Statsbudsjettet: Nye millioner til skadefelling

Støre-regjeringen la fredag fram Statsbudsjett for neste år. Regjeringen foreslår økt bevilgning på 10 millioner kroner til skadefelling av rovdyr gjennomført av kommunale og interkommunale skadefellingslag, over tilskuddsposten til rovvilttiltak. 

Da Revidert Nasjonalbudsjett 2023 ble lagt fram i mai, tildelte regjeringen 10 millioner kroner ekstra til skadefelling av rovdyr i kommunene som et ettårig tiltak. Midlene som foreslås til neste års Statsbudsjett er en videreføring.

– Ved tillatelse til skadefelling av rovdyr er det normalt kommunale eller interkommunale fellingslag som utfører oppdraget. God organisering og forberedelser av fellingslagene, trente hunder, kommunikasjonsutstyr og kompetansebygging er viktig for effektiv gjennomføring, sier Siv Mossleth, stotringsrepresentant for Senterpartiet.

Ekstrabevilgningen for 2023 ble foreslått benyttet til blant annet utvidet kurstilbud til fellingslagene.

– Ekstrabevilgningen i revidert budsjett for 2023 ga et viktig løft, men det er behov for å videreføre midler for å sikre varig god beredskap i kommunene og kommunale eller interkommunale skadefellingslag, sier Mossleth.

Siv Mossleth er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Foto: Privat

De 10 millionene plusses på posten for forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen. Denne posten er i Statsbudsjettet for neste år på til sammen 73,9 millioner kroner. 

Før budsjettet ble lagt fram, var det allerede kjent at regjeringen vil bevilge 10 millioner mer til Statens naturoppsyn, som skal gå til flere ansatte i Nordland, Troms og Finnmark. Hensikten er at antall SNO-ansatte i de nordligste fylkene skal øke fra 28 til 35.

– Pengene skal blant annet gå til bedre registrering av gaupe. Vi trenger bedre registrering for å få til de fellingene som trengs. Av alle de store rovdyra, er tilliten til bestandsregistrering av gaupe den laveste. Skal vi få til et lavere rovdyrtrykk, må SNO sno må prioritere riktig og sikre at tallene blir riktige, sier Mossleth. 

Det kan også leses i budsjettet for neste år at regjeringen fortsatt vil utrede en reduksjon av bestandsmålene for ulv og bjørn, med mål om å redusere belastningen for beitenæring og lokalsamfunn. 

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, som står bak Rovdyr.org, får 1,5 million kroner i organisasjonsstøtte fra Landbruks- og matdepartementet. Dette er en inflasjonsjustering av fjorårets tildeling.

Bildet av pengesedler øverst i artikkelen er tatt av Nils S. Aasheim/Norges Bank og benyttes under en CC BY-ND 2.0-lisens.