Skadefelling av bjørn i kalvingslandet – én i Norge, ett hundre i Sverige

Denne artikkelen er en kommentar. Åsmund Ystad er redaktør for Rovdyr.org og daglig leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Svenske myndigheter prioriterer samisk reindrift foran norske bestandsmål.

En hannbjørn ble felt på Revholmen ved Skogerøya i Sør-Varanger 7. juni i år etter at Statsforvalteren i Troms og Finnmark ga en to-dagers skadefellingstillatelse på en bjørn som var observert i kalvingslandet til reindrifta.

Slike tillatelser blir sjelden gitt av norske myndigheter. En årsak kan være at det er vanskelig å dokumentere døde reinkalver tatt av bjørn fordi det sjelden er annet enn klauvene igjen etter et slikt måltid.

På svensk side er situasjonen derimot en annen. Der har man i mange år drevet med omfattende forebyggende uttak av bjørn i viktige reinbeiteområder.

Samme dag som skadedyret ble felt i Sør-Varanger hadde svenskene passert uttak av bjørn nummer ett hundre i vår.

En oversikt på nettsiden rovbase.no pr. 10. juni 2021 viser en avgang på 103 brunbjørner. En er felt i Norge, to er tatt av toget i Sverige og 100 er tatt ut som forebyggende uttak på vårsnøen i svenske reinbeiteområder. Mange av uttakene som er gjort er av binner med unger.

Slike uttak på vårsnøen, ofte av binner med unger i tillegg til hannbjørner, har blitt en vårtradisjon i Sverige, et tiltak som ble igangsatt etter at det skandinaviske bjørneprosjektet gjennom ulike forskningsarbeider over flere år dokumenterte store tap av reinkalver tatt av bjørn i svenske reinbeiteområder.

Toppåret for uttak så langt var våren 2020 med 143 bjørner tatt ut på forebyggende skadefelling. Og som tidligere nevnt, så langt i år er 100 bjørner felt.

Bildet øverst i artikkelen viser bjørnen som ble felt felt på Revholmen i Sør-Varanger 7. juni i år som et forbyggende tiltak for å forhindre skade på tamrein. Foto: Statens naturoppsyn