Ordførere støtter reineier som er dømt for å avlive tre bjørner

De to trønderordførerne Arnt Einar Bardal og Tor Erling Inderdal har engasjert seg i saken til Odd Bjørnar Bjørkås, reineieren som i fjor ble dømt til seks måneders fengsel etter å ha avlivet ei bjørnebinne og hennes to unger i mai 2022. Selv påkalte reineieren nødvergeretten.

– Det er et stort sjokk at saken ikke kom opp i Høyesterett, sier Inderdal, som er ordfører i Lierne kommune for Senterpartiet.

Reineieren avlivet bjørnene for å unngå ytterligere tap av reinkalv i kalvingsperioden, noe verken tingrett eller lagmannsrett fant grunn til å bestride. Likevel ble Bjørkås dømt, fordi domstolene ikke fant at han oppfylte lovens kriterier for nødverge. Reineieren anket dommen til Høyesterett, men i desember nektet Høyesteretts ankeutvalg saken fremmet for landets øverste domstol. 

Bardal er ordfører i nabokommunen Snåsa. Han har fulgt saken siden like etter at bjørnene ble skutt. 

– Jeg har kjent Odd Bjørnar i lang tid, og opplever ham som en veldig rettskaffen mann. Det kan nesten virke som om problemet i denne saken er at han har vært for ærlig, sier Bardal, som også representerer Senterpartiet.

– Samtidig har han ikke kommet helt til orde i rettssystemet. Det er særlig det som skjer like før skuddøyeblikket som er blitt feil i rettsdokumentene. Der står det at bjørnene lå i dagleie da de ble skutt, men det er noe helt annet enn hva Odd Bjørnar har forklart. Da er det veldig rart at ikke obduksjonsrapporten av bjørnene ble lagt fram i retten. Den ville jo vist hva i slags vinkel kulene traff bjørnene, sier Bardal.

Tema på USS-landsmøte

Rovdyr.org møtte de to ordførerne på landsmøtet til Utmarkskommunenes sammenslutning (USS), som fant sted i Steinkjer i begynnelsen av april.

Under landsmøtet holdt Snåsa-ordfører Bardal et innlegg om dommen mot reineier Bjørkås. 

– Nødvergeretten må styrkes, og jeg utfordrer både styret og medlemskommunene i USS til politisk trykk for å kvesse nødvergeparagrafen så den faktisk kan benyttes i nødsituasjoner, var Bardals oppfordring til landsmøtet.

I naturmangfoldlovens § 17 fastslås det at en dyreeier «kan avlive vilt når det må anses påkrevd på grunn av et pågående eller umiddelbart forestående angrep» på for eksempel tamrein. 

Ordfører i Snåsa kommune, Arnt Einar Bardal, holder innlegg for utsendinger fra rundt 100 kommuner under landsmøtet til Utmarkskommunenes sammenslutning.

Snåsaordføreren beskrev dommen som «en stor urett» og problemstillingen knyttet til nødvergeparagrafen som en «en prinsipielt viktig sak for alle som driver beitenæring i Norge».

Bardal trakk videre fram et avsnitt fra Trøndelag tingretts dom fra mars 2023: 

«Tingretten legger til grunn at bjørnene ikke var redde for mennesker og at de ville ha kommet tilbake til kalvingslandet om de også var jaget bort på nytt. Bjørkås hadde foretatt det som kunne forventes for å unngå avliving av bjørnene. Etter flertallets syn kan dette, slik ordlyden i lovbestemmelsen er i dag, ikke tillegges sentral vekt ved den rettslige forståelsen. Det må i så fall foretas en lovendring for at et tilfelle som i angjeldende sak skal falle inn under naturmangfoldloven § 17 annet ledd annet punktum. Dette er en lovgiveroppgave.»

Lokal støtte

Et enstemmig kommunestyre i Lierne kommune vedtok 21. mars følgende uttalelse: 

«Lierne kommunestyre vil gi sin uforbeholdne støtte til Odd Bjørnar Bjørkås i hans kamp for å få tatt opp sin straffesak i forbindelse med felling av bjørnebinne med to unger i 2022. 

Som en kommune med store utmarksområder, ligger det store muligheter i utmarksbeite og reindrift. Rovdyrpolitikken har tatt fra Lierne kommune den sterke posisjon vi hadde i sauenæringen. Vi kan ikke akseptere rovdyrpolitikken som den praktiseres i dag, slik at den også tar bort grunnlaget for reindrift. Lierne er, sammen med Røyrvik og Snåsa kommuner, kjerneområde for sørsamisk reindrift. 

Naturmangfoldloven § 17 må endres, slik at nødvergeretten blir styrket. Lierne kommunestyre vil gjøre det som er mulig for å hjelpe Odd Bjørnar Bjørkås i sin kamp for frifinnelse.»

Inderdal vektlegger at reinbeitene i Lierne er blant de få i sørsamisk reindrift som fortsatt er ganske uforstyrret av vei, vindmøller, hyttebygging og andre pressfaktorer som forstyrrer reinsdyra. 

– Nasjonalparkene i Blåfjellet, Skjækerfjella og Lierne er noen av de få områdene hvor det fortsatt er minimale inngrep. Ser man dette opp mot det som har skjedd på Fosen, er det veldig synd at reineiere i de gode beiteområdene blir ivaretatt så dårlig som Odd Bjørnar har blitt når alt han har gjort er å strekke seg til det ytterste for å ta vare på flokken sin, sier Inderdal.

Støtte på fylkesnivå

Ordførerne har også viderebrakt saken til reineier Bjørkås til årsmøtet i Trøndelag Senterparti, som vedtok en resolusjon i begynnelsen av mars. 

Representanter fra de andre to partiene som er representert i kommunestyret i Lierne –  Arbeiderpartiet og Venstre – har lovet å løfte saken oppover i sine respektive partisystemer, opplyser Inderdal.

Arnt Einar Bardal (t.v.) og Tor Erling Inderdal.

Resolusjonen fra Trøndelag Senterparti lyder som følger:

«20. mai 2022 søkte Østre Namdal reinbeitedistrikt ved reineier Odd Bjørnar Bjørkås om tillatelse til skadefelling på en bjørnebinne med to unger som herjet i reinsdyrflokken. Herjingen foregikk under kalvingen i det som etter rovdyrforliket er definert som et prioritert beite- og kalvingsområde. Det ble forsøkt å jage bort bjørnene, dette med bistand fra SNO. Men bjørnene returnerte raskt tilbake til kalvingsområdet. Svaret Bjørkås fikk fra Miljødirektoratet var et avslag.

22. mai 2022 påberoper Bjørkås seg nødvergeretten. Etter å ha vært vitne til flere drepte nyfødte kalver skyter han bjørnebinnen og hennes to unger. SNO hadde dagen før valgt å reise til et annet feltoppdrag.

Trøndelag tingrett dømmer i mars 2023 Bjørkås til åtte måneders betinget fengsel med en prøvetid på to år. Saken ankes til Frostating lagmannsrett som skjerper straffen til seks måneders ubetinget fengsel. Begge dommene ble avsagt under dissens, hvor en av tre dommere ville frikjenne Bjørkås. Saken forsøkes fremmet til Høyesterett, men blir desember 2023 enstemmig ikke tillatt fremmet.

Dette er en sak for hele beitenæringen. Hvor pågående må et bjørneangrep være? Ingen skal bli dømt for å beskytte dyrene sine. Dyreeier har plikt til å ivareta dyrevelferden og må kunne påberope seg nødvergeretten, som i dette tilfellet for å kunne beskytte dyrene i den mest sårbare perioden.

Trøndelag Senterparti vil at det igangsettes et eget arbeid med å forsterke nødvergeretten. Det bør legges opp til et eget lovarbeid. Nødvergeretten må være et verktøy for å kunne beskytte beitedyr.»