Vil klage sak om bjørneskudd i Lierne inn til FN

– Jeg er veldig overrasket, sier advokat Brynjar Meling til Rovdyr.org. 

Han er forsvareren til reineier Odd Bjørnar Bjørkås, som i Frostating lagmannsrett er dømt til seks måneders ubetinget fengsel for å ha felt ei binne og hennes to unger i Lierne i Trøndelag i mai 2022. 

Det Meling er overrasket over, er at Høyesteretts ankeutvalg før jul avviste Bjørkås’ anke av saken til landets høyeste domstol.

Bjørkås har hele tiden framholdt at bjørnefellingen var en nødvergehandling for å avverge angrep på nyfødte reinkalver, men påtalemakta har fått gjennomslag i domstolen for sin forståelse av avlivingen som alvorlig miljøkriminalitet. 

– I denne saken er det to konvensjonsforpliktelser som står mot hverandre. Det er et sterkt behov for en rettsavklaring når det gjelder hvordan Norge skal forholde seg til disse motstridende hensynene, sier Meling. 

På den ene siden har Norge forpliktet seg til å ivareta samisk reindrift som urfolksnæring, men på den andre siden står ansvaret til å bevare bjørnen som dyreart etter Bernkonvensjonen. 

Også påtalemyndigheten anket dommen til Høyesterett. Der påtalemyndigheten anker straffeutmålingen, har reineieren anket både straffeutmålingen og lovanvendelsen.

– Min tolkning av påtalemyndighetens ankeskrift er at også vår motpart ser behovet for rettsavklaring, sier Meling.

Når saken ikke kommer opp Høyesterett, blir neste steg å klage den inn til FNs organ for urfolksrettigheter, forteller advokaten. 

– Vi jobber videre med saken i tett dialog med Norske reindriftssamers landsforbund. Vi ønsker også å møte representanter fra Sametinget, for å få fram i større bredde hvordan Norge skal unngå at urfolks rettigheter blir krenket, sier Meling. 

I naturmangfoldlovens nødvergeparagraf framgår det at en dyreeier kan avlive fredet rovvilt når det må anses påkrevd på grunn av et pågående eller umiddelbart forestående angrep på dyra sine.

I mai 2022 ble det oppdaget ei binne med unger i kalvingslandet til til Maelkoen Sijte, eller Østre Namdal reinbeitedistrikt på norsk, i Lierne kommune i Trøndelag. Kalvingslandet ligger innenfor yngleområdet for bjørn i Midt-Norge.

Etter å ha fått avslag på søknad om skadefelling, forsøkte Bjørkås gjentatte ganger fra 19. til 22. mai 2022 å jage bjørnene bort fra kalvingslandet, men de kom tilbake og fortsatte å ta reinkalv. Til slutt vurderte reineieren at det verken var formålstjenlig eller trygt for ham selv å fortsette forsøkene på bortjaging.

I Miljødirektoratets avslag på søknaden om skadefelling fikk Bjørkås beskjed om at kalvingslandet i Lierne ligger innenfor bjørneprioritert område, at det regionale bestandsmålet for bjørn ikke var innfridd og at terskelen for å få lov til å felle binne med unger var spesielt høy, siden hunndyr er spesielt viktige for den videre reproduksjonen i bjørnestammen.