Borgarting lagmannsrett åpner for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona

Fredag ettermiddag kom Borgarting lagmannsrett med en kjennelse som åpner for lisensfelling i grenserevirer innenfor ulvesona. «Begjæringen om midlertidig forføyning tas ikke til følge» og «Sakskostnader for ting- og lagmannsretten tilkjennes ikke», fremgår det av den enstemmige kjennelsen.

– Lagmannsretten kom til at det ikke var sannsynliggjort at vedtaket er ugyldig. Det forelå heller ikke fare ved opphold. Vilkårene for midlertidig forføyning var derfor ikke oppfylt, skriver lagmannsretten i en pressemelding.

Lagmannsretten mener Klima- og miljødepartementets forståelse av naturmangfoldlovens paragraf 18c er adekvat og at vedtaket om lisensfelling ikke utgjør en trussel mot ulvebestandens overlevelse:

«Departementet viser til at terskelen for å felle ulv skal være høyere innenfor ulvesonen enn utenfor. Hensynet til genetisk verdifull ulv er konkret vurdert. Departementet mener likevel at offentlige hensyn av vesentlig betydning veier tyngre enn vernehensynene, og legger særlig vekt på hensynet til å skape tillit til forvaltningen og konfliktdemping. Etter departementets syn ivaretas disse hensynene best ved en forvaltning som følger opp Stortingets vedtatte bestandsmål i så stor grad som det er faktisk og rettslig mulig», heter det blant annet i lagmannsrettens kjennelse.

«I lys av den lovtolkningen lagmannsretten har lagt til grunn ovenfor, særlig at Stortinget i 2020 ga uttrykk for en klar forventning om at rovviltforvaltningen skal legge betydelig vekt på bestandsmålene ved anvendelsen av naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c, er det etter lagmannsrettens syn ikke grunn til å sette departementets interesseavveining til side som uriktig», skriver lagmannsretten.

Utmarkskommunenes sammenslutning, som har vært partshjelper på departementets side, erklærer seg svært godt fornøyd med lagmannsrettens kjennelse, skriver organisasjonen på sine hjemmesider.

Så fort det lar seg gjøre

Departementet imøteser at lisensfellingen iverksettes så raskt det praktisk lar seg gjøre.

– Jeg er fornøyd med at en enstemmig lagmannsrett gir oss medhold i at statens vedtak av 20. desember 2022 om å felle tre ulveflokker innenfor ulvesonen er lovlig. Jeg er opptatt av å føre en forvaltning av ulv innenfor rammene av Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven og i tråd med bestandsmålet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Statsforvalteren har fått myndighet til å avgrense lisensfellingsområder og oppstart og stans av lisensfelling. Statsforvalteren vil gjøre en nærmere vurdering av kvote og fellingsområde.

– Lagmannsrettens kjennelse er viktig for å kunne regulere ulvebestanden i samsvar med bestandsmålet Stortinget har fastsatt. Ulveforvaltning er konfliktfylt, og jeg mener det mest konfliktdempende er å regulere ulvebestanden i samsvar med bestandsmålet, sier miljøministeren.

Stanset like før planlagt oppstart

I romjula forbød Oslo tingrett Klima- og miljødepartementet å iverksette sitt vedtak fra 20. desember om felling av ulver på norsk side i grenserevirene Juvberget, Kockohonka og Ulvåa.

Lisensfelling innenfor forvaltningsområdet skulle egentlig kunne begynne 1. januar og pågå til kvotene var fylt eller til seinest 15. februar. 

Det var de tre organisasjonene Foreningen våre rovdyr, NOAH – for dyrs rettigheter og WWF Verdens naturfond som hadde krevd såkalt midlertidig forføyning, med andre ord at lisensfelling ikke kunne iverksettes. 

Departementet og de tre organisasjonene møttes til muntlige forhandlinger i Oslo tinghus 9. januar. 

13. januar kunngjorde tingretten at det fortsatt ikke ble åpnet for lisensfelling. Departementet kunne samme dag opplyse om at det anket kjennelsen til lagmannsretten.

13 ulver allerede felt

På svensk side ble det åpnet for lisensfelling 2. januar. Rovdyr.org meldte 18. januar at DNA-analyser av felt ulv kunne bekrefte at lederdyra var skutt i de to grenserevirene Kockohonka og Juvberget, og at flokkene dermed regnes som tatt ut. Til sammen 13 ulver er felt i de to revirene.

Høyesterett skal behandle en sak som handler om et vedtak fattet etter de samme prinsippene som vinterens lisensfellingsvedtak. Saken handler om lisensfelling i reviret Letjenna, som det ble fattet vedtak om i 2019.

Etter en rettssak i fjor sommer kom Borgarting lagmannsrett til at vedtaket om lisensfelling i Letjenna var ugyldig. Klima- og miljødepartementet har anket saken, og den skal opp i Høyesterett i slutten av april. Det er berammet tre dager i Høyesterett med oppstart 25. april.