Svensk domstol erklærer vedtak om lisensfelling i grenserevirer ugyldig

Den svenske Förvaltningsrätten i Luleå har grepet inn overfor den planlagte lisensfellingen av ulv i grenserevirene Kockohonka, Juvberget og Ulvåa.

Länsstyrelsen i Värmland vedtok 2. september lisensfelling i de tre grenserevirene samt tre revirer som i sin helhet har tilhold i Värmland og ytterligere ett revir som deles mellom Värmland og Örebros län. Vedtakene om uttak i de helsvenske revirene påvirkes ikke av förvaltningsrättens kjennelse.

– Det framgår verken av opplysninger eller noe grunnlagsdokument fra länsstyrelsen at de berørte myndigheter i Norge har fattet vedtak om lisensjakt i de aktuelle grenserevirene. Det finnes bare opplysninger om en protokoll hvor det finnes innstilling om å vedta lisensfelling. Det er ikke tilstrekkelig for at en svensk länsstyrelse skal anses som berettiget til å fatte vedtak om jakt på norske ulver og tillate jakt på norsk territorium, argumenterer Förvaltningsrätten i Luleå ifølge avisa Svensk Jakt.

Avisa refererer videre fra Förvaltningsrätten i Luleå sin argumentasjon:

– Förvaltningsrätten kan ikke se at det finnes rettslig grunnlag for at länsstyrelsen skal kunne vedta å fullstendig oppløse revirer som bare er halvt svenske eller å tillate jakt på norsk territorium.

Det er organisasjonene Nordulv, Jaktkritikerna og Svenska Rovdjursföreningen som har brakt saken til retten.

Gunnar Glöersen, jaktkonsulent i Svenska Jägareförbundet, uttaler overfor Svensk Jakt at både hans organisasjon og Länsstyrelsen i Värmland kommer til å anke kjennelsen.

Vedtak i Norge

Rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold vedtok 12. september at de tre grenserevirene skal være gjenstand for lisensfelling. Vedtaket er i skrivende stund til klagebehandling hos Klima- og miljødepartementet.

Länsstyrelsen i Värmland og rovviltnemndene har hadde på forhånd koordinert hvilke grenserevirer som kunne være aktuelle for lisensfelling.

Nemndene har dessuten vedtatt at det helnorske Mangen-reviret skal kunne felles under forutsetning at genetisk viktige ulver i Setten-reviret blir påsatt GPS-sendere.

I fjor vedtok Klima- og miljødepartementet lisensfelling i grensereviret Rømskog, noe også Länsstyrelsen i Värmland vedtok. Da gjennomførte svenske lisensjegere uttak på svensk side, mens Statens naturoppsyn felte fire ulver i reviret på norsk side.

Fra helnorsk til grenserevir

Bograngen-reviret var også blant de fire ulveflokkene som ble vedtatt felt i 2021. Bograngen var regnet som et helnorsk revir på tidspunktet da nemndene fattet sitt vedtak, men ble siden sporet inn på svensk territorium.

Dermed ble reviret regnet som grenseoverskridende da departementet fattet sitt klagebehandlingsvedtak og dessuten på fellingstidspunktet.

Innenfor ulvesona varer lisensfellingsperioden fra og med 1. januar til og med 15. februar, men på grunn av en rettstvist ble det ikke åpnet for lisensfelling før 12. februar i år.

Følgelig ble det slik at Statens naturoppsyn etter en beslutning om ekstraordinært uttak skjøt fire ulver med tilhold i Bograngen-reviret og like mange fra Rømskog-flokken etter at lisensfellingsperioden var over.

I Sverige varer lisensfellingsperioden fra og med 2. januar til og med 15. februar.

Utenfor ulvesona

Lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesona begynte 1. desember. Rovviltnemndene har fattet vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesona i seks av åtte rovviltregioner. Den samla lisensfellingskvota utenfor ulvesona er på 26 ulv.

Klima- og miljødepartementet skriver i en pressemelding at de har behandlet klager på lisensfellingsvedtakene utenfor ulvesona i region 1 (Vestland, Rogaland og Vest-Agder), region 3 (Oppland), region 4 (Østfold, Akershus og Oslo) og 5 (Hedmark), og i region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal). Departementet opprettholdt rovviltnemndenes vedtak i alle disse regionene.

Utover dette har også nemnda i region 2 (Buskerud, Telemark og Vestfold og Aust-Agder) fatta vedtak om lisensfellingskvote for ulv som ikke ble påklaget. Lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen varer til og med 31. mai.

Bildet øverst i artikkelen viser ulv i grensereviret Ulvåa og benyttes med tillatelse fra opphavrettseier Trond Burud.