Ingen garanti for at ulver i Setten-reviret blir merket før lisensfellingsperioden begynner

Rovviltnemndene har vedtatt å felle ulvene i Mangen-reviret – hvis genetisk viktige ulver i naboreviret Setten blir GPS-merket. Miljødepartementet kan ikke garantere at senderne er på plass innen oppstartsdatoen for lisensfellingsperioden.

Rovviltnemndene i Hedmark (rovviltregion 5) og Oslo, Akershus og Østfold (region 4) vedtok mandag å felle alle ulvene i de tre grenserevirene Ulvåa, Kockohonka og Juvberget og i det helnorske reviret Mangen. 

Arealet som benyttes av ulvene i Mangen-flokken ligger nært inntil eller overlapper til dels med området hvor Setten-flokken ferdes. Hannen i denne flokken regnes som genetisk viktig i en ellers innavlet svensk-norsk ulvestamme. 

Hannen er derfor flyttet og påsatt GPS-halsbånd to ganger, én gang i november 2019 og dessuten i januar 2021 – første gang for å unngå at ulven skulle forvolde skade på tamrein i Engerdal i Innlandet og andre gang for at den ikke skulle bli felt under lisensjakt utenfor ulvesona. Ulven hevdet sammen med ei tispe revir mellom Koppang og Rena i Innlandet, delvis utenfor ulvesona, i slutten av 2020.

Setten-hannen bar GPS-senderen fram til utpå seinsommeren i fjor. Da kom det signaler om at batteriet på senderen var i ferd med å tømmes, og dermed ble halsbåndet til senderen løsnet ved hjelp av en fjernutløser.

En forutsetning i nemndenes vedtak er at merking av genetisk verdifulle individer i Setten-reviret gjennomføres før oppstart av uttak av ulv i Mangen-reviret.

Setten-hannen ble påsatt dette GPS-halsbåndet sist gang ulven ble merket i januar 2021. Foto: Svein Egil Hatlevik

F0- og F1-ulver

Hannen, som omtales som en F0-ulv i forvaltningssystemet, og alle direkte etterkommere etter hannen regnes som genetisk viktige. Direkte etterkommere omtales som F1-ulver.

Nemndene har tre ganger tidligere vedtatt å ta ut ulvene i Mangen-reviret under lisensjakt innenfor ulvesona: I 2021, 2019 og 2018. Tradisjonen tro er vedtakene blitt påklaget, og i alle tilfellene har Klima- og miljødepartementet fjernet Mangen-reviret fra de endelige kvotevedtakene. 

I fjor var det avgjørende for departementet at en felling av Mangen-ulvene ville medføre risiko for at ulver i Setten-reviret kunne komme til å bli felt utilsiktet.

Mangen-reviret har de siste årene hatt tilhold på grensa mellom Innlandet og Viken fylker, nærmere bestemt i kommunene Aurskog-Høland, Nes, Kongsvinger, Eidskog og Sør-Odal. Setten-reviret holder til like sørvest for Mangen-reviret og har sin hovedsakelige arealbruk i Aurskog-Høland.

Kjenner ikke til årsvalper i Setten

Rovdyr.org har i sakens anledning sendt en del spørsmål til Klima- og miljødepartementet og fått svar på epost.

– Har departementet satt av ekstra ressurser til å skaffe oversikt over Setten-hannen og F1-valper etter denne ulven? Hvor mye i så fall? Eller er det planer om å bruke ekstra ressurser på dette?

– Ulvebestanden i Norge overvåkes tett med innsamling av biologisk materiale for DNA-analyser og sporing på snø. Dette gjelder i alle områder med forekomst av ulv, svarer statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp).

Aleksander Øren Heen (Sp) er statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Foto: Svein Egil Hatlevik

I fjor ble det dokumentert seks valper fra Setten-hannen, og alle disse regnes som genetisk viktige. Det er allerede fastslått at én av valpene døde etter en bilpåkjørsel i vinter.

I mai er én av de andre valpene dokumentert innenfor revirområdet, ifølge Rovdata. Den siste dokumenterte DNA-prøven etter denne fjorårsvalpen er funnet i Aurskog-Høland kommune, ifølge Rovbase.no.

– Hva vet departementet per nå om mulige valper fra Setten i år?

– I et intakt ulverevir vil det potensielt bli født nye valpekull hvert år. Per nå er det ikke kjent om det har vært yngling i Setten i vår, svarer Heen.

Svenske vedtak kommer snart

Nemndene har vedtatt at det skal gjennomføres lisensfelling i tre grenserevirer, men mye kan ennå skje før 1. januar – som er oppstartsdato for lisensfellingsperioden. Svenske forvaltningsmyndigheter skal også fatte vedtak om hvorvidt de åpner for å lisensfelling på svensk side i revirer som ligger på begge sider riksgrensa. 

De svenske myndighetene må fatte sine vedtak innen 1. oktober, og her som i Norge kan vedtakene bli gjenstand for rettslig behandling. 

Uansett vil enhver lisensfelling medføre en viss risiko for at andre individer enn det som som er hensikten kan bli skutt.

– Hvordan vurderer KLD muligheten for å merke fjorårsvalper fra Setten? Noen kan jo ha forlatt reviret, mens andre fortsatt kan holde seg i familiegruppen. Skal alle F1-individer merkes?

– Foreløpig har vi ikke funnet det faglig forsvarlig eller praktisk mulig å merke ulvene i Settenreviret. Vi mener det vil bli for krevende å merke både fjorårsvalpene og andre ulver fra Setten nå, sier statssekretæren.

Krevende å merke ulver

I fjor uttalte statssekretær Heen følgende til Rovdyr.org: «Vi har også vedtatt at vi skal merke lederparet i Setten med GPS-sendere før lisensfellingsperioden i 2023, slik at vi har bedre kontroll over bevegelsene til ulvene. Vi må finne ut nærmere akkurat når og hvordan det skal skje». 

– Har departementet mål om at merkingen må finne sted i løpet av 2022 uansett vær- og føreforhold?

– Merking av ulver avhenger av at mange faktorer faller på plass. Blant annet må det være gode vær- og snøforhold i en periode. Foreløpig er vurderingen at det ikke nødvendigvis vil bli gode nok forhold til at dette vil la seg gjøre før lisensfellingsperioden starter, svarer Heen.