Bondeorganisasjoner vil at bjørnebinne i Trøndelag skal skytes før den går i hi

Bjørnebinna NT125 har de siste årene oppholdt seg delvis innenfor og delvis utenfor yngleområdet for bjørn i Trøndelag. I de områdene hvor hunnbjørnen har oppholdt seg utenfor yngleområdet har det også vært store tap av utmarksbeitende sau, blant annet i Roktdalen i Snåsa.

I fjor sommer søkte Snåsa kommune om skadefelling på bjørn åtte ganger gjennom nesten to måneder før Statsforvalteren i Trøndelag til slutt åpnet for å skyte bjørnen etter den niende søknaden. Hensynet til NT125 var grunnen til alle de åtte avslagene. Etter at det ble åpnet for å felle binna i slutten av august, var det ikke binna som ble skutt, men en hannbjørn. 

Det nasjonale bestandsmålet for bjørn ble satt til 13 årlige ungekull i 2011, men målet er aldri innfridd. Derfor skal det også mye til for at binner med unger skal kunne tas ut på skadefelling. Foto her og øverst i artikkelen: Hermann Sotkajærvi

Det var Venstres Sveinung Rotevatn som var miljøstatsråd i fjor sommer. Siden den gang er en ny regjering kommet på plass, med mål om en mer restriktiv rovviltforvaltning. Regjeringen bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet har dermed innført en «midlere terskel» i forvaltningen av bjørnebinner, og i år åpnet Statsforvalteren for at bjørnebinna NT125 kunne felles allerede i juli. 

Resultat: To hannbjørner ble skutt i Snåsa, den første 2. september og den andre 6. september.

Til sammen er fire bjørner tatt ut på skadefelling i Trøndelag i år.

Krever uttak i høst

Ketil Trongmo er leder for Utmarksrådet i Norsk Sau og Geit. Sammen med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har organisasjonen sendt en anmodning til Klima og miljødepartementet om at bjørnebinna NT125 skal tas ut i løpet av høsten.

Organisasjonene viser til at binna over flere år har oppholdt seg i et område i Verdal, Snåsa og Steinkjer kommuner og angrepet sau. Bondeorganisasjonene ber om at uttaket utføres av Statens naturoppsyn med støtte fra de lokale skadefellingslagene.

– Vi mener at det som kan gjøres for å unngå skader i framtida, bør gjøres. I år er det felt to hanner i det samme området, og det er gode grunner til å tro at binna er paret i løpet av sommeren. Det å ta ut binna på vårsnø vil uansett bli konfliktfylt, og det blir enda verre om hun kommer ut av hiet med unger. Derfor mener vi det absolutt er best å få tatt ut binna på høsten, sier Trongmo til Rovdyr.org. 

Ketil Trongmo er leder for Utmarksrådet i Norsk Sau og Geit. Foto: Privat

I august kom Mattilsynet på banen gjennom et krav til ti beitebrukere i Snåsa og Steinkjer om at bøndene måtte sanke sauene tidligere av hensyn til dyrevelferden. Det ble ikke godt mottatt blant beitelagene

Trongmo berømmer det lokale skadefellingslaget for innsatsen gjennom sommeren, men mener situasjonen er blitt uholdbar for både beitebrukerne og dyra. 

– Man kan klare én sesong med store skader. Men å stå i dette år etter år er en stor psykisk belastning for bonden og gir uakseptabel dyrevelferd. Det blir dessuten umulig å fortsette med en fornuftig drift når beitebrukerne mister mye av avlsmaterialet til bjørn. Frustrasjonen er stor for dem som blir rammet, sier Trongmo.

– Den største utfordringen nå i høst er at ingen vet hvor binna oppholder seg. Derfor ber vi myndighetene sørge for hasteanalyse av DNA-materiale som kommer inn fra bjørn i området, sier han.

Ikke lett å finne

I Snåsa kan leder for det kommunale skadefellingslaget Kåre Selliås bekrefte at det ikke er noen nylige observasjoner av NT125. Han mener at sannsynligheten for nye bjørneobservasjoner kan øke litt framover, i og med at det er mye folk ute på elgjakt i skogen.

– Binna kan like gjerne ha trukket ut av det området hvor det har vært mye skader i sommer. Det pleier heller ikke å være bjørn i Roktdalen tidlig på våren, sier Selliås. 

Rovviltnemnda i Trøndelag og Møre og Romsdal (region 6) har på sin side sendt en anmodning til Miljødirektoratet om å iverksette uttak av bjørn på vårsnø neste år i kommunene Snåsa, Steinkjer og Verdal. Nemnda viser til at det har vært store skader forvoldt av bjørn de to siste beitesesongene. I år er det dokumentert minst 135 sau og lam tatt av bjørn i Roktdalen og rundt Skjækerfjella.

«Med bakgrunn i at det ikke er ønskelig med fast tilhold av binne utenfor forvaltningsområdet, og at den vedvarende skadesituasjonen mest sannsynlig ikke vil opphøre før binna er tatt ut, ber rovviltnemnda at Miljødirektoratet iverksetter uttak på vårsnø våren 2023, med målsetting om å få tatt ut binne NT125», heter det i rovviltnemnda sin henvendelse til direktoratet.

Ønsker uttak til våren

Nemndsleder Kari Anita Furunes er urolig for at binna kan komme til å tiltrekke seg nye hannbjørner også neste år.

– Vi ønsker uttak på vårsnø primært fordi det vil øke sjansen for å lykkes. Det er viktig å ikke glemme at dette er snakk om områder som er prioritert til beiting. Det kommer til å dukke opp bjørner her før eller senere uansett, men det kommer flere hannbjørner så lenge det er ei binne i området, sier Furunes til Rovdyr.org.  

Kari Anita Furunes er leder i Rovviltnemda i region 6. Foto: Svein Egil Hatlevik

Også hun er klar over muligheten for at binna kan få unger i løpet av vinteren.

– Hvis det skjer, så må en vurdere hva slags tiltak en skal sette inn. Det vi vet per dags dato er at binna er i området, og et uttak på vårsnø er det mest effektive ut i fra situasjonen slik vi kjenner den nå, sier Furunes. 

Forrige gang Statens naturoppsyn felte bjørn på vårsnø i Trøndelag var i hjemkommunen til Furunes – Meråker – i 2019. Den gangen var det snakk om en tre år gammel hannbjørn. Det skjedde etter store skader på sau sommeren i forveien.

Nemndslederen forteller at nemndas vedtak om å be Miljødirektoratet om uttak på vårsnø ble fattet i slutten av august i år. På dette tidspunktet var det ennå ikke felt noen bjørner i Snåsa.

– Jeg har forståelse for oppfordringen fra Sau og Geit, Bondelaget og Småbrukarlaget om at binna bør felles før hun går i hi. Det viktigste er at skadeomfanget må ned, sier Furunes. 

Nemnda har også søkt om midler til et prosjekt som skal gjøre det mulig å benytte løs, på drevet halsende hund til skadefelling av bjørn. 

– Det kan tenkes at slike hunder kan gjøre skadefellingen mer effektiv. Dersom det ikke lykkes, må vi ha flere hjelpemidler. Det har vært mange år med store skader fra bjørn i beiteprioriterte områder i Trøndelag, og slik kan det ikke fortsette, sier Furunes.