Ulverettssak: Rotevatn vil ha ny runde i retten mot NOAH

Staten ved Klima- og miljødepartementet anker Letjenna-dommen fra i sommer. Meldingen kommer onsdag kveld, like før utløpet av ankefristen.

9. juli kom Oslo tingrett til at vedtaket fra 2019 om felling av ulvene i Letjenna-flokken som hadde sin hovedsakelige arealbruk i Elverum i Innlandet, var ugyldig. Når ankefristen har vært såpass lang, skyldes det domstolenes feriebestemmelser.

Rovdyr.org har tidligere omtalt at Utmarkskommunenes sammenslutning har krevd en anke, og også har meldt seg som partshjelpere i en eventuell sak i lagmannsretten.

– ­Saken reiser prinsipielle rettslige spørsmål om forvaltning av ulv, som jeg mener bør bli vurdert av en høyere rettsinstans. Det vil gjøre de rettslige rammene tydeligere, og dermed kunne bidra til å gjøre ulveforvaltningen mer forutsigbar, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

1. januar 2020 ble fire ulver skutt i Letjenna-reviret, som lå innenfor ulvesona. Siden ble det ikke funnet flere ulver som tilhørte denne familiegruppa. Den opprinnelige kvota var på seks ulver i familiegruppa.

Organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter tok ut søksmål mot staten i etterkant av fellingen, med påstand om at vedtaket ikke var gyldig. Departementet viser til at uenigheten i hovedsak gjelder bruken av naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c, som sier at det kan kan åpnes for felling for å ivareta offentlige interesser av vesentlig betydning.

Rovdyr.org dekket i sommer rettssaken da den gikk for Oslo tingrett. Daglige referater kan du lese her:

Tidligere i år var ulven også tema for Høyesterett. Da var det WWF Verdens naturfond som hadde gått til sak mot staten etter ulvefeling vinteren 2017-18. Da kom Høyesterett at tre vedtak fra denne vinteren var gyldige.

Foto av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er hentet fra Klima- og miljødepartementets Flickr-konto og benyttes under en CC BY-NC-ND 2.0-lisens.