Setten-ulv felt under Fjornshöjden-uttak: – Alltid en risiko

Under lisensfellingen innenfor ulvesonen i 2024 ble det felt totalt ni ulver i Akershus. En av ulvene kom fra et annet revir enn de to som var vedtatt felt, skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken på sine nettsider torsdag.

Klima- og miljødepartementet åpnet i desember for felling av tre ulverevirer innenfor ulvesona: Det helnorske reviret Rafjellet, og grenserevirene Fjornshöjden og Rømskog.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har hatt ansvar for å sette kvotene i Fjornshöjden og Rømskog og åpnet for felling av to ulver i Rømskog-reviret og sju ulver i Fjornshöjden.

Lisensfellingen innenfor ulvesona startet 1. januar og pågikk til 21. januar, da kvota var fylt. Statsforvalteren fastsatte et fellingsområde for Rømskog og Fjornshöjden som dekket deler av Aurskog-Høland og Marker kommuner, men alle ulvene som ble skutt under uttaket endte sine dager i Aurskog-Høland.

– Det foreligger nå svar på DNA-analyser av de fleste av de felte ulvene. Analysene bekrefter at lederparet i Rømskog-reviret og fire ulver i Fjornshöjden-reviret er felt. Ytterligere to ulver som det ikke foreligger prøvesvar på enda antas å være lederhannen og et eldre avkom fra samme revir, skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken.

– Den siste ulven var imidlertid en ung ulv på vandring som kom fra Setten-reviret lenger nord i Akershus, og ble felt langt sør i fellingsområdet. Dette var en såkalt genetisk verdifull ulv fordi den var avkom av en finsk-russisk innvandrer, heter det videre i meldingen på Statsforvalterens nettsider.

Så langt i vinter er det registrert totalt syv ulver gjennom innsamlede DNA-prøver i Fjornshöjden-reviret. En av disse er dermed ikke felt.

Rovdyr.org har spurt Statsforvalteren om det er måte aktuelt å gjenåpne for lisensfelling rettet mot det antatt gjenværende individet i Fjornshöjden.

– Nei, det er ikke aktuelt nå. Bakgrunnen for det er at det nå har gått lang tid fra lederparet ble felt, og andre ulver kan ha kommet inn i området. Når lederparet og de fleste registrerte dyrene er felt, anser vi at reviret er tatt ut, slik som vedtaket legger opp til, svarer seniorrådgiver Olav Thøger Haaverstad hos Statsforvalteren i en e-post.

Statsforvalteren mener det er uheldig at ulven fra Setten-reviret ble felt. 

– Det vil imidlertid alltid være en risiko for felling av feil individer når det gjennomføres lisensfelling. Spesielt enslige ulver på vandring vil kunne komme inn i lisensfellingsområdet uten at det blir avdekket. Det var ingen indikasjoner på at denne ulven befant seg i området, skriver Statsforvalteren i sin melding.

Mediekontakt for fellingsmannskapet i Rømskog og Fjornshöjden Gudbrand Kvaal er enig i Statsforvalterens vurdering om at lisensfelling medfører en viss risiko for at en ulv som ikke tilhører den flokken som er vedtatt tatt ut, blir felt.

–  Vi ser ingen grunn til å kritisere Statsforvalteren i denne saken. Her i området er det gjort observasjoner som tyder på at det har vært ni ulver i Fjornshöjden og tre i Rømskog, men man kan aldri påstå at man har fullstendig kontroll på hvor mange dyr som finnes i skogen, sier Kvaal til Rovdyr.org.

I Sverige kan en annen etterkommer etter Setten-hannen tas ut på skadefelling etter å ha gjort skade på sau. Onsdag forlenget Länsstyrelsen i Kronoberg en skadefellingstillatelse, som nå har varighet fram til 15. februar.

Setten-etterkommeren som nå kan felles i Kronoberg har også tatt sau på Hvaler i Østfold i fjor sommer, framgår det av Rovbase.no. Ulven har individkoden G93-23 i Sverige og V1116 i Norge.

I februar 2022 døde en ulv født i Setten-reviret etter en bilpåkjørsel.

Bildet øverst i artikkelen viser ulven som ble felt 21. januar. Foto: Fellingslaget i Fjornshöjden