DNA-analyser av felt ulv bekrefter: Lederdyra skutt i to grenserevirer

Lisensfelling av ulv i Sverige begynte 2. januar, blant annet i de tre grenserevirene Kockahonka, Juvberget og Ulvåa. 

Siden oppstarten er det felt seks ulver i reviret Kockahonka og sju i det felles jaktområdet for Juvberget/Ulvåa. De to sistnevnte ligger inntil hverandre, og dermed har Länsstyrelsen i Värmland opprettet et sammenhengende fellingsområde for de to revirene med ei kvote på til sammen 12 dyr.

Det pågår for tida ingen lisensfelling i noen av grenserevirene. I Kockahonka er kvota på seks ulver fylt. I Juvberget/Ulvåa anser Länsstyrelsen i Värmland at alle individene er felt i Juvberget-flokken og at det ikke er noen ulver fra Ulvåa-flokken innenfor fellingsområdet. 

I norske deler av grenserevirene har Oslo tingrett stanset lisensfellingen.

DNA fra felte ulver blir analysert for å stadfeste hvilke individer det er snakk om. Analysesvarene som hittil er kommet inn bekrefter at lederdyra i revirene Kockohonka og Juvberget er felt under lisensjakta, bekrefter David Höök, viltadministrator i Länsstyrelsen Värmland.

En ulveflokk består normalt av ledertispe, lederhann og valper. Når begge lederdyra er borte, er det vanlig å regne flokken som oppløst.

Venter på rettsavklaring

Det er i prinsippet mulig at Länsstyrelsen kan åpne for ytterligere lisensfelling fram til og med 15. februar. Men det er inntil videre ikke aktuelt. 

– Vi har fortsatt ikke fått alle DNA-svarene fra begge revirene, og derfor kommentarer jeg heller ikke muligheter for fortsatt jakt på det nåværende tidspunkt, skriver Höök i en epost til Rovdyr.org.

Länsstyrelsen fattet sine vedtak om lisensfelling i fjor høst. Etter dette har vedtakene blitt påklaget og vært innom flere rettsinstanser. For tida er det Kammarätten i Sundsvall som har vedtakene til vurdering.

– Akkurat nå ligger vedtakene til prøving i domstol. Før dette er ferdig (vi vet ikke når det blir), er det ikke aktuelt med en forlengelse av jakten, siden vi ikke kan fatte noen nye vedtak, forteller Höök. 

Det er ikke gitt at rettsbehandlingen av vedtakene blir ferdig før lisensfellingsperioden er over 15. februar. Hvis de skulle bli det, skal Länsstyrelsen gjøre en ny vurdering av forutsetningene og behovet for en eventuell gjenåpning av lisensfellingen, meddeler Höök.

Rettstvist også i Norge

Foreløpige svar på DNA-analyser viser at begge lederdyra og to valper er felt i Kockahonka. Fra dette reviret gjenstår DNA-svar fra to felte ulver. I Juvberget har seks felte ulver blitt analysert, og én gjenstår. Her viser analysene at begge lederdyra og fire valper er skutt, opplyser Höök.

Ulvåa-reviret har de siste årene i all hovedsak oppholdt seg på norsk side av riksgrensa, for det meste i Elverum og Våler kommuner i Innlandet.

Länsstyrelsen meldte tirsdag at Ulvåa-flokken ikke anses å bevege seg innenfor fellingsområdet på svensk side i tilstrekkelig stor utstrekning til at det skal være mulig å bedrive jakt etter dette reviret, ifølge avisa Svensk Jakt.

I Norge er lisensfelling av ulv i de tre grenserevirene stanset av Oslo tingrett. Klima- og miljødepartementet har anket tingrettens midlertidige forføyning av lisensfellingsvedtaket til Borgarting lagmannsrett. 

Det er de tre organisasjonene WWF verdens naturfond, NOAH – for dyrs rettigheter og Foreningen våre rovdyr som har krevd midlertidig førføyning.

Lisensfelling av ulv i de norske delene av grenserevirene var opprinnelig planlagt igangsatt 1. januar, men tingretten kom i romjula med en kjennelse som forbød uttaket.

I Sverige er det siden 2. januar til sammen felt 52 ulver, hvorav altså 13 i grenserevirer som deles med Norge. Det framgår av en oversikt fra Svensk Jakt.

Svenske myndigheter har fattet vedtak som har til hensikt å ta ut til sammen 14 ulverevirer. Av disse pågår det fortsatt lisensjakt i fire ulverevirer, mens fellingen er stanset i de øvrige, enten fordi kvotene er fylt eller fordi det ikke har vært mulig å påvise flere ulver i de ulike revirene.

Bildet øverst i artikkelen viser ei flaggline i Juvberget tidligere i januar. Foto: Mariana Skoglund