Svenske ulvejegere hadde god nytte av hund – lagmannsretten erklærer dommer habil

Mens diskusjonen om dommerhabilitet i Oslo tingrett har fortsatt i Norge, er det fredag skutt ytterligere to ulver i grenserevirer på svensk side. 

Fredag er det skutt ulv i to grensrevirer – Kockahonka og Juvberget. Dermed er det samlede tallet som er felt i grensrevirer oppe i ni. 

På norsk side skal Klima- og miljødepartementet mandag møte de tre organisasjonene Foreningen våre rovdyr, WWF Verdens naturfond og NOAH – for dyrs rettigheter i Oslo tingrett til muntlige forhandlinger om lisensfelling i grenserevirene Kockahonka, Juvberget og Ulvåa.

I Norge var det opprinnelig planlagt at lisensfelling skulle kunne begynne 1. januar. I Sverige har uttaket foregått siden mandag. I begge land varer fellingsperioden til og med 15. februar. 

Departementet ga like før jul klarsignal til at de tre grenserevirene skulle kunne felles. I romjula kom tingrettsdommer Atle Torvund til at ulvejakta skulle stanses. Like etter nyttår meldte tingretten at dommeren hadde trukket seg etter at det ble reist spørsmål ved hans habilitet. En ny dommer, Helge Johannessen, ble tildelt saken.

Johannessen har tidligere dømt i NOAHs disfavør i en annen sak mot departementet, hvor dommeren skulle ta stilling til en forføyningssak knyttet til fellingen av ulver i Slettås-reviret i 2019.

De tre organisasjonene har bedt om en ny vurdering av tingrettsdommer Johannessens habilitet i saken og leverte torsdag kveld en anke etter at deres habilitetsinnsigelse først ble avvist av tingretten. Fredag ettermiddag ble det klart at Borgarting lagmannsrett konkluderer at Johannessen er skikket til å lede de muntlige forhandlingene mandag.

Fortsetter i Sverige

På svensk side av grensa fortsetter lisensfelling som før, melder avisa Svensk Jakt. Til sammen, med og uten grenserevirer, er det skutt 36 ulver av ei kvote på 75. I tillegg kommer en ulv med skabb, som ble avlivet uten å trekkes fra kvota. 

Labbene til en ulv som er felt i Juvberget tidligere denne uka. Foto her over øverst i artikkelen: Mariana Skoglund

Mariana Skoglund er mediekontakt for fellingslaget i Juvberget/Ulvåa, som ligger øst for Elverum og Våler kommuner. På svensk side har myndighetene slått sammen naborevirene Juvberget og Ulvåa og opprettet et fellingsområde hvor det er kvote på til sammen 12 ulver. Hittil er fire felt.  

– I dag er det ledertispa som ble felt. Hun ble veid til 35 kilo, som er ti kilo mindre enn hva hun veide ved forrige måling. Vi vet ikke hva som er grunnen til vektnedgangen. Tispa hadde GPS-halsbånd, som er levert til folk fra det norske Statens naturoppsyn. Halsbåndene koster jo en del, så de vil vel ha dem tilbake, sier Skoglund til Rovdyr.org fredag ettermiddag. 

Hun anslår at stedet hvor ledertispa ble felt ligger om lag en mil i luftlinje fra grensa til Norge. 

– Ulven ble skutt rundt klokka 11. I dag har vi hatt god nytte av drivende hund, i dette tilfellet en blandingsase med en del russisk flekket støver og plotthund i seg. Det er snakk om en godt voksen og rutinert hannhund, sier Skoglund. 

Det er ikke tillatt å bruke såkalt løs, på drevet halsende hund under lisensfelling av ulv i Norge, men denne typen hunder benyttes altså i Sverige. 

– Ulven ble drevet av hunden til en post hvor den ble felt. Det har snødd mye i dag og snør fortsatt, så det er til stor hjelp med hundene, opplyser Skoglund. 

Det kan godt tenkes at det er en god del flere ulver igjen i Juvberget-flokken, mener hun, men tør ikke anslå hvor mange det kan være snakk om. 

– Sporing pågår fortsatt. Vi tror det er noen igjen, i hvert fall, men vi vet ikke om de befinner seg innenfor det fellingsområdet som Länsstyrelsen har definert, sier Skoglund. 

Øst for Kongsvinger

I Kockahonka-reviret som ligger lenger sør enn Juvberget, øst for Kongsvinger, er Anders Olsson mediekontakt for fellingslaget. Til sammen fem dyr er felt i reviret, og én ulv gjenstår på kvota. 

Det er svenske myndigheters hensikt at alle ulvene i et revir som er vedtatt fjernet skal skytes, og dermed kan kvotene utvides hvis det dokumenteres mer enn seks dyr i et revir. 

– I dag ble det felt ei tispe like før klokka 12, men noe særlig mer enn det vet jeg ikke, sier Olsson til Rovdyr.org. 

– Vi har jaktet i to områder i dag, og jeg har deltatt i det området hvor det ikke ble felt noen ulv, forsetter han.  

Også i Kockohonka har store snømengder falt fredag. 

– Vi har spor etter flere ulver, og det kan være aktuelt å søke om en utvidelse av kvota. Slik det ser ut nå, kan det være at vi fyller kvota uten at vi får felt hele flokken, sier han. 

Mulig utvidelse

Hos Länsstyrelsen i Värmland meddeler Kari Langøen at det fortsatt er en rettsprosess knyttet til lisensfellingsvedtaket. Saken er for tiden hos Kammarrätten i Sundsvall. Länsstyrelsen vurderer at det ikke er ønskelig med en eventuell utvidelse av kvotene før det foreligger en kjennelse fra Kammarätten.  

Kari Langøen er viltkonsulent ved Länsstyrelsen i Värmland. Foto: Privat

Hun opplyser at Länsstyrelsen ikke ennå har mottatt dokumentasjon på at det er flere dyr enn det er kvote på i noen av revirene. Ei heller er det kommet noen formelle søknader om utvidet kvote. 

– Men vi har fått muntlige spørsmål og ønsker om dette, opplyser Langøen, som legger til at det uansett ikke vil komme noen rettslig avklaring fra Kammarätten før tidligst mandag.