Naturbruksalliansen ønsker at seks ulveflokker skal skytes innenfor ulvesonen til vinteren

Fredag skal rovviltnemndene i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og region 5 (Hedmark) møtes for å diskutere og etter planen vedta kvoter for lisensfelling av ulv både innenfor og utenfor ulvesonen i de to rovviltregionene.

Rovdyr.org har tidligere meldt at sekretariatet til de to nemndene har innstilt på ei fellingskvote på 12 ulver utenfor ulvesonen i de to regionene og at alle dyra i Kynna-reviret på Finnskogen og Aurskog-reviret, som hovedsakelig har sine arealer i Aurskog-Høland kommune, skal kunne felles.

Ei kvote på 16 dyr er antatt tilstrekkelig til å oppnå et mål om å skyte alle dyra i de to flokkene.

Vil skyte seks flokker

Organisasjoner kan levere innspill til nemndene i forkant av møter, og Naturbruksalliansen kunngjør onsdag at organisasjonen støtter sekretariatets innstilling om felling av alle ulvene i Kynna og Aurskog-reviret, men vil samtidig påpeke viktigheten av å oppfylle Stortingets vedtatte bestandsmål.

– Naturbruksalliansen vil derfor be rovviltnemndene å vedta uttak i ytterligere ett helnorsk revir, samt i tre grenserevir. Alliansen foreslår uttak i Hernes- og Rømskogreviret og ber rovviltnemndene vurdere hvilke to andre grenserevir med majoritet arealbruk i Norge som er aktuelle, heter det i en uttalelse onsdag.

Hernes-flokken er en helnorsk flokk, som holder til i Elverums-traktene i Innlandet fylke , mens Rømskog-flokken er en grenseflokk som bruker arealer i Aurskog-Høland kommune i Viken fylke – i tillegg til i Sverige.

¤ Hele innstillingen til Naturbruksalliansen kan du lese her. (PDF, 240, kB)

Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner. Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen-Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus.

Stortingets bestandsmål for ulv i Norge er fire til seks årlige ynglinger, hvorav minst tre må finne sted i revirer som i sin helhet holder til i Norge. Valpekull i revirer som holder til både på norsk og svensk side av riksgrensa, regnes som en halv yngling.

Ulvesonen dekker hele Oslo og gamle Østfold fylke, samt deler av gamle Hedmark og Akershus fylker. Illustrasjon: Miljødirektoratet

Reagerer kraftig

Medlemsorganisasjonene i Naturbruksalliansen støtter sekretariatets innstilling om uttaket på 16 ulver i de to helnorske revirene Kynna og Aurskog, men reagerer kraftig på at det nok en gang legges opp til en ulvebestand som ligger godt over Stortingets vedtatte bestandsmål, heter det i innspillet som er overlevert nemndene.

– At bestanden har ligget høyt over bestandsmålet over så lang tid medfører tunge belastninger for beitebrukere, jegere, friluftsfolk og innbyggerne generelt i ulvesonen. Det er på tide å ta grep som bringer oss ned på vedtatt bestandsmål. Siden målet skal ses over tid, mener alliansen at det kan tas sikte på å ligge i det nedre sjiktet av bestandsmålet, skriver Naturbruksalliansen i dokumentet.

Bildet av ulv øverst i artikkelen viser en ulv som trolig tilhører Hernes-flokken, og som denne uka beveget seg i arealer som tidligere ble brukt av Letjenna-flokken. Foto: Vidar Helgesen / Viltkamera