Organisasjoner ønsker at ulverettssak skal utsettes og ønsker ny habilitetsvurdering

Muntlige forhandlinger om midlertidig forføyning av lisensfelling i de grenseoverskridende ulverevirene Ulvåa, Kockahonka og Juvberget skal etter planen finne sted mandag. 

Sent torsdag kveld har organisasjonene NOAH, WWF og Foreningen våre rovdyr anket tingrettens habilitetsvurdering av dommer Helge Johannessen og bedt om at muntlige forhandlinger skal utsettes. 

Johannessen tok sete som dommer i saken etter at dommeren som i romjula stanset lisensfellingen inntil videre, Atle Torvund, trakk seg tidligere denne uka etter at regjeringsadvokaten reist spørsmål om hans habilitet. Torvund har stått på liste for Miljøpartiet De Grønne i Nittedal under kommunevalget i 2019. 

Tingretten avviste torsdag en formell innsigelse fra tre organisasjonenes mot Johannessen.

Slettås-sak i 2019

Det er Klima- og miljødepartementet og partshjelper Utmarkskommunenes sammenslutning som etter planen skal møte de tre saksøkende organisasjonene i tingretten førstkommende mandag. NOAH og departementet har også tidligere møttes i en sak om felling av ulver Slettåsreviret i januar 2019. Også den gangen ønsket NOAH at fellingsvedtaket skulle erklæres ugyldig.

Rettsmøtet fant den gang sted etter at alle kjente ulver i Slettåsflokken var felt, og det var Johannessen som var dommer den gangen. Saken endte med at Johannessen dømte i departementets favør. 

De tre organisasjonene i årets sak mener at Johannessen bør vike sete i årets rettssak fordi han har dømt i statens favør tidligere, noe de vurderer som særegne omstendigheter som er skikket til å svekke tilliten til hans upartiskhet, framgår det av ankedokumentet. 

– Foreningene anmoder derfor Oslo tingrett om at rettsmøtet 9. januar 2023 utsettes/omberammes inntil Borgarting lagmannsrett har avsagt kjennelse om habilitetsspørsmålet, framgår det av de tre organisasjonenes anke.

Lisensfelling av ulv i de tre grenserevirene skulle opprinnelig ha vært igangsatt 1. januar på norsk side av riksgrensa, men ble altså stanset av tingretten 27. desember i fjor. 

På svensk side av grensa har lisensfelling pågått siden mandag 2. januar. Da mørket var falt torsdag ettermiddag, var hittil sju ulver felt i de svenske delene av grenserevirene. Ved 10.15-tida fredag er det ikke ennå meldt om ytterligere felte ulver i Sverige.

Elvestuen urolig for driving

Tidligere miljøstatsråd, nå stortingsrepresentant for Venstre, Ola Elvestuen har fredag sendt inn et skriftlig spørsmål til nåværende miljøstatsråd Espen Barth Eide (Ap). Spørsmålet lyder som følger

«Hva gjør regjeringen for å sikre at ulver ikke drives til Sverige, slik at de skytes der, i strid med tingrettens vedtak om stans av jakten i Norge?» 

Også i fjor ble lisensfelling av ulv innenfor sona stanset i tingretten i romjula. Prosessen endte med at lagmannsretten overstyrte tingrettens vurdering i februar, like før lisensfellingsperiodens slutt.

Sist vinter begynte lisensfellingen av ulv i grenserevirer på svensk side mens det forsatt var rettsprosesser i Norge. Da ble én ulv med tilhørighet til det grenseoverskridende Rømskog-reviret felt i begynnelsen av januar.