Oslo tingrett stanser lisensfelling inntil videre

Oslo tingrett kom onsdag kveld med en kjennelse som forbyr igangsettelse av lisensfelling i de fire ulverevirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

I kjennelsen framgår det at tingretten inntil videre har «besluttet å stanse jakten – med den rettslige konsekvens at staten og underordnede etater med jaktmannskap midlertidig forbys å igangsette ulvejakten inntil annerledes avgjørelse måtte bli fastsatt gjennom rettsapparatet.»

Tingretten har med andre ord ikke reelt behandlet stridens kjerne, nemlig spørsmålet om hvorvidt fellingsvedtaket er innenfor de rammene som settes av loven. Det er dermed fortsatt mulig at det kan bli lisensfelling i de fire revirene.

Felling innenfor ulvesona kan foregå fram til og med 15. februar. Tingrettens kjennelse berører ikke lisensfelling utenfor ulvesona.

Vil kjøpe tid

Det at tingretten stanser fellingene like før de skulle kunne sette i gang, er noe som skjer for å kjøpe tid: «Retten understreker at denne preliminære beslutning er foretatt ut fra ren tidsnød hvor det ikke gis praktisk mulighet for iverksettelse av ordinær kontradiksjon der staten som saksøkt skal kunne komme til orde før en mer veloverveid rettsavgjørelse fattes», heter det i kjennelsen.

Videre skriver tingretten at: «I denne situasjonen foreligger det, slik tingretten bedømmer situasjonen, ikke et tilstrekkelig belyst saksgrunnlag som gjør det mulig for domstolen å kunne foreta noen forsvarlig vurdering av det omstridte vedtakets gyldighet.»

Møtes i retten på nyåret

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) bekrefter i en pressemelding at muntlige forhandlinger lar seg gjennomføre nokså tidlig i januar, og dermed i forholdsvis god tid før utløpet av lisensfellingsperioden.

– Jeg tar tingrettens beslutning om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen til etterretning. Tingretten har av tidshensyn ikke gjort en nærmere vurdering av gyldigheten av departementets vedtak. Staten vil be om at tingretten avholder muntlige forhandlinger i god tid før utløpet av fellingsperioden 15. februar, sier ministeren.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Cecilie Stuedal

Nils Solberg er styreleder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

– Dette kom som ikke som en overraskelse. Kjennelsen er en provokasjon mot dem som skal gjennomføre vedtaket og mot dem som i det daglige berøres av ulvepolitikken, sier Solberg

Han mener det blir interessant å se hvordan saken utvikler seg videre.

Nils Solberg er styreleder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. Foto: Svein Egil Hatlevik

– Vi skal ikke lenger enn til vårt naboland Sverige for å se hvordan jussifisering av forvaltningen går på bekostning av demokratiet. En slik utvikling bør ikke få finne sted i Norge, sier Solberg.

Pågående sak om Letjenna

Organisasjonene NOAH, WWF og Foreningen våre rovdyr har levert inn krav om midlertidig forføying mot lisensfelling av ulv innenfor ulvesona, som etter planen skulle ha satt i gang fra nyttår.

Noen dager før jul kunngjorde Klima- og miljødepartementet at de åpner for lisensfelling av fire ulveflokker innenfor ulvesona: Den helnorske flokken Hornmoen, grenseflokkene Rømskog og Bograngen og i tillegg de gjenlevende ulvene i Slettåsflokken. Lederparet i sistnevnte flokk ble felt like utenfor ulvesona tidligere i desember. Fellingsvedtaket medførte i utgangspunkte ei kvote på 25 ulver fordelt på de fire revirene. Hensikten er at alle dyra i de fire revirene skal felles.

De tre organisasjonene som har bedt om stans i jakta har vist til at Oslo tingrett i sommmer kom fram til at et lignende vedtak fra 2019 om felling av alle ulvene i Letjennareviret var ugyldig. Denne dommen er anket av staten, og skal opp for lagmannsretten på forsommeren.

Mener fellingsstans er unødvendig

Stortingsrepresentant for Senterpartiet Siv Mossleth skriver i en epost til Rovdyr.org at det er forståelig at Oslo tingrett trenger noe tid til å sette seg inn i saken før det kan tas en forsvarlig vurdering av fellingsvedtaket som åpnet for felling av ulv.

– Men siden ulvebestanden er langt over bestandsmålet, er det ikke nødvendig å stoppe fellingsarbeidet og vise til føre-var-prinsippet. Klagene på rovviltnemdenes vedtak om lisensfelling innenfor ulvesona er behandlet av Klima- og miljødepartementet, og nemdenes vedtak om felling av ulvene i revirene Hornmoen, Borgangen og Rømskog ble opprettholdt. I tillegg ble det åpnet for å felling av de gjenværende ulver i Slettåsreviret, skriver Mossleth.

Hun mener det ikke er noen grunn til å tro at Oslo tingrett skal komme til noen annen konklusjon enn departementet i dette spørsmålet.

– Hvis rettsapparatet skulle konkludere på en annen måte, ville det være svært oppsiktsvekkende, skriver Mossleth videre.

Karoline Andaur i WWF vektlegger i en uttalelse gjengitt av NRK at vedtaket er midlertidig, og at det nå er statens tur til å undersøkelse grunnlaget for vedtaket ytterligere.

– Vi risikerte at 25 ulver ble skutt innenfor ulvesonen. Hele poenget med sonen er at ulven skal ha beskyttelse, og da må det en særlig grunn for å ta dem ut derifra, sier Andaur NRK.

Siri Martinsen i organisasjonen NOAH uttaler overfor NTB at at hun er glad retten har tatt organisasjonens krav om at fellingsvedtaket krever en grundigere behandling på alvor.

– Det blir ikke jakt 1. januar. Det er en viktig første seier i seg selv, sier Martinsen til NTB.

De tre saksøkende organisasjonene får også dekket sine saksomkostninger i forbindelse med den midlertidige forføyningen, ifølge tingrettens kjennelse. Saksomkostningene beløper seg til 118.750 kroner.

Bildet av ulv øverst i artikkelen benyttes med tillatelse fra fotograf Trond Burud.