Lagmannsretten opphever stans i lisensfelling av ulv

Borgarting lagmannsrett offentliggjorde fredag ettermiddag en kjennelse i ankesaken om lisensfelling av ulv i fire revirer innenfor ulvesona.

Lagmannsretten har i den enstemmige kjennelsen opphevet Oslo tingretts stans av lisensfelling. Partene må betale sine egne saksomskostninger.

Lisensfelling av ulv i de fire revirene Bograngen, Hornmoen, Slettås og Rømskog skulle egentlig ha begynt 1. januar, men ble utsatt som følge av at de tre organisasjonene NOAH, WWF og Foreningen Våre Rovdyr leverte krav om såkalt midlertidig forføyning i romjula.

Tingretten leverte i slutten av januar en kjennelse som gikk i saksøkernes favør, men Klima- og miljødepartementet anket. Det er denne anken som departementet nå har fått medhold i. Organisasjonen Utmarkskommunenes sammenslutning har vært partshjelper på departementets side.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide uttaler i en pressemelding fredag at han med tilfredshet konstaterer at lagmannsretten gir departementet medhold i at statens vedtak av 22. desember 2021 om å felle ulv tilhørende fire ulveflokker innenfor ulvesonen, er lovlig.

– Det betyr at det kan felles ulv innenfor ulvesonen i vinter. Vi vil sette i gang med lisensfelling så raskt som praktisk mulig, og vi vil om nødvendig vurdere tiltak for å sikre at hele kvoten kan tas ut i år. Jeg er opptatt av å føre en forvaltning av ulv innenfor rammene av Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven og i tråd med bestandsmålet, sier Eide i pressemeldingen.

I kjennelsen fra Lagmannsretten heter det at «Slik saken er opplyst for lagmannsretten, har lagmannsretten kommet til at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at et etterfølgende søksmål om gyldigheten av departementets vedtak vil føre frem. Kravet er dermed ikke sannsynliggjort, og vilkåret for en midlertidig forføyning er etter tvisteloven § 34-2 første ledd ikke oppfylt.»

Dette innebærer at lisensfellingen i ulvesonen kan iverksettes som forutsatt, skriver departementet i sin pressemelding.

– Lagmannsrettens kjennelse om å tillate lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen er en seier for en balansert forvaltning av ulv. Den betyr at den todelte målsettingen om å ha både beitedyr og ulv i Norge kan ivaretas på en god måte. Med denne kjennelsen har vi fått en større aksept for en god forvaltning også innenfor ulvesonen, sier Eide.

Bildet av ulv øverst i artikkelen benyttes med tillatelse fra Norsk institutt for naturforskning / viltkamera.nina.no