Fortsatt ingen lisensfelling av ulv i norske deler av grenserevirer – ny ulv skutt i Sverige

Oslo tingrett har fredag kommet med en kjennelse hvor det framgår at:

  • Staten ved Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette vedtak av 20. desember 2022 om felling av ulver på norsk side i revirene Juvberget, Kockohonka og Ulvåa inntil rettskraftig avgjørelse om vedtakets gyldighet foreligger.
  • Staten ved Klima- og miljødepartementet og Utmarkskommunenes Sammenslutning dømmes solidarisk til å betale kr 600 000,- i sakskostnader til Foreningen Våre Rovdyr, Stiftelsen WWF Verdens Naturfond, Noah For Dyrs Rettigheter innen to uker etter forkynningen av denne kjennelsen.

Kjennelsen kan ankes. Det er dermed for øyeblikket uvisst hvorvidt det vil bli gjennomført noen lisensfelling av ulv i de tre grenserevirene på norsk side. Lisensfellingsperioden for ulv innenfor forvaltningsområdet for ynglede ulv, også omtalt som ulvesona, varer til og med 15. februar.

Lisensfelling innenfor forvaltningsområdet skulle egentlig kunne begynne 1. januar. Men i romjula sa tingretten ja til et krav om midlertidig forføyning fra tre organisasjoner.

Høysterett skal behandle en sak som handler om et vedtak fattet etter de samme prinisppene som vinterens lisensfellingsvedtak. Saken handler om lisensfelling i reviret Letjenna, som det ble fattet vedtak om i 2019.

Etter en rettssak i fjor sommer kom Borgarting lagmannsrett til at vedtaket om lisensfelling i Letjenna var ugyldig. Klima- og miljødepartementet har anket saken, og den skal opp i Høyesterett i slutten av april. Det er berammet tre dager i Høyesterett med oppstart 25. april.

De tre organisasjonene har krevd at vedtaket om lisensfelling i de tre grenserevirene ikke skal kunne effektueres før det foreligger en rettskraftig dom om Letjenna-vedtaket fra Høyesterett.

Mandag ble det gjennomført såkalte muntlige forhandlinger i Oslo tingrett. Rovdyr.org var på plass i retten, og et referat fra mandagen kan leses her.

Samme dag som tingretten oppretthold sitt syn om at lisensfelling i grenserevirene ikke kan starte opp i Norge, ble den sjuende ulven felt i fellingsområdet for Juvberget/Ulvåa på svensk side av grensa.

– Det ble felt en ulv rundt klokka 13.30. Jeg har ikke ennå fått bekreftet om det er snakk om et voksent dyr eller hva slags kjønn det er snakk om, sier Mariana Skoglund, mediekontakt for fellingslaget i Juvberget/Ulvåa til Rovdyr.org.

Oppdatering: Skoglund opplyser lørdag kveld at ulven som ble felt fredag var ei tispe på 28 kilo og at det enn så lenge er usikkert om lederhannen i Juvberget-flokken er felt. Ledertispa er allerede bekreftet skutt. Etter hvert vil DNA-analyser gi mer utfyllende svar. Det har ikke vært spor etter ytterligere ulver innenfor fellingsområdet lørdag.

Lisensfelling i grenserrevirene har allerede pågått siden 2. januar på svensk side av grensa, og status derfra er at 13 ulver hittil er felt, seks i Kockahonka og sju i det felles jaktområdet for naborevirene Juvberget og Ulvåa. 

De to grenserevirene Juvberget og Ulvåa ligger inntil hverandre, og Länsstyrelsen i Värmland har dermed satt en felles kvote på 12 ulver i de to revirene.