Tingretten dømte to menn fra Innlandet for skudd mot ulv på langt hold

Østre Innlandet tingrett har mandag dømt to menn fra Innlandet til 14 000 kroner i bot, samt at de to ikke får delta i lisensfelling av rovdyr på ett år. I tillegg må mennene betale 3000 kroner hver i saksomkostninger.

Ingen av mennene erkjente straffskyld etter tiltale da saken gikk for tingretten i Elverum de to siste dagene i januar. Dommen er i samsvar med aktoratets påstand hva angår størrelsen på bøtene, men påtalemyndigheten ønsket at mennene skulle fratas retten til å delta i lisensfelling av ulv i to år.

Begge er dømt for overtredelse av dyrevelferdsloven, i og med at retten finner det bevist at de med forsett utsatte en ulv for stor sannsynlighet for unødig lidelse.

Mennene deltok under lisensfelling av ulv i Ulvåa-reviret innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv 7. februar 2023, da ei tispe ble felt etter å ha blitt påskutt minst 16 ganger fra fem forskjellige skuddplasser.

Vurderer anke

Statens naturoppsyn anmeldte fire personer etter fellingen. Den ene har vedtatt bota, den andre fikk saken henlagt på bevisets stilling, og de to siste tok altså saken til tingretten etter ikke å ha vedtatt foreleggene,

Den ene av mennenes forsvarere, Jørn Mejdell Jacobsen, sier til Rovdyr.org at dommen er mottatt og at det vurderes om den skal ankes. Rovdyr.org har ikke lyktes å komme i kontakt med den andre fosvareren Helge Hartz.

Ulven var allerede påskutt da de to mennene med mindre en ti minutters mellomrom avfyrte skudd mot den. Derfor har forsvarerne argumentert med at skuddene ble løsnet som del av et ettersøk, og at målet med å skyte i en slik situasjon er å forkorte lidelsen for et dyr som loven krever at jegerne må anta er skadeskutt.

Retten har godtatt at kravene til skuddhold kan lempes på i en ettersøkssituasjon, men mener likevel at de to jegerne ikke har vært tilstrekkelig aktsomme.

Dømmes for tre av fire skudd

Den ene mannen, en 50-åring, har løsnet fire skudd mot ulven fra 147 meters avstand i stående skytestilling. Under det første hadde han et anlegg satt sammen av to skistaver.

«Retten har etter en samlet vurdering av [mannens] skuddsituasjon kommet til at det første skuddet mot ulv i gangfart på 147 meters hold var innenfor det som er forsvarlig under et ettersøk. Retten mener at han under disse forutsetningene hadde noe større treffsikkerhet, hensyntatt hans erfaring og skytterferdigheter», skriver dommerne. 

Det er dermed de tre påfølgende skuddene som utløser rettens reaksjon mot 50-åringen, fordi «de tre oppfølgingsskuddene hadde svært lav sannsynlighet for å treffe dyrets vitale treffområde»

«Ulven var på dette tidspunktet i full driv i skuddfelt preget av hindringer. Etter rettens vurdering var oppfølgingsskuddene uforsvarlige selv under ettersøk, og [50-åringen] økte i sterk grad faren for skadeskyting og unødig påkjenning og belastning for dyret», heter det i dommen.

«Uforsvarlig selv under ettersøk»

Den andre mannen, en 35-åring, løsnet fire skudd mot ulven fra 191 meters avstand uten anlegg i stående skytestilling.

«Samlet viser gjennomgangen at [35-åringen] hadde svært lav sannsynlighet for å treffe ulvens vitale treffområde. At ulven ble skadeskutt og at øvrige skudd var bomskudd, underbygger også at skuddene ikke var forsvarlig forberedt, planlagt eller plassert», står det i tingrettens dom.

Retten finner at 35-åringens skudd var uforsvarlig selv under ettersøk, og at han i sterk grad økte faren for skadeskyting og unødig påkjenning og belastning for dyret.

«Retten finner det bevist at [35-åringen] holdt det overveiende sannsynlig at det var fare for at ulvetispa ville bli skadeskutt, og handlet forsettlig», konkluderer tingretten.

Dommen kan ankes innen to uker fra forkynnelsesdato, som var 12. februar.