Foto: Norsk institutt for naturforskning

Rovviltnemnder har intensjon om å felle ulver i ett helnorsk revir og to grenserevirer

  • De såkalte ulvenemndene vedtok kvote på 14 ulver i Akershus og Hedmark utenfor ulvesona.
  • En prøvevotering viser at det er klart flertall i nemndene for å felle det helnorske reviret Rafjellet og grenserevirene Fjornshøjden og Rømskog innenfor ulvesona, men et formelt vedtak om dette kan ikke ventes før under neste nemndsmøte i september.

Mandag møttes rovviltnemndene i Oslo, Akershus og Østfold (region 4) og Hedmark (region 5). Temaet var kvote for lisensfelling av ulv, både innenfor og utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv, også kjent som ulvesona.

Sekretariatet i regionene 4 og 5 hadde på forhånd anbefalt nemndene ei kvote på inntil seks ulver innenfor ulvesona med hensikt å ta ut alle individene i det helnorske Rafjellet-reviret, som har sin utstrekning i kommunene Grue og Kongsvinger i Innlandet. Det er statsforvalterne i Oslo og Viken og i Innlandet som er sekretariat for nemndene.

De to nemndsmedlemmene Stein Tronsmoen (region 5) og Dagfinn Sundsbø (region 4) hadde levert et forslag om å ta ut grenserevirene Fjornshøjden og Rømskog. Et slik vedtak vil kreve forutgående dialog med svenske myndigheter, og dermed ble selve vedtaket utsatt til et nytt møte 18. september.

Svenske myndigheter på länsnivå har allerede signalisert at de vil prioritere uttak av revirer som i sin helhet ligger på svensk territorium innenfor det handlingsrommet som er gitt dem fra sentralt hold, framkom det under møtet. Det er likevel mulig for norske myndigheter å vedta uttak av grenserevirer uten at det samtidig foreligger et svensk vedtak om å felle ulvene i samme revir på svensk side av landegrensa.

En prøvevotering viste et klart flertall for intensjonen om å ta ut det helnorske reviret Rafjellet og de to grenserevirene Fjornshøjden og Rømskog; seks av ni stemte for forslaget.

Fra nemndsmøtet mandag. Foto: Skjermdump fra nettoverføring

Sekretariatet hadde også tilrådet ei kvote på 14 ulver i de områdene som ligger utenfor forvaltningsområdet i de to tidligere fylkene Akershus og Hedmark.

Nemnda vedtok ei kvote på 14 ulver i regionene 4 og 5 utenfor ulvesona, men en formulering om hjemmel for vedtaket ble noe endret i forhold til sekretariatets innstilling.

Ulvesona dekker østlige deler av Viken og Innlandet fylker. Kart: Miljødirektoratet

Nemndene har myndighet til å fatte vedtak om lisensfelling når bestandsmålet om mellom fire og seks årlige ynglinger er innfridd. Minst tre valpekull må være født i revirer som i sin helhet ligger i Norge, mens ynglinger i grenserevir regnes som et halvt valpekull.

Med denne regnemåten var det registrert seks ynglinger i Norge i vinter, tre av dem i helnorske revirer: Østmarka, Mangen og Setten.

Lisensfellingsperioden utenfor ulvesona varer fra 1. desember til 31. mai. Innenfor forvaltningsområdet varer lisensfellingsperioden fra 1. januar til 15. februar.

En rekke organisasjoner holdt korte innlegg før vedtakene skulle fattes, blant dem var:

  • Rovviltets Røst ønsket ikke noe uttak innenfor sona med begrunnelse i at fellesbestanden i Sverige og Norge er gått ned og at den norske bestanden er gått ned og at tilfeldigheter kan føre til store utslag i framtidige ynglinger. Organisasjonen ønsket ikke noe uttak i grenserevirer.
  • NJFF Akershus støttet sekretariatets tilråding om uttak av Rafjellet. Organisasjonen ønsket også uttak av Fjornshøjden og Rømskog, som begge er grenserevirer.
  • NOAH viste til at den norske delen av bestanden hadde gått ned og til at Høyesterett i dommen fra mai i år krever en konkret vurdering. NOAH mente det ikke forelå noen slik vurdering i sekretariatets innstilling og at det derfor ikke burde gjennomføres lisensfelling overhodet.
  • Aktivt Rovdyrvern anførte at bestandsmålet ikke kan begrunne uttak av ulv innenfor sona når bestanden ligger innenfor intervallmålet, og ikke over. Organisasjonen mener lisensfelling ikke er konfliktdempende, men konfliktskapende og derfor kan ikke felling gjennomføres for å dempe konflikt.
  • NJFF Hedmark støttet uttak av Rafjellet-reviret og viste til byrdefordelingsprinsippet og ønsket uttak av Mangen, selv om det kan bli vanskelig på grunn av nærheten til Setten-reviret.
  • Naturbruksalliansen støttet uttak av Rafjellet-reviret, men viste til at bestanden ligger i øvre sjikt av intervallmålet. Organisasjonen ønsket i tillegg uttak av grenserevirene Rømskog og Fjornshøjden. Akershus Bondelag og Innlandet Bondelag hadde samme forslag som Naturbruksalliansen.

Simen Bredvold i Statens naturoppsyn opplyste om at det per dags dato er indikasjoner på yngling i revirene Kynna, Julussa, Setten, Østmarka og Fjornshøjden.

Bildet øverst i artikkelen viser en ulv fotografert i Kongsvinger/Grue-traktene. Bildet benyttes med tillatelse fra opphavsrettighetseier Norsk institutt for naturforskning.