Lisensfelling ulv: Østerdalskommuner får bruke løs, på drevet halsende hund

Klima- og miljødepartementet åpner for bruk av løs, på drevet halsende hund under lisensfelling av ulv i Nord-Østerdalen, melder avisa Arbeidets Rett. Hensikten er å trene opp hunder til bruk under skadefelling i beitesesongen.

Det har i noen år vært tillatt å bruke hunder med denne typen adferd under skadefelling av ulv i gitte situasjoner, men ikke på lisensjakt.

– På vegne av både beitenæringen og det interkommunale skadefellingslagssamarbeidet i Nord-Østerdalen og Engerdal, er vi svært tilfredse med denne avgjørelsen, sier rådgiver Kristian Lund-Vang ved enhet landbruk og miljø i Alvdal kommune i en pressemelding.

I viltloven står det blant annet at «Bruk av løs, på drevet halsende hund er forbudt unntatt for jakt på hare, rødrev og gaupe. For jakt på andre arter kan direktoratet gi samtykke for det enkelte område.»

En ulv som er felt ved hjelp av løs, på drevet halsende hund. Foto her og øverst i artikkelen: Skadefellingslaga i Nord-Østerdalen

Skadefellingssamarbeidet, som omfatter sju kommuner, søkte opprinnelig om å få bruke løs, på drevet halsende hund under lisensjakt på ulv og under skadefelling av jerv og bjørn. Miljødirektoratet har avvist søknaden, men departementet sa onsdag ja til å bruke slik hund på ulv som et forsøksprosjekt fram til sommeren. 

– Dette har vi jobbet for siden vi som første skadefellingslag i landet fikk dispensasjon til å benytte løs, på drevet halsende hund i forbindelse med skadefellingstillatelse på ulv i 2017, sier leder for skadefellingslaget i Nord-Østerdalen og Engerdal Jo Esten Trøan til Rovdyr.org.

Skadefellingslaget har siden hatt avtaler om tilgang til Skandinavias mest erfarne hunder på ulv fra Sverige, ifølge Trøan. 

– Dette har effektivisert skadefellingen og profesjonalisert vårt arbeid drastisk. Skadepotensialet og ressursbruken er redusert, sier han.

– Ved å utvikle utdanningen for ekvipasjen vi bruker på ulv vil nivået løftes enda høyere gjennom bedre ressursbruk, flere treningsarenaer, økt kompetanse og større miljø. På vegne av arbeidsgiverne våre, kommunene i Nord-Østerdalen og Engerdal, skal vi forvalte denne dispensasjonen godt. Den er viktig for arbeidet videre, legger Trøan til.

Jo Esten Trøan er leder i skadefellingslaget i Nord-Østerdal og Engerdal. Foto: Svein Egil Hatlevik

Skadefellingssamarbeidet omfatter kommunene Tynset, Tolga, Os, Engerdal, Rendalen, Alvdal og Folldal, som alle ligger i Innlandet fylke.

Områdene hvor løs, på drevet halsende hund kan benyttes ligger nord for ulvesona. Det åpnes ikke for bruk av denne typen hunder i den pågående lisensfellingen innenfor sona.

Heller ikke arealene nord for ulvesonen og øst for Glomma i Stor-Elvdal, Rendalen og Engerdal kommuner og utenfor beiteområdene til Sølendalen hamnelag og Elgå reinbeitedistrikt er omfattet av dispensasjonen fra forbudet mot bruk av løs, på drevet halsende hund.

Til deg som måtte lure på hva løs på drevet halsende hund er for noe: 

  • Når hunden jager dyret som skal skytes, er det lettere for hunden å løpe etter byttet om den ikke må være i bånd og slepe et menneske etter seg. Altså: LØS
  • Hunden jager dyret som skal felles i en ønsket retning. Man sier at hunden driver ulven i retning av en jeger på post, slik at det blir lettere å få dyret innenfor skuddhold. Altså: PÅ DREVET
  • Samtidig bjeffer og bråker hunden. Da er det lettere å skjønne hvor både hund og ulv er, spesielt i en hektisk fellingssituasjon. Altså: HALSENDE
  • Hund sier seg vel nesten sjøl. Altså: HUND

Skadefellingsprosjektet har også søkt om å kunne bruke løs, på drevet halsende hund under skadefelling av jerv og brunbjørn. Men det åpner departementet ikke for.

«Departementet mener at en mer generell åpning til å kunne bruke slike hunder eventuelt bør skje etter en grundig og helhetlig vurdering av regelverket på dette feltet. Eventuelle dispensasjoner fra forbudet bør etter departementets syn vurderes konkret knyttet til det enkelte fellingsforsøk, slik at man har bedre kunnskap om aktuelt område og situasjon for å vurdere behovet og hensyn til blant annet vilt og beitedyr», heter det i vedtaket når det gjelder jerv og bjørn. 

Videre står følgende å lese i vedtaket:

«Departementet viser til at det foreligger mye kunnskap om effekten av bruk av løs, på drevet halsende hunder på brunbjørn. Departementet mener det er behov for mer kunnskap om bruk av hund under felling av jerv, og vil undersøke muligheten for kunnskapsinnhenting om dette.»

Kristian Lund-Vang oppfatter signalene fra departementet som løfterike.

– Dette ser vi som positivt, og uansett er vedtaket i et langt skritt i riktig retning for alle skadefellingslag i Norge, og ikke minst mulighetene for fortsatt å drive med utmarksbeite i Norge, sier Lund-Vang.