Statsforvaltere foreslår å felle nyetablert ulverevir

Rovviltnemndene i Hedmark (region 5) og Oslo, Akershus og Østfold (region 4) skal møtes 21. august for å vedta kvoter for lisensfelling av ulv til vinteren.

Statsforvalterne i Innlandet og i Oslo og Viken er sekretariat for nemndene og har levert sin innstilling for lisensfellingsperioden innenfor ulvesona, som begynner 1. januar og varer til og med 15. februar.

Sekretariatet i region 4 og 5 anbefaler overfor rovviltnemndene at det fattes vedtak om lisensfelling innenfor forvaltningsområdet for ulv og tilråder ei kvote på inntil seks ulver med hensikt å ta ut alle individene i det helnorske Rafjellet-reviret, som har sin utstrekning i kommunene Grue og Kongsvinger i Innlandet.

Statsforvalteren skriver at «Rafjellet-reviret er første gang registrert med nåværende parkonstellasjon i 2022/2023. Ledertispen i reviret er et F2-individ etter Galven, og innavlskoeffisienten (ved evt. valper) er 0,150. Det er ikke registrert yngling i reviret i 2022.»

Videre legger sekretariatet vekt på at det har vært ulverevir i området over tid og viser til det tidligere Gräsmark-reviret holdt til der i perioden 2014-2019.

Bestandsmål og grenserevirer

Stortinget har vedtatt bestandsmål for ulv, som er satt fire til seks årlige ynglinger, hvorav minst tre valpekull må finne sted i et helnorsk revir, og hvor yngling i et revir som deles med Sverige teller som et halvt kull. Denne regnemåten ga seks ynglinger av ulv i Norge sist registreringssesong, kunne Rovdata melde i juni.

Sekretariatet vurderer at det er rom for å ta ut ett grenserevir i tillegg til ett helnorsk og fortsatt innfri bestandsmålet i 2024. Samtidig heter det i innstillingen at det ikke foreligger tungveiende hensyn som tilsier at et grenserevir bør felles i vinter, fordi antall ulver i Norge har blitt redusert etter de siste årenes lisensfellinger: «Sekretariatet kan heller ikke peke på spesielle utfordringer knyttet til noen av grenserevirene. Etter en totalvurdering har sekretariatet derfor valgt å ikke gå videre med en tilrådning om uttak av grenserevir i år», skriver statsforvalterne.

Anbefaler ikke Mangen

Rovviltnemndene har vedtatt at Mangen-reviret skal kunne felles på lisens til sammen fire ganger, men vedtakene er blitt omgjort av Klima- og miljødepartementet alle gangene. Sekretariatet anbefaler ikke uttak av Mangen til vinteren på grunn av revirets nærhet til Setten-reviret, hvor hannen regnes som genetisk viktig.

Når det gjelder lisensfelling utenfor ulvesona anbefaler sekretariatet ei kvote på inntil 14 dyr. Lisensfellingsperioden utenfor sona varer fra og med 1. desember og ut mai måned.

Tidligere i år ble det gjennomført lisensfelling i grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka. Til sammen 19 ulver, hvorav seks i Norge, ble felt i disse tre revirene.

Bildet øverst i artikkelen viser ulv i Kongsvinger kommune 30. desember i fjor, tatt med et viltkamera nord for Rafjellet. Foto: Norsk institutt for naturforskning