i Miljødirektoratet. Foto: Svein Egil Hatlevik

– Hvis bufe eller tamrein blir tatt av gullsjakal, har dyreeier rett til rovviltskadeerstatning?

– Rovviltskadeerstatning reguleres av to forskrifter (husdyr og tamrein). I disse forskriftene er rovvilt definert som gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. Det er disse artene som erfaringsvis forårsaker skader av et visst omfang på husdyr og tamrein, og som derfor omfattes av erstatningsordningen. Statsforvalteren kan etter søknad fra driftsenheten i særlige tilfeller utbetale erstatning dersom det ved kadaverundersøkelse er påvist at andre rovviltarter uten jakttid har drept eller skadet tamrein, svarer Vangen. 

– Hva skal til for at myndighetene skal åpne for eventuell skadefelling av gullsjakal for å beskytte bufe eller tamrein?

– Statsforvalteren kan etter søknad gi tillatelse til skadefelling etter viltforskriften, for å stanse eller avverge skade på husdyr og tamrein. De generelle vilkårene for skadefelling må i slike tilfeller være oppfylt – som for eksempel vesentlig økonomisk skade, skadeforebyggende tiltak er forsøkt, og uttaket truer ikke bestandens overlevelse, skriver Vangen. 

Bildet øverst i artikkelen viser en gullsjakal fanget på viltkamera 14. juli 2020. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet.