Naturbruksalliansen klager på nei til felling utenfor ulvesonen: – Hvis dette skal være greit, spiller hele sonepolitikken fallitt

Naturbruksalliansen har sendt inn en klage over Fylkesmannen i Innlandets avslag på søknad om skadefelling etter ulveangrep i Rendalen og omtaler avslaget som et klart brudd på rovviltforliket. 

En storfebonde i Rendalen har opplevd gjentatt angrep på sine beitedyr de siste ukene. Det er bekreftet at det er den mye omtalte Elgå-ulven som står bak angrepene. Ulven er merket med en sender som gjør at forvaltningen hele tiden har oversikt over hvor den er.

– Avslaget utvider i praksis rovviltsonene på bekostning av beitedyra og strider mot Stortingets rovviltforlik, som framhever viktigheten av å gjennomføre en streng soneforvaltning, heter det i en pressemelding fra Naturbruksalliansen.

Sauebønder i eller inntil ulvesona har ved flere anledninger blitt oppfordret til å starte med storfe på grunn av rovdyr. Storfebonden i Rendalen opplevde ulveangrep gjentatte ganger og mistet til slutt en kalv, mens andre ble alvorlig skadet.

Katastrofe for bonden

Bonden Tollef Lau har brukt mye tid og krefter de siste dagene på å få oversikt over situasjonen og sanke dyra inn på innmarksbeite. 

Ulven har bitt kalven i bakbeina. Begge foto av skadd kalv: Tollef Lau

– Dette er helt katastrofe, egentlig, både dyrevelferdsmessig og for meg. Det har vært jobbing 24 timer i døgnet og det er et ekstremt stressnivå på dyra. Nå har vi omsider fått plukka inn alle, det var vi ferdig med klokka ett i natt. Vi har måttet redde det redde som reddes kan, sier Lau til Rovdyr.org.

Dyra beiter i et område i like utenfor ulvesonen, og Lau mener at om sonepolitikken skal fungere, så grensa være absolutt. Han har enn så langt fått dokumentert én bittskade, og sier han vet det er to til.

– Det største problemet er ikke alltid bittskader, men at dyra blir jaget av ulven og hvordan stresset det medfører skaper dårlig dyrevelferd, sier bonden. 

Prinispielle sider

Sterk uro hos beitedyra går utover tilveksten de skal ha på utmarksbeite. Det kan gi betydelige tap for bonden. 

– Muligheten til å hele tatt å drive utmarksbeite i det hele tatt i Østerdalen står på spill, så dette har helt klart noen prinsipielle sider ved seg, sier Erling Aas-Eng, leder i Naturbruksalliansen og styremedlem i Norges Bondelag til Rovdyr.org.

Erling Aas-Eng er leder i Naturbruksalliansen. Foto: Privat

Han mener saken i Rendalen viser at storfe i stedet for sau ikke er noen løsning i områder hvor ulven oppholder seg mer eller mindre permanent.

– Skal det være greit å forvalte rovdyra inn i beiteprioriterte områder? Det er det som skjer med både ulv i Østerdalen og bjørn i andre deler av landet, som vi har sett i sommer i Bardu og Grong. Hvis dette skal være greit, spiller hele sonepolitikken fallitt, sier Aas-Eng.

Miljødirektoratet uttalte nylig til avisa Nationen at det er uklart hvor mye som eventuelt skal til for at Elgå-ulven kan felles. Den regnes som genetisk viktig i en sørskandinavisk bestand preget av innavl.  

– Det å forvalte førstegenerasjon innvandret ulv fra Finland/Russland i et etablert revir, er en forvaltningsoppgave som det er lite forvaltningspraksis på i Norge. Og det foreligger ikke noen etablert praksis der det har blitt gitt fellingstillatelse på en slik type individ i Norge, som kan antyde noe om hvor lista for en slik tillatelse ligger. Det som er klart er at terskelen for å vedta felling av dyr som er definert som genetisk verdifulle vil ligge høyere, enn for de som ikke har en slik status, sa Vidar Seljevoll i Viltseksjonen hos Miljødirektoratet til Nationen tidligere denne uka.

Myndighetene kan varsle

Naturbruksalliansen mener at terskelen for å ta ut ulv som viser spesielle aggressivitet mot husdyr bør være spesielt lav i beiteprioritert område og forventer at ulv som er en direkte trussel mot beitedyra i beiteprioritert område tas ut eller flyttes umiddelbart av hensyn til dyrevelferden hos beitedyra og belastningen dette medfører for beitebrukeren.

– I de tilfellene ulven har radioklave, bør Statens naturoppsyn kunne varsle beitebrukeren om hvor ulven oppholder seg og når den nærmer seg beitedyra. Slik kan beitedyras sikkerhet ivaretas gjennom intensivert ettersyn i området, inntil en får fjernet trusselen som ulven representerer, skriver Naturbruksalliansen i sin pressemelding.

Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner. Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen-Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus.