Rovviltnemnda åpner for lisensfelling av trønder-bjørner

Rovviltnemnda i region 6 vedtok fredag ei skadefellingskvote på tre bjørner til sommeren. Hvis denne kvota ikke fylles, skal resten kunne tas ut under lisensfelling, bestemte nemnda.

Rovviltnemnda i Trøndelag og Møre og Romsdal (rovviltregion 6) var samlet fredag til ekstraordinært møte.

Det var hasteinnkalt til møtet etter at nemnda nylig fikk myndighet til å vedta kvote for skadefelling og lisensfelling av bjørn etter at det ble kjent at bestandsmålet for regionen var innfridd i fjor. Det har ikke skjedd før. 

I fjor ble det påvist 150 brunbjørner i Norge, og det er det høyeste antallet siden 2011, meldte Miljødirektoratet tidligere i april. Det var også rekordmange hunnbjørner, og det har ikke blitt estimert flere bjørnekull i landet siden overvåkingen startet i 2009. Lisensfellingsperioden starter 21. august og varer til 15. oktober. 

Forvaltningsområdet for bjørn i Trøndelag ligger inn mot svenskegrensa. Grafikk: Miljødirektoratet

Binner og hannbjørner

Region 6 har et mål på tre ungekull av bjørn, og hadde ifølge en matematisk bestandsberegningsmodell basert på DNA-analiser 2,9 ynglinger i fjor, viser en rapport fra Rovdata som kom nylig. Det rundes opp til tre ynglinger.

Under det digitale nemndsmøtet var det en del diskusjon om hvorvidt det er åpning for å skyte bjørnebinner i de områdene av region 6 som ligger utenfor forvaltningsområdet for bjørn i Trøndelag, om som altså er prioritert til sauebeite. 

Tidligere år har binner i beiteprioritert område vært unntatt skadefelling. Leder i rovviltnemnda i region 6, Kari Anita Furunes, legger vekt på at situasjonen i år skiller seg fra tidligere beitesesonger, fordi bestandsmålet i regionen nå er oppfylt.

– Vi har hatt problemer med angrep på sau gjennom flere år i beiteprioritert område i Trøndelag. Det finnes ingen hjemmel i loven for for å gi binner spesielt vern, og dommen fra Høyesterett i ulvesaken legger tydelig vekt på soneforvaltning. En skadegjører i beiteprioritert område skal kunne tas ut når bestandsmålet er innfridd, sier Furunes til Rovdyr.org.

Kari Anita Furunes (Sp) er leder for Rovviltnemnda i Trøndelag og Møre og Romsdal. Foto: Privat

Soneforvaltning

Høyesterettsdommen Furunes refererer til, kom i slutten av mars. Her hadde WWF gått til sak mot staten knyttet til ulver som ble skutt vinteren 2017/18. Høyesterett understreket i dommen at terskelen for felling av ulv kan settes lavere utenfor ulvesonen enn innenfor. 

Det samme prinsippet må også gjelde utenfor bjørneområdene, understreker Furunes. 

Furunes viser til at alle vedtak som nemnda har fattet siden hun ble leder i fjor, er blitt gjenstand for klagebehandling. Hun er glad for at nemnda har fått fattet et vedtak tidlig, slik at alt av klagebehandlinger skal være avklart til 1. juni. 

Siden bestandsmålet i regionen nå er innfridd, er det etter denne datoen Statsforvalteren i hvert enkelt fylke som har myndighet til å innvilge tillatelser basert på nemndenes vedtak. Fram til denne datoen ligger vedtaksmyndigheten hos Miljødirektoratet.

– Jeg opplever nemnda som veldig opptatt av å forvalte etter prinsippene for soneforvaltning. Det gir mulighet til å få dempet konfliktnivået mellom beitenæringen og Klima- og miljødepartementet. Tapene av sau, særlig i Namdalen har vært store, og en tydeligere soneforvaltning gir større forutsigbarhet for beitenæringa, sier Furunes.

Kan skyte tre i Hedmark

Forrige uke fattet Rovviltnemnda i Hedmark (region 5) sitt vedtak om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn.

Også i Hedmark er det satt kvote på tre brunbjørn for betinget skadefelling, og rovviltnemnda åpner for lisensfelling av brunbjørn på eventuell gjenværende skadefellingskvote til høsten. I Hedmark har bestandsmålet vært innfridd de siste årene.

I Oppland (rovviltregion 3) er det ikke bestandsmål for bjørn. I fjor satte nemnda kvote på tre bjørner. Møte om temaet i denne regionen skal gjennomføres 5. mai. Siden det ikke er noe mål om ynglende bjørn i Oppland, har rovviltnemnda i denne regionen myndighet til å fastsette skade- og lisensfellingskvoter uavhengig av om det nasjonale bestandsmålet er nådd.

I Nordland (region 7) og Troms og Finnmark (region 8) er bestandsmålet ikke innfridd, og eventuelle kvoter i disse regionene settes av Miljødirektoratet.

Stortinget har fastsatt et mål om 13 ungekull av bjørn hvert år for hele landet. Målet er aldri blitt oppnådd. Rovdata har beregnet at det ble født 8,5 ungekull i Norge i 2020.

Bildet av bjørn øverst i artikkelen er tatt av Aina Bye og benyttes med tillatelse fra fotografen.