Lisensfelling i grenserevirer: Dato for rettssak satt i Norge – første ulver skutt på svensk side

Samme dag som Oslo tingrett offentliggjorde dato for rettssak om lisensfelling i ulverevirer som ligger i både Sverige og Norge, ble de første ulvene felt på svensk side i grenserevirene.

Oslo tingrett har mandag satt en dato for muntlige forhandlinger om lisensfelling av ulv innenfor ulvesona.

Oslo tingrett ga 27. desember NOAH – for dyrs rettigheter, WWF Verdens naturfond og Foreningen våre rovdyr midlertidig forføyning, slik at lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen ikke kunne starte 1. januar som opprinnelig planlaget.

Klima- og miljødepartementet har bedt retten avholde et rettsmøte der partene får anledning til å uttale seg. Dersom retten gir staten medhold, vil den midlertidige avgjørelsen kunne endres før utløpet av fellingsperioden 15. februar 2023.

Også i fjor ble lisensfelling av ulv innenfor sona stanset i tingretten i romjula. Prosessen endte med at lagmannsretten overstyrte tingrettens vurdering i februar, like før lisensfellingsperiodens slutt.

– Tingrettsdommer Helge Johannessen behandler den etterfølgende muntlige forhandlingen. Det blir rettsmøte mandag 9. januar. Rettsmøtet begynner klokken 09.00, opplyser Markus Iestra i informasjonsavdelingen til Oslo tingrett overfor Rovdyr.org.

Klima- og miljødepartementet fattet like før jul et klagebehandingsvedtak som opprettholder rovviltnemndenes vedtak fra i høst om felling av ulvene i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka.

Spørsmål om habilitet

Overfor Rovdyr.org har leder i Utmarkskommunenes sammenslutning, Hanne Alstrup Velure, reagert på at dommeren som stanset lisensfellingen hadde bakgrunn fra det politiske partiet MDG. Under lokalvalget i 2019 sto han på liste for partiet i Nittedal kommune. Også i flere fora på sosiale medier har koblingen til partiet vakt oppsikt.

– I saken om midlertidig forføyning sist vinter var det samme dommer som både skrev kjennelsen som midlertidig stanset lisensfelling i romjula og som ledet muntlige forhandlinger i januar. Slik blir det ikke i år. Hva er grunnen til det?

– I etterkant av kjennelsen som ble avsagt 27. desember ble det av en av partene reist spørsmål om habiliteten til dommeren. Selv om det ikke ble inngitt en formell innsigelse om habiliteten, vurderte dommeren selv og tingretten det som fornuftig å omfordele saken til en annen dommer. Spesielt siden dette er en sakstype som haster og krever prioritet ønsket vi ikke at behandling av et spørsmål om habilitet skulle forsinke sakens videre fremdrift, svarer Iestra.

Fellinger på svensk side

På svensk side begynte lisensfelling av ulv i de svenske delene av de grenseoverskridende revirene mandag.

Ved 13-tida tirsdag ble den første ulven i Juvberget-reviret felt. Ulven var en hann, som ble skutt i nærheten av Enberget naturreservat i Torsby, opplyser opplyser Kari Langøen hos Länsstyrelsen i Värmland til Rovdyr.org i 15.50-tida.

Hun forteller videre at det er felt en hannulv i fellingsområdet for Kockahonka-reviret. Fellingen fant sted rett før klokka 15 nord for Østmark i Torsby kommune.

For Sverige som helhet er det vedtatt kvoter på til sammen 75 ulver under lisensfellingsperioden.

Avisa Svensk Jakt fører en detaljert «minutt for minutt»-oversikt på sine nettsider. I denne oversikten er det like etter klokka 16 registrert at det er felt til sammen ti ulver i de ulike fellingsområdene i Midt-Sverige.

I revirer som ikke er grenseoverskridende er fellingstallene hittil én i Forshaga, tre i Skacksjön, én i Ölen og tre i Grecken, rapporterer Svensk Jakt.

I de tre grenserevirene har Länsstyrelsen i utgangspunktet vedtatt kvoter på seks ulver per revir, totalt 18.

Ulik arealbruk

Arealbruken til de tre grenserevirene fordeler seg ulikt mellom Norge og Sverige. Ulvåa-reviret er nesten bare på norsk territorium, mens det motsatte er tilfelle for Juvberget.

Kockahonka er litt mer jevnt fordelt på tvers av grensa, men arealbruken har vært litt større på svensk side foregående år. Hvordan arealbruken til Kockohonka-flokken fordeler seg på norsk og svensk side i vinter er noe mer uklar.

Også sist vinter begynte lisensfellingen av ulv i grenserevirer på svensk side mens det forsatt var rettsprosesser i Norge. Da ble én ulv med tilhørighet til det grenseoverskridende Rømskog-reviret felt i begynnelsen av januar.

Bildet øverst i artikkelen er et illustrasjonsbilde. Foto: Svein Egil Hatlevik