188 gauper skutt under jakta i Norge, Sverige og Finland

Gaupejakta kom og gikk som normalt i Norge og Sverige i år. I Finland har rettsvesenet satt en stopper for det aller meste av jakta.

Bestandsregulerende jakt på rovdyr skjer i praksis ikke i Finland for tida, forteller Harri Norberg, spesialplanlegger ved Finlands Viltcentral, i en epost til Rovdyr.org. 

– I vinter har det vært mye debatt om det finnes tilstrekkelig god begrunnelse for å jakte gaupe i bestandsregulerende hensikt, skriver han. 

Det er felt fire gauper under ordinær lisensfelling. Finlands Viltcentral åpnet i oktober for at 300 gauper skulle kunne felles. Beslutningen møttes med rettssaker, hvor Finlands naturskyddsförbund og lokale organisasjoner påklaget ulike 168 vedtak om dispensasjon fra fredningsbestemmelsene for gaupe, ifølge YLE, det finske motstykket til NRK. 

Naturskyddsförbundet samlet inn mer enn 50 000 euro, tilsvarende nesten 600 000 norske kroner, til rettssaker, ifølge den finske statskanalen.

I tillegg til de fire lisensfellingene er det hittil i år felt 35 gauper på skadefelling i reindriftsområdene, skriver Norberg i eposten til Rovdyr.org, som ble sendt fredag.

Harri Norberg er spesialplanlegger ved Finlands Viltcentral. Foto: Finlands Viltcentral

Finlands forvaltningsdomstoler har de siste årene fattet avgjørelser om både gaupe,  bjørn og ulv. 

– Hva jerven angår har også adgangen til skadefelling blitt svært begrenset, og skadefelling kan ikke finne sted innenfor Natura-områder med mindre det vitenskapelig kan dokumenteres at et uttak ikke vil svekke verdien som er årsaken til vernet av det aktuelle Natura-området, forklarer Norberg.

Et Natura-område er en EU-konstruksjon som legger føringer for arealer med arter eller naturtyper som anses som særlig verneverdige i et europeisk perspektiv.

Det finske naturressursinstituttet (Luke) estimerte i fjor at det finnes mellom 2390 og 2575 voksne gauper i Finland jaktsesongen, noe som tilsvarer 438 til 468 ungekull. Det jaktlige uttaket var 174 gauper i 2023. Etter beregingene har gaupestammen i Finland vokst de siste årene. 

– Uten jakt vil naturligvis veksten fortsette. Vi skal få en ny beregning av gaupestammen før sommeren, skriver Norberg.

Mer gaupe i Sør-Sverige

I Sverige var det til sammen 143 gauper på kvota, og av dem ble 139 felt.

I Dalarna var det tre gauper igjen på kvota da jaktperioden endte 31. mars. I Gävleborg stanset länsstyrelsen jakten da 29 av de 30 tildelte gaupene var felt i lenet, skriver avisa Svensk Jakt.

Årsaken til jaktstansen i Gävleborgs len var flere flere påskutte dyr, og dermed en overhengende risiko for overoppfylte kvoter, skriver Svensk Jakt. Länsstyrelsen mottok dessuten rapporter som indikerte at jakta ikke har foregått på riktig måte, blant annet med ureglementert bruk av bil.

I det svenske rovviltforvaltningssystemet er landet delt opp i tre regioner. I det nordlige forvaltningsområdet varer jaktperioden for gaupe fra 1. mars til 15. april, mens hele mars måned er jaktperiode i det midtre og og sørlige forvaltningsområdet.

Det har vært kvoter på gaupe i lenene Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro, Värmland, Västra Götaland, Östergötland, Kronoberg, Kalmar og Jönköping. 

Den svenske myndighetsorganet Naturvårdsverket oppdaterte mandag minimumsnivåene for gaupe, jerv og bjørn. Det nasjonale minimumsnivået for gaupe er på 870 individer, fordelt på 332 i det nordlige forvaltningsområdet, 347 i det midtre og 191 i det sørlige. 

Måltallet for det sørlige området er økt, siden gaupa er blitt mer utbredt i Sør-Sverige. Det sørlig området har dermed fått ansvar for sju nye ynglinger av gaupe, mens måltallet er blitt tilsvarende nedjustert i de to andre regionene. 

Den nyeste oversikten over den svenske gaupestammen beregner antall individer mellom 1192 og 1641, ifølge Naturvårdsverket. Det tilsvarer 242,5 ungekull.

Det felles norsk-svenske bestandsestimatet viser en økning på ni ungekull i 2022/23 sammenlignet med fjoråret. Det er påvist 314 familjegrupper i Sverige og Norge, hvorav 71,5 var i Norge, noe som er over bestandsmålet på 65 ungekull. 71,5 ungekull tilsvarer mellom 351 og 491 individer, ifølge Rovdata.

Gaupejakt i fem norske regioner

I Norge varer kvotejakta på gaupe fra 1. februar til 31. mars. Jegere har felt 45 gauper i løpet av jaktperioden, ifølge Miljødirektoratet. Av disse er 22 voksne hunndyr. 

I tillegg er ti gauper er tatt ut på skadefelling i Norge hittil i 2024, ifølge Miljødirektoratet

Fem av landets åtte rovviltregioner har åpnet for kvotejakt på gaupe i 2024. I tillegg har det vært kvotefri jakt i region 1 Vestlandet.

Region 2 – Buskerud, Telemark, Vestfold og tidligere Aust-Agder

I region 2 er det felt 19 gauper, hvorav åtte voksne hunner.

Lista under viser gaupene som er registrert skutt på innsynsløsningen Rovbase.no.

 • 16.02: Larvik kommune. Hunndyr på 17 kilo, voksen.
 • 10.02: Modum kommune. Hanndyr på 19 kilo, voksen.
 • 10.02: Bygland kommune (kvotefritt område). Hanndyr på 21 kilo, ukjent alder.
 • 08.02: Ringerike kommune. Hanndyr på 20 kilo, ukjent alder.
 • 07.02: Midt-Telemark kommune. Hunndyr på 16 kilo, ukjent alder.
 • 07.02: Fyresdal kommune. Hanndyr på 20 kilo, ukjent alder.
 • 07.02: Nissedal kommune. Hunndyr på 14 kilo, ukjent alder.
 • 07.02: Lier kommune. Hanndyr på 18 kilo, ukjent alder.
 • 05.02: Nissedal kommune. Hanndyr på 21 kilo, ukjent alder.
 • 03.02: Sigdal kommune. Hanndyr på 18 kilo, ukjent alder
 • 03.02: Hol kommune. Hunndyr på 14 kilo, ukjent alder
 • 02.02: Nore og Uvdal kommune. Hanndyr på 20 kilo, ukjent alder
 • 02.02: Notodden kommune. Hanndyr på 19 kilo, ukjent alder
 • 02.02: Modum kommune. Hanndyr på 19 kilo, ukjent alder.
 • 01.02: Sigdal kommune. Hunndyr på 15,5 kilo, vurdert til 1,5 år
 • 01.02: Seljord kommune. Hanndyr på 21,5 kilo, ukjent alder
 • 01.02: Hjartdal kommune. Hunndyr på 15 kilo, ukjent alder
 • 01.02: Ringerike kommune. Hunndyr på 16 kilo, alder ukjent

Det er i tillegg til registreringer i Rovbase felt ei hunngaupe i Vegårshei kommune 16. februar, ifølge nettsiden til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Region 3 – Oppland

I region tre er det felt sju gauper, hvorav fire voksne hunndyr.

Hos Rovbase.no er disse av gaupene publisert med følgende detaljer:

 • 02.03 Ringebu kommune. Hunndyr på 17 kilo, alder var 1,5 år (foreløpig vurdering)
 • 05.02 Gausdal kommune. Hunndyr på 13 kilo, alder ukjent
 • 04.02: Sør-Aurdal kommune. Hanndyr på 22 kilo, alder 3-4 år (foreløpig vurdering).
 • 03.02: Vågå kommune. Hunndyr på 16 kilo, ukjent alder
 • 01.02: Gausdal kommune. Hunndyr på 14 kilo, vurdert til 1,5 år
 • 01.02: Sør-Aurdal kommune. Hanndyr på 22 kilo, vurdert til 3 år

Hos Statsforvalteren i Innlandet har Rovdyr.org tidligere fått oppgitt at en hanngaupe er felt i Ringebu 6. februar, som ikke er synlig i basen.

Region 5 – Hedmark

I region 5 ble hunndyrkvota fylt første jaktdag, og dermed ble jakta stanset etter at to hanner og to hunner var skutt. Følgende informasjon er lagt ut på Rovbase.no.

 • 01.02: Elverum kommune. Hunndyr på 17 kilo, ukjent alder
 • 01.02: Rendalen kommune. Hanndyr på 18 kilo, alder mer enn to år (foreløpig vurdering)
 • 01.02: Stange kommune. Hanndyr på 22 kilo, ukjent alder
 • 01.02: Nord-Odal kommune. Hunndyr på 16 kilo, ukjent alder

Region 6 – Trøndelag og Møre og Romsdal

I region 6 er elleve gauper, hvorav seks voksne hunner, felt under ordinær kvotejakt, ifølge Rovbase.no.

 • 23.03: Rauma kommune. Hanndyr på 22 kilo, ukjent alder.
 • 01.03 Holtålen kommune. Hunndyr på 16 kilo, ukjent alder
 • 14.02: Melhus kommune. Hunndyr på 15 kilo, voksen.
 • 14.02: Selbu kommune. Hunndyr på 15 kilo, ukjent alder.
 • 14.02: Stjørdal kommune. Hanndyr på 26 kilo, ukjent alder.
 • 06.02: Tingvoll kommune. Hunndyr på 17 kilo, ukjent alder.
 • 06.02: Lierne kommune. Hunndyr på 18 kilo, ukjent alder.
 • 04.02: Tingvoll kommune. Hanndyr på 21 kilo, voksen.
 • 02.02: Rennebu kommune. Hanndyr på 25 kilo, alder var 3,5 år (foreløpig vurdering).
 • 02.02: Snåsa kommune. Hunndyr på 16 kilo, ukjent alder.
 • 02.02: Lierne kommune. Hanndyr på 21 kilo, ukjent alder.

Region 8 – Troms og Finnmark

I region 8 er tre gauper felt under ordinær kvotejakt, hvorav to voksne hunner.

Følgende detaljer er publisert på Rovbase.no:

 • 21.02 Balsfjord. Hunndyr på 16 kilo, fire år gammel (foreløpig vurdering).
 • 12.02: Tromsø kommune. Hunndyr på 16 kilo, seks år gammel (foreløpig vurdering).
 • 07.02 Balsfjord. Hanndyr på 18 kilo, alder var ukjent. 
 • 01.02: Nordreisa kommune. Hunndyr på 11 kilo, mindre enn ett år gammel (foreløpig vurdering).