Regjeringen anker kjennelse om fortsatt stans i lisensfelling av ulv

Oslo tingrett opprettholdt fredag kjennelsen om at Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette sitt vedtak om felling av ulver på norsk side av grensen i revirene Juvberget, Kockohonka og Ulvåa. Klima- og miljødepartementet anker kjennelsen til lagmannsretten, går det fram av en pressemelding fredag ettermiddag.

– Jeg tar tingrettens kjennelse til etterretning. Jeg er likevel ikke enig i tingrettens vurderinger og konklusjon, og vil derfor anke saken til lagmannsretten, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Departementet vedtok 20. desember lisensfelling innenfor ulvesona av ulvene i de tre grenserevirene Kockohonka, Ulvåa og Juvberget. Få dager etterpå begjærte NOAH – for dyrs rettigheter, WWF Verdens naturfond og Foreningen våre rovdyr midlertidig forføyning med krav om utsettelse av vedtaket.

– Lisensfellingsperioden for ulv varer til og med 15. februar. Jeg håper derfor at lagmannsretten vil behandle anken raskt, slik at saken kan få en avklaring mens det fremdeles er tid til å gjennomføre lisensfelling, sier Eide.

Samme dag som tingretten oppretthold sin vurdering om at lisensfelling i grenserevirene ikke kan starte opp i Norge, ble den sjuende ulven felt i fellingsområdet for Juvberget/Ulvåa på svensk side av grensa. Lisensfelling har pågått siden 2. januar på svensk side i de omstridte grensrevirene, og hittil er til sammen 13 ulver felt.

I fjor startet lisensfellingen 11. februar i Norge. Da som i år var planlagt oppstart 1. januar, men en rettstvist utsatte igangsettelsen.

Oslo tingrett besluttet i en kjennelse i romjula å stanse lisensfellingen av ulv innenfor ulvesona inntil videre.

Klima- og miljødepartementet ba deretter retten avholde et rettsmøte slik at partene fikk anledning til å uttale seg, og møtet ble gjennomført mandag. Etter de muntlige forhandlingene har Oslo tingrett opprettholdt sin kjennelse og kommet til at statens vedtak om lisensfelling av ulvene i de tre aktuelle grenserevirene er ulovlig.

Bildet øverst i artikkelen viser klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Martin Lerberg Fossum