Nemndene vedtok uttak av tre grenserevirer, la til Mangen i vedtaket

Rovviltnemndene som har forvaltningsansvar for ulvesona har vedtatt å felle ulvene i revirene i Mangen, Ulvåa, Juvberget og Kockohonka. 

Mandag var det fellesmøte for rovviltnemndene i Hedmark (rovviltregion 5) og Oslo, Akershus og Østfold (region 4). 

Rovviltnemndene gjennomførte under et møte i august prøvevotering et forslag om å ta ut grenserevirene Ulvåa, Fjornshöjden, Juvberget og Kockohonka. Et slikt vedtak krever samsnakking med svenske myndigheter, og vedtak om lisensfelling innenfor ulvesona ble derfor utsatt. Mandag var svenskenes tilbakemelding mottatt, og det var klart for saksbehandling.

Videoen over viser valper i Ulvåa-reviret filmet i juli. Videoen benyttes med tillatelse fra opphavsrettseier Trond Burud.

Länsstyrelsen i Värmland hadde meldt tilbake at de kunne godta et uttak av to til tre grenserevirer, men hadde innvendinger mot et mulig uttak av reviret Fjornsjöhöjden. 

Begrunnelsen fra svenskenes side var at Fjornshöjden grenser til det helnorske Setten-reviret. Hannen i dette reviret er den mye omtalte ulven som januar 2021 ble flyttet fra Østerdalen til Østfold. Hannen har status som genetisk viktig i en ellers sterkt innavlet svensk-norsk ulvebestand, siden ulven er innvandret fra den finsk-russiske populasjonen. 

Urolig for framtidig forvaltning i Sverige

Länsstyrelsen i Värmland uttrykte uro for at ulver fra Setten-reviret kan komme inn i fellingsområdet og dermed bli skutt ved en feil. En slik utilsiktet felling av genetisk viktig ulv vil kunne påvirke muligheten for framtidig lisensfelling i Sverige, advarer Länsstyrelsen i sin tilbakemelding.

Marit Gjestvang fra rovviltnemnda i Hedmark fremmet på bakgrunn av svenskenes respons et forslag om å ta fjerne Fjornshöjden fra vedtaket, men å legge til Mangen-reviret.

– Vi mener det er rom for det gitt den totale bestandssituasjonen både i Norge og i Norge og Sverige, sa Gjestvang.

Det var en opphetet debatt i nemnda om hvorvidt det var riktig å vedta felling av ulv overhodet, sett i lys av at Borgarting lagmannsrett i sommer konkluderte at Letjenna-vedtaket fra 2019 var ugyldig. Dommen er ikke ennå rettskraftig, og har ankefrist kommende fredag.

Tre medlemmer fra nemnda i region 4 stemte for et forslag om ikke å ta ut ulv. Forslaget fikk tilslutning fra nemndsleder Lise Hagen Rebbestad, samt Arne Haabeth og Benedicte Lund. 

Forutsetning om GPS-merking

Nemndene har vedtatt å ta ut Mangen-reviret flere ganger tidligere. Også i fjor vedtok nemndene at reviret skulle tas ut, men etter klagebehandling hos Klima- og miljødepartementet i desember i fjor ble det ingen lisensfelling av dette reviret. Den gangen var det avgjørende at Mangen-reviret ligger inntil Setten-reviret.

Nemndene satte som en forutsetning for uttak av Mangen-reviret at genetisk viktige ulver i området må merkes med GPS-sender. Dette innebærer at både den mye omtalte hannen må påsettes sender, i tillegg til valper som denne hannen er far til.

Mangen-reviret har sin utbredelse i grenseområdene mellom Viken og Innlandet fylker. De siste årene har ulvene benyttet arealer i kommunene Aurskog-Høland, Nes, Kongsvinger, Eidskog og Sør-Odal.

Under forrige møte i august vedtok nemndene ei lisensfelligskvote på 14 ulver i de tildigere fylkene Akershus og Hedmark utenfor ulvesona.

Mandagens vedtak vil bli gjenstand for klagebehandling i nemndene, før det etter all tidligere erfaring å dømme vil bli påklaget til Klima- og miljødepartementet. Tidligere år har departementet fattet sitt endelige klagevedtak i desember.

Arve Sætra fra Aurskog-Høland er styreleder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Ønsker at forvaltningen tar grep

Arve Sætra, styreleder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, mener det er riktig å gå inn for at Mangen-reviret skal kunne tas ut til vinteren.

– Mangen har vært vedtatt felt i mange år, men det har blitt stoppet i siste liten hver gang. Dette har svekket forutsigbarheten og tilliten til forvaltningen, så det er å håpe at vi får en strømlinjeformet prosess denne gangen, sier Sætra. 

Han oppfordrer forvaltningsmyndighetene til å intensivere arbeidet med å skaffe oversikt over det som måtte være av avkom fra både i år og i fjor fra hannen i Setten-reviret. 

– Det er viktig at forvaltningen får merket de relevante ulvene så snart som mulig, sier Sætra.