Tana, Snåsa og Gudbrandsdalen: Staten sier ja og nei til å skyte bjørn

Bildet øverst i artikkelen viser en bjørn fotografert i Snåsa kommune 7. juni. Foto: Skadefellingslaget i Snåsa

Staten har gitt tillatelse til skadefelling av bjørn i Tana i Finnmark og Sør-Fron samt Ringebu i Innlandet. En søknad om å få ta ut bjørn i et område med flere års konflikthistorie – Roktdalen i Snåsa i Trøndelag – er avvist. 

Statsforvalteren i Innlandet åpnet mandag for skadefelling av én bjørn i deler av Ringebu og Sør-Fron kommuner. Vedtaket skjedde etter dokumenterte skader fra bjørn på beitende småfe.

Statsforvalteren skriver i vedtaket av Statens naturoppsyn (SNO) har påvist at 10 sau er drept av bjørn ved Nordstulen i Ringebu kommune, og at skadene er ferske. Videre framgår det at det går anslagvis til sammen nesten 10 000 søyer og lam og 100 storfé i området. 

– Skadepotensialet er derfor stort dersom bjørnen fortsetter å ha tilhold her, skriver Statsforvalteren i Innlandet.

Rovviltkontakt Christen Bårdsløkken i SNO uttaler til NRK.no at hårfunn fra rovdyret er sendt til DNA-analyse og at det trolig er snakk om en ung hannbjørn på vandring.

Politisk sett er det ikke noe vedtatt mål om at det skal være ynglende bjørn i gamle Oppland fylke, som utgjør Rovviltregion 3. Ringebu og Sør-Fron tilhører begge region 3.

Angrep på innmark

Statsforvalteren i Troms og Finnmark vedtok tirsdag skadefellingstillatelse på én bjørn i Masok i Tana kommune.

Tillatelsen kommer etter at det lørdag ble funnet fem kadaver av sau på innmark og SNO ble tilkalt for å vurdere dødsårsaken. 

– Det var noe usikkerhet knyttet til skadevolder. Tre av kadavrene var for påspist til å kunne si noe om dødsårsaken, mens to ble vurdert som antatt drept av bjørn og ukjent fredet rovvilt, da man ikke kunne identifisere typiske skader for et bestemt rovdyr, men det var vurdert en sannsynlighetsovervekt for bjørn, skriver Statsforvalteren i vedtaket. 

Videre heter det at viltkamera ble satt opp og at en bjørn ble fotografert søndag. Mandag ble en vær tatt av bjørn på innmark. 

– Bonden tok da hele besetningen tilbake til fjøset innenfor et lite gjerde, der sauene og lammene hadde mulighet til å gå inn og ut, mens værene ble satt i hundegården. Det ble så satt i gang foring, da det ikke er tilgjengelig beite på dette arealet, skriver Statsforvalteren. 

Den utsatte bonden har en besetning på rundt 70 sau og 120 lam, ifølge Statsforvalteren. Tana ligger utenfor de bjørneprioriterte områdene i Finnmark.

Harde fronter i Roktdalen

I fjor sommer gikk organisasjonene NOAH – for dyrs rettigheter og Foreningen våre rovdyr til rettssak mot staten etter et vedtak om å ta ut bjørnebinna NT 125 og hennes unger. Staten vant rettssaken, men bjørnene ble ikke påvist i det aktuelle fellingsområdet i Roktdalen i Snåsa igjen i 2023.

Skadefellingsleder i Snåsa kommune, Helmer Belbo, opplyser overfor Rovdyr.org at en bjørn er dokumentert med viltkamera i Roktdalen fredag, men at bildet ikke viser ei binne med unger. En hundeekvipasje skal ut i felt og lete etter DNA som kan bidra til at bjørnens identitet blir fastsatt. Bjørnen er ikke observert igjen siden fredag, ifølge Belbo.

– Det var mer eller mindre perfekt sammenfall mellom når sauene ble sluppet på beite og når vi fikk bildet av bjørnen, sier Belbo.

Statsforvalteren i Trøndelag mener det finnes et visst potensial for fremtidige skader så lenge bjørnen oppholder seg i områder med beitedyr, men det er så langt ingen påviste skader i området. Statsforvalteren skriver i sitt avslag at vilkårene for å iverksette skadefelling ikke er oppfylt slik situasjonen er nå, og avslår derfor søknaden fra Snåsa kommune om tillatelse til skadefelling av brunbjørn.

Bildet viser bjørnebinna NT 125 med to unger i Snåsa 29. juni 2023. Bildet er tatt med viltkamera og binnas identitet er verifisert identitet ved sporing og innsamling av DNA-prøve fra stedet. Foto: Skadefellingslaget i Snåsa kommune

Roktdalen ligger utenfor forvaltningsområdet for bjørn i Trøndelag, men har tidligere ligget innenfor. Størrelsen på det bjørneprioriterte området har vært gjenstand for harde dragkamper mellom rovviltnemnda og de berørte beitebrukerne på den ene siden og forvaltningsmyndigheter, rovviltvernere og tidligere miljøstatsråder på den andre.

Binna NT 125 har vært påvist i og rundt Roktdalen siden 2020. Forvaltningen har fattet vedtak om at dette bjørneindividet skal kunne felles både i 2021, 2022 og 2023. I fjor var første gangen NT 125 gikk med unger.