Sekretariatet foreslår å ta ut ulveflokkene i Kynna og Aurskog

28. august skal rovviltnemndene i rovviltregion 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark) behandle kvoter og område for lisensfelling på ulv.

I dokumentene i forkant av møtet framgår det at sekretariatet for de to nemndene anbefaler kvote innenfor ulvesonen på inntil 16 ulver med hensikt å ta ut alle individene i revirene Kynna og Aurskog.

Kynnareviret har sitt tilholdt på Finnskogen i Hedmark, mens Aurskog-flokken hovedsakelig har tilhold i Aurskog-Høland kommune.

Jakta innenfor ulvesonen kan foregå i perioden 1. januar til og med 15. februar.

Tolk ulver utenfor sonen

Utenfor ulvesonen i de gamle fylkene Akershus og Hedmark foreslår sekretariatet at det kan felles inntil 12 dyr. I tillegg foreslås det at et nærmere angitt område som benyttes av Deisjøreviret skal være unntatt lisensjakt. Grunnen til det er at hannen i dette reviret, den såkalte Elgå-hannen, er bærer av gener som kan motvirke den høye innavlsgraden i den skandinaviske ulvepopulasjonen.

Jakta utenfor ulvesonen kan foregå i perioden 1. desember til og med 31. mai. Også de andre seks rovviltnemndene i Norge kan vedta kvote for lisensfelling av ulv.

Sekretariatets innstilling har blitt omsatt i endelige vedtak begge de to tidligere årene hvor det har vært lisensjakt på flokker innenfor ulvesonen.

I fjor innstilte sekretariatet på at ulveflokken Letjenna skulle kunne tas ut innenfor sonen. Nemndene la til to flokker, Mangen og Rømskog, men etter klagebehandling hos Klima- og miljødepartementet ble det tillatt jakt bare på Letjenna-ulvene.

Ulvesonen dekker hele Oslo og gamle Østfold fylke, samt deler av tidligere Hedmark og Akershus fylker, hovedsakelig langs svenskegrensa øst for Glomma. Illustrasjon Miljødirektoratet

Året før, i 2018, før innstilte sekretariatet på at ulvene i Slettås-flokken kunne skytes. Deretter la nemndene til uttak av flokkene i Mangen og Hobøl. Også da ble departementets endelige vedtak identisk med sekretariatets innstilling. Dette var første gang det ble åpnet for uttak av revirer som i sin helhet ligger innenfor ulvesonen.

Over bestandsmålet

Stortinget har fastsatt et bestandsmål for ulv. Det innebærer at det skal være mellom tre og seks ynglinger av ulv i Norge. Tre av disse må finne sted i revirer som i sin helhet ligger innenfor Norges grenser. Valpeull i revirer som ligger både i Norge og Sverige regnes som en halv yngling.

Det ble vinteren 2019-2020 registrert 56 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser. I tillegg ble det registrert 47-50 ulver som lever i grenserevir på begge sider av riksgrensen mot Sverige, ifølge Rovdata.

I 2019 ble det født valpekull i seks helnorske revir, samt fem kull i grenserevir og 34 kull i helsvenske revir. Ettersom valpekull i grenserevir teller som et halvt kull, tilsvarer dette 8,5 kull i Norge.

Bildet i toppen av artikkelen viser en ulv i Kynnareviret og benyttes med tillatelse fra fotograf Trond Burud.