Budsjettlekkasje: Regjeringen vil styrke bestandsregistrering av gaupe i Nord-Norge

Regjeringa vil styrke Statens naturoppsyn med flere rovviltstillinger i Nordland, Troms og Finnmark.

Fredag legger regjeringen fram statsbudsjettet for neste år. Hvert år lekkes utdrag fra budsjettet som regjeringen ønsker oppmerksomhet om.

− Nå får vi på plass flere folk i nord som skal jobbe med å registrere rovviltbestandene og drive skadedokumentasjon. Særlig registrering av gaupebestanden har vært for dårlig gjennom mange år. Det har ført til lav tillit til de registrerte tallene, sier Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

De nye stillingene skal finansieres med en økning til Statens naturoppsyn i Finnmark, Troms og Nordland med 10 millioner kroner i statsbudsjettet for 2024. Økningen anslås å øke antallet ansatte i Statens naturoppsyn i Nordland, Troms og Finnmark fra 28 til 35 ansatte.

− Mange områder med sau på beite har store problemer med tap til rovvilt, og rovvilttapene i reindrifta må ned. Mer lokalkunnskap i rovviltforvaltninga er bra for beitenæringene i nord, sier Mossleth.

Tidligere i år har det vært mye uro rundt rovviltforvaltningen i nord, særlig i Troms og Finnmark.

Blant andre har tidligere leder av rovviltnemnda lengst i nord, John Roald Karlsen, fratrådt vervet sitt i protest mot rovdyrpolitikken. Det skjedde i mai. Følgelig tok nestleder Karen Anette Anti over etter Karlsen, men også hun trakk seg i juni av samme grunn som forgjengeren. 

Norske Reindriftssamers Landsforbund oppfordret i juni reineiere til å trekke seg fra alt arbeid i rovviltnemnder. Medlemmer i de tre nordligste rovviltregionene har tatt oppfordringen til følge

Rovdyr.org omtalte i september at den nye, konstituerte ledelsen i rovviltnemnda i Troms og Finnmark hadde vært i møte med Landbruksdepartementet og Miljødepartementet for å fortelle om økende rovviltproblemer i regionen.

Lederduoen i nemnda hadde med seg en kravliste, hvor ett av punktene var bedring av bestandsovervåkningen av gaupe.

− En styrking av ressursene hos SNO i Nordland, Troms og Finnmark er viktig, sier Marianne Sivertsen Næss (Ap), stortingsrepresentant fra Finnmark.

− Vi trenger et mangfold av arbeidsplasser i landsdelen og med denne satsingen får vi flere og viktige kompetansearbeidsplasser.  Dette vil styrke arbeidet med både bestandsovervåking og skadedokumentasjon, noe som vil øke kunnskap og tillit til rovviltforvaltningen, sier Næss.

Bildet av gaupe øverst i artikkelen er tatt av John Linnell ved Norsk institutt for naturforskning og benyttes under en CC BY 4.0-lisens.