Statens naturoppsyn felte bjørn i Innlandet

– Bjørnen ble felt 16. mai, på kvelden, nord for Elgå i Engerdal kommune. Det var en hann med anslått vekt på 70 kilo, skriver seniorrådgiver Kjell Vidar Seljevoll i Miljødirektoratets viltseksjon i en epost til Rovdyr.org tirsdag.

Bjørnen er den fjerde som felles i Norge i år for å unngå store tap av tamrein under den sårbare kalvingsperioden. De øvrige tre fellingene har alle funnet sted i Finnmark og utenfor definerte yngleområder for brunbjørn.

I et fellingsløyve fra Miljødirektoratet datert 14. mai heter det at: «Det ble 11. mai meldt om skader av bjørn på tamrein inne i kalvingslandet til Svahken sijte. Det er på vedtakstidspunktet registrert en simle og fire kalver som er bekreftet funnet drept/skadet av bjørn fra Statens naturoppsyn. I tillegg er ytterligere tre kalver registrer med foreløpig vurdering av skadeårsak bjørn. Det er også gjort sporfunn av bjørn inne i kalvingsområdet. De ferskeste skadene som er registrert inn ble funnet 12. mai.»

Bjørnen var merket med en GPS-sender som tilhørte et forskningsprosjekt på svensk side av grensa. 

– Direktoratet fikk tilgang til data fra senderen 16. mai, etter dialog med svenske myndigheter. Tilgangen på dataene medførte at vi trakk inn fellingstillatelsen som var gitt til Alvdal kommune, og isteden ga fellingsoppdraget til Statens naturoppsyn fra og med 16. mai kl 18:00, opplyser Seljevoll.

Statens naturoppsyn felte bjørnen fra helikopter. Fellingen fant sted utenfor det definerte yngleområdet for bjørn i gamle Hedmark fylke.

– Hva, om noe, er dokumentert av skader etter 12. mai?

– Det er ikke registrert ytterligere skader av bjørn i området etter de som er omtalt i vedtak 14. mai, da nytt vedtak ble gjort 16. mai, men vi tar forbehold om at det kan være kommet innmeldinger om ytterligere funn i løpet av helgen. Det kan være tidsforsinkelser ettersom det nå har vært langhelg, skriver Seljevoll.

I et annet nylig vedtak har Miljødirektoratet avvist en søknad fra 15. mai om skadefelling på bjørn i Karasjok kommune i Finnmark. Også her er det snakk om bjørn i nærheten av kalvingsland for tamrein utenfor yngleområdene for bjørn i Troms og Finnmark (rovviltregion 8).

«Det er i starten av mai 2024 felt i alt tre bjørner på skadefelling i region 8, to hanner og en hunn. Miljødirektoratet er kjent med at det er flere bjørner som oppholder seg utenfor forvaltningsområdene, men terskelen for ytterligere felling av bjørn er hevet og andre tiltak for å hindre tap bør iverksettes», skriver direktoratet i sitt avslag.

Bildet øverst i artikkelen viser bjørnen felt i Engerdal 16. mai. Foto: Statens naturoppsyn