Rovviltnemnd ber om at svenskmerket forskningsbjørn blir skutt

Rovviltnemnda i Hedmark ber om at bjørnen «Naehpekhe», som er merket av et svensk-norsk forskningsprosjekt, skytes. Miljødirektoratet er avventende.

– Dette er en prinsippsak. Vi snakker om en bjørn som har gjort mye skade på tamrein i Sverige, og som også har gjort skade på norsk side, og skadene er godt kjent for forvaltningsmyndighetene i Norge. Det er et spørsmål om det er norske eller svenske myndigheter som skal forvalte rovdyra i Norge, sier Jon Anders Mortensson, leder for Svahken sijte, som på norsk er kjent som Elgå reinbeitedistrikt.

Elgå reinbeitedistrikt i Engerdal kommune i Innlandet søkte i vår om forebyggende felling av bjørn i sine beiteområder. Denne søknaden ble avslått av Miljødirektoratet i midten av april. Svahken sijte påklaget avslaget, og saken er oversendt til Klima-og miljødepartementet for endelig avgjørelse.

Jon Anders Mortensson er leder i Elgå reinbeitedistrikt og medlem i Rovviltnemnda i Hedmark. Foto: Privat

Seinere, i begynnelsen av mai, konkluderte Statens naturoppsyn (SNO) med at én tamrein i distriktet var tatt av bjørn. Dermed ga Miljødirektoratet klarsignal til å skyte bjørn, men fellingen lyktes ikke før skadefellingsløyvet var utgått 12. mai.

Forskningsmerket bjørn

Torsdag sendte Mortensson brev til Miljødirektoratet hvor han ber om at hannbjørnen, som går under navnet Naehpekhe, blir avlivet eller flyttet fra der den sist ble dokumentert i Engerdals nabokommune Rendalen. Mortenson viser til at bjørnen ikke er langt unna de sørsamiske reinbeiteområdene i Elgå reinbeitedistrikt.

Naehpekhe er merket av forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) i forbindelse med et prosjekt som skal kartlegge bjørners predasjon på tamrein i det svenske reinbeitedistriktet Idre i Dalarna. 

Ifølge prosjektets egen Facebook-side tok Naehpekhe 12 reinkalver i Sverige under kalvingstida i fjor. I vår har bjørnen oppholdt seg på norsk side av grensa, hvor den også hadde gått i hi – også ifølge prosjektets Facebook-side

I brevet til Miljødirektoratet skriver Mortensson at skadefellingen i mai mislyktes «blant annet fordi SNO ikke får koordinater på den aktuelle skadebjørnen. I tillegg får Svahken sijte opplyst at det foregår en juridisk vurdering mellom forskningsprosjektet som skadebjørnen inngår i og offentlig forvaltning i Norge. Vi har ikke tatt del av den vurderingen.»

Nemnd ber om felling

Rovviltnemnda i Hedmark diskuterte i et møte torsdag knyttet til bjørnen Naehpekhe. Nemnda vedtok enstemmig en anmodning til Miljødirektoratet om å gjennomføre skadefelling av bjørnen. Mortensson er Sametingets representant i rovviltnemnda.

– Bjørnen burde vært tatt ut forebyggende i april, da det fortsatt var snø, sier Mortensson.

– Poenget er at vi skal jobbe med naturen når vi har muligheten til det. Den må felles når forholdene gjør det mulig, på samme måte som en ikke plukker multer etter at de har visnet. Nå er nå er bjørnen inne hos Rendalen reinselskap, og dermed kan vi forvente skader også i dette området, sier han.

Seniorrådgiver i Miljødirektoratet Susanne Hanssen sier til Rovdyr.org fredag at direktoratet ikke har rukket å ta detaljert stilling til innholdet Mortenssons brev.

– Brevet ble sendt i går, og vi kommer til å svare på henvendelsen så fort som praktisk mulig, sier Hanssen.

Trangt halsbånd

Hun sier direktoratet har bedt forskerne om tilgang på informasjon om hvor bjørnen var i forhold til skadesituasjonen, noe direktoratet også har fått. Utover det vil direktoratet gi Mortensson svar når det gjelder det han skriver om at det «foregår en juridisk vurdering mellom forskningsprosjektet som skadebjørnen inngår i og offentlig forvaltning i Norge».

– På tross av informasjon om bjørnens siste bevegelser bidro opplysningene ikke til at bjørnen ble felt. På tidspunktet skadene på tamrein ble meldt inn, hadde bjørnen beveget seg ut av reinbeitedistriktets område, sier Hanssen.

Hanssen opplyser videre at direktoratet har fått en forespørsel fra Bjørn- og tamreinprosjektet i Idre om å bistå med å ta senderen av bjørnen for å unngå at halsbåndet som senderen er festet til blir for trang.

– Bjørnen er ikke i Svahken sijte nå, og den har dermed ikke gjort mer skade. Det var også grunnen til at vi ikke forlenget skadefellingsløyvet tidligere i mai. Men hvis bjørnen dukker opp igjen i Svahken, kommer vi til å ta en ny vurdering om skadefelling. Hvis den kommer inn i reinbeitedistriktet igjen, er skadepotensialet stort, sier hun.

Bjørnen på bildet øverst i artikkelen antas å være Naehpekhe, fotografert inne i Elgå reinbeitedistrikt i april. Foto: Privat