Miljødirektoratet vil flytte ulven V1157 inn i ulvesona

Miljødirektoratet vil flytte genetikkvidunderet V1157 fra Rendalen i Innlandet til et ikke ennå fastsatt område innenfor ulvesona når «forholdene ligger til rette for det og det er praktisk mulig.»

Miljødirektoratet sendte før helga brev til kommunene innenfor ulvesona, som er forvaltningsområdet for ulv i Norge, samt til en del andre kommuner i Innlandet i nærheten av sona, ulike forvaltningsinstanser og de berørte dyreeierinteressene i Elgå reinbeitedistrikt og Rendalen renselskap.

Les også: DNA-analyser gir treff på finsk-russisk ulv: – Den må vekk, død eller levende

Brevet omhandler framtidsutsiktene for ulven V1157, som har status som genetisk viktig i en ellers svært innavlet svensk-norsk ulvestamme.

Forvaltningsområdet for ynglende ulv, ofte kalt ulvesona, dekker hele Oslo og Østfold og østlige deler av Innlandet og Akershus. Kart: Miljødirektoratet

Ulven har i slutten av 2023 og hittil i år oppholdt seg nord for ulvesona, og er blitt forvaltningsmerket av Statens naturoppsyn (SNO). Lisensfelling av ulv er dessuten blitt stanset i områder like nord for sona

Les også: Setten-ulv felt under Fjornshöjden-uttak: – Alltid en risiko

I brevet heter det at:  

«I tiden etter merkingen med GPS har ulven forflyttet seg noe, men den har hele tiden oppholdt seg i Rendalen kommune, utenfor ulvesonen. Den pågående lisensfellingen av ulv i området der ulven har beveget seg har blitt stoppet av Statsforvalteren i Innlandet, i tråd med vilkår i vedtaket om lisensfelling av ulv i region 4 og 5 for sesongen 2023/2024. Dette har skapt reaksjoner fra de som er berørt. Det er sterke politiske føringer om en tydelig differensiering i forvaltningen av rovvilt. En etablering av ulven i områdene den har oppholdt seg i til nå er ikke forenelig med en tydelig soneforvaltning.

Vi følger med på ulvens bevegelser gjennom GPS-signaler og tilstedeværelse i felt. Vi vurderer nå at risikoen for at ulven vil etablere seg i områdene den har oppholdt seg i siden 18. desember 2023 er økende for hver dag som går, selv om det til denne tid ikke er registrert at ulven markerer revir. Vi vil forsøke å fange den inn på nytt, for aktivt å flytte den til områder innenfor ulvesonen, når forholdene ligger til rette for det og det er praktisk mulig.»

Hannulven V1157 ble bedøvet og påsatt GPS-halsbånd i midten av desember Foto her og øverst i artikkelen: Miljødirektoratet / Statens naturoppsyn

Det vil være Miljødirektoratets feltorgan SNO som gjennomfører det praktiske arbeidet ved en slik flytting. Sist SNO flyttet en ulv var i januar 2021, da to ulver i Stor-Elvdal ble flyttet til grensetraktene mellom Sarpsborg og Våler i Østfold.

Hannen i dette ulveparet har også status som genetisk viktig og holder i dag til i Setten-reviret, som har sitt hovedsakelige utbredelsesområde i Aurskog-Høland kommune i Akershus.

Setten er blant de fire helnorske revirene hvor det så langt i vinter er dokumentert valpekull. De øvrige revirene er Julussa, Rafjellet og Østmarka. Dette framgår av en melding Rovdata sendte ut mandag om de foreløpige resultatene fra overvåkningssesongen for ulv som varer fram til april.

Valpekull er også påvist i to dokumenterte og ett svært sannsynlig grenserevir, opplyser Rovdata videre. Kynna og Fjornshöjden er dokumenterte grenserevir, mens det i Rotna gjenstår noe DNA-analyser før endelig avklaring av grensestatus.

Under lisensfelling innenfor sona ble i år den helnorske familiegruppa i Rafjellet, familiegruppa i grensereviret Fjornshöjden og det grenseoverskridende revirmarkerende ulveparet i Rømskog tatt ut.