Politiet har henlagt sak om bjørneskudd i Vågå, konkluderer med at bonde hadde rett til nødverge

Politiet i Innlandet har konkludert med at mannen som tidligere i sommer felte en bjørn i Vågå for å beskytte sau på utmarksbeite, ikke gjorde noe ulovlig.

I en underretning om saksavgjørelse fra politiet, som Rovdyr.org har fått tilgang til, heter det at «forholdet [er] henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist». 

Det er naturmangfoldlovens paragraf 17 som hjemler dyreeiers rett til å avlive vilt i nødverge: «Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt når det må anses påkrevd på grunn av et pågående eller umiddelbart forestående angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe.»

Lettelse for sauebonde

Det var tidlig i juni at en hannbjørn ble skutt i Vågå kommune i Innlandet fylke. Skytteren påberopte seg nødverge. Hannbjørnen veide 95 kilo og var anslagsvis tre og et halvt år gammel, opplyste Statens naturoppsyn overfor Rovdyr.org da.

Bjørneskytteren i Vågå, som ikke ønsker å stå fram med navn, sier til Rovdyr.org at han er lettet. 

– Det som har skjedd, har vært en nødvergefelling helt etter boka. Sånn sett er det som forventet at politiet kommer til denne konklusjonen, sier han.

Henleggelse på riktig grunnlag

I andre situasjoner hvor husdyreiere har påkalt nødvergeretten, har politiet henlagt saken på grunnlag av bevisets stilling. Vågå-mannen er glad for at det er entydig fastslått at ingenting ulovlig har funnet sted i hans sak.

– Uansett er det viktig at henleggelsen skjer på riktig grunnlag, og det er bra å få en bekreftelse på at husdyreiere har en reell mulighet til å beskytte dyra mot rovdyrangrep. 

Per Fossheim, utmarksrådgiver i bondeorganisasjonen Norsk Sau og Geit, uttalte følgende om saken overfor Rovdyr.org tidligere i sommer: 

– Ut fra det som er kommet fram i offentligheten, er det tydelig at dyreeier har oppført seg nøyaktig slik som de som skrev forarbeidene til naturmangfoldloven har forutsatt. Det hadde skjedd skade allerede, og ny skade var i ferd med å skje.

Fra Einar Gauslaa Bergem, politiadvokat i Innlandet politidistrikt, får Rovdyr.org en kortfattet bekreftelse på epost om at saken er henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist.

Bildet øverst i artikkelen viser bjørnen som ble felt på nødverge i Vågå natt til mandag 7. juni. Foto: Lars Gangås / Statens naturoppsyn