Bjørn felt i Snåsa – men én bjørn gjenstår på skadefellingsløyvet

Det er felt en hannbjørn i Snåsa nord i Trøndelag fredag formiddag, opplyser leder for det kommunale skadefellingslaget Kåre Selliås til Rovdyr.org.

– Bjørnen ble felt like før klokka 11 i Roktdalen. Den veier rundt 150 kilo. Vi fikk felt den etter en synsobservasjon av bjørnen tidlig i morges, sier Selliås.

Statsforvalteren i Trøndelag åpnet 18. juli for skadefelling av én bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner. Løyvet til å felle bjørn er siden fornyet flere ganger og dessuten utvidet til å gjelde to bjørner 9. august.

Beiterestriksjoner

Det har vært store bjørneskader på sau i området. Mattilsynet har vedtatt at ti sauebønder i beitelagene Raubeinsætra og Skjækra må sanke dyra sine tidligere hvis skadefelling av bjørnene lykkes. Vedtaket er blitt møtt med kraftige protester fra de berørte dyreeierne.

Gårdbruker Peter Asle Mona er lettet over at en bjørn er felt i Snåsa. Foto: Svein Egil Hatlevik

Peter Asle Mona er medlem av Skjækra sambeitelag og en av bøndene som har blitt pålagt tidlig nedsanking av Mattilsynet.

– Jeg berømmer den enorme innsatsen jaktlaget har lagt ned i sommer og håper de nå fortsetter og tar en til. De har nå fått forsterkninger av både jegere og hunder. Det er mulig å ta ut skadevoldende bjørn hvis man får nytte de mulighetene man har og ikke begrenses av idiotiske særregler knyttet til hvordan jakten skal utøves og hvilke hunder som benyttes, skriver Mona i en SMS til Rovdyr.org.

Han viser blant annet til at skadefellingslaget ikke har kunnet bruke løs, på drevet halsende hund for å kunne felle bjørnen.

Har søkt om hunder

Rovviltnemnda i Trøndelag og Møre og Romsdal har søkt Miljødirektoratet om et prøveprosjekt med bruk av slike hunder for å få tatt ut skadevolderne, skrev Trønder-Avisa tidligere i uka. Også i Verdal lenger sørøst for Steinkjer og Snåsa har bjørneangrepene vært omfattende i år.

– Vi har fulgt situasjonen i både Verdal og Snåsa tett i sommer, den tydelige utfordringen er at vi ikke har gode nok tiltak å sette inn når forholdene blir krevende når en bjørn skal skadefelles. Derfor ber vi direktoratet om å få starte et prosjekt der vi kan slippe hunder på bjørn, sier leder Kari Anita Furunes (Sp) i rovviltnemnda, til Trønder-Avisa.

Også i Hattfjelldal kommune i Nordland og i Tynset kommune i Innlandet er det fredag åpnet for skadefelling av bjørn. Det er funnet bjørnetatt sau i Gammeldalen i Tynset, og fellingstillatelsen ble raskt gitt, skriver avisa Østlendingen.

Klager på beiterestriksjonene

Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit og Norges Bondelag har bedt landbruks- og matministeren om å sette vedtaket om tidlig nedsanking til side.

– Dette er et beiteprioritert område som ligger sør for bjørnesona i Trøndelag. Det betyr at beitedyr skal ha fortrinnsrett, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff i en pressemelding.

– Dette vedtaket fratar beitebrukerne sårt trengte ressurser. I år har det vært store utfordringer med mye nedbør og vanskelige høsteforhold. Dermed blir utmarksbeitet enda viktigere for å ha nok fôr utover vinteren, fortsetter hun.