Klart for ankesak om skudd mot ulv i Ulvåa-reviret

Eidsivating lagmannsrett skal behandle saken mot to menn som er blitt bøtelagt for sine handlinger under lisensfelling av ulv i Ulvåa-reviret innenfor ulvesona i februar 2023.

De to mennene har anket dommen fra Østre Innlandet tingrett fra februar i år, hvor begge ble avkrevd  14 000 kroner i bot, samt at de to ikke får delta i lisensfelling av rovdyr på ett år. I tillegg har tingretten fastsatt 3000 kroner i saksomkostninger for hver av de to.

Rovdyr.org har fått anken bekreftet av de to mennenes forsvarere, Helge Hartz og Jørn Mejdell Jakobsen.

– På vegne av min klient anføres det at tingrettens dom ikke er korrekt all den tid min klient ikke utsatte eller forsøkte å utsette ulven for noen unødige lidelser. Med bakgrunn i dette ble det anket over tingrettens bevisvurdering under skyldspørsmålet, samt lovanvendelsen, skriver Hartz i en e-post til Rovdyr.org.

Den andre forsvareren er mer tilbakeholden med å kommentere tingrettens dom: 

– Jeg prosederer ikke saker i media, så angrepene på tingrettens dom fremgår av anken og vil bli presentert for lagmannsretten, skriver Jacobsen i en e-post.

De to forsvarerne Jørn Mejdell Jakobsen og Helge Hartz. Foto: Svein Egil Hatlevik

Advokatenes to klienter ble i tingretten dømt for overtredelse av dyrevelferdsloven, i og med at retten fant det bevist at de med forsett utsatte en ulv for stor sannsynlighet for unødig lidelse.

Det er satt av tre dager i retten til ankesaken, som finner sted i oktober.

Ulvåa-reviret nord i ulvesona var ett av tre grenserevirer som ble vedtatt tatt ut på lisensfelling i desember 2022. Også revirene Juvberget og Kockohonka ble vedtatt felt, og ulvene ble her felt på svensk side av grensa.

Ulven som står i sentrum for rettssaken, ei tispe på 23 kilo, ble felt 7. februar 2023 i Elverum kommune i Innlandet. Den var den første av i alt seks ulver som ble felt i Ulvåa-reviret i fjor vinter. 

Statens naturoppsyn anmeldte fire personer etter fellingen. Den ene har vedtatt bota, den andre fikk saken henlagt på bevisets stilling, og de to siste tok altså saken til retten etter ikke å ha vedtatt foreleggene,

Bildet øverst i artikkelen viser Hamar tinghus, ett av lokalene hvor saker i Eidsivating lagmannsrett finner sted. Bildet er tatt av Wikimedia-brukeren Andrez1 og benyttes under en CC BY-SA 4.0 Deed-lisens.