Skadefelling i Drammensområdet: – Hundene effektiviserer helt enormt

I et vedtak datert 11. mai ga Statsforvalteren i Oslo og Viken løyve til skadefelling av en ulv i Drammen og Lier kommuner og deler av Asker, Øvre Eiker, Lier og Holmestrand kommuner. Siden er også deler av Kongsberg kommune innlemmet i fellingsområdet. 

Ulven ble først observert på Hurumlandet. Vedtaket om skadefelling ble fattet med henvisning både til et stort antall sau på innmarksbeite i området og at det ikke er lenge før det slippes sau på utmarksbeiter i nærliggende områder.

Har lært knep

Statsforvalteren har åpnet for bruk av løs, på drevet halsende hund. Haakon Borgen, regional skadefellingsleder i Søndre Buskerud, kan fortelle om seks aktive fellingsforsøk i løpet av 72 timer og tre tilfeller hvor hundene har drevet ulven. 

– Det har vært en del stang ut. Ulven har lært seg en del knep. Den følger asfaltert vei hvor det er vanskeligere å følge luktsporet etter ulven og den oppsøker bratt terreng hvor det er lettere å riste av seg hundene. Ulven gjør ett eller annet i disse brattene som vi ikke helt har forstått, sier Borgen til Rovdyr.org.

– Ulven har lagt på svøm i en del tilfeller, og da tar det gjerne litt tid før hundene følger etter. Det har også vært litt komplikasjoner knyttet til at ulven har oppholdt seg i tettbygd strøk, forteller han. 

I skrivende stund er ulven sist observert fredag kveld av et linjeryddingslag nordvest for tettbebyggelsen i Kongsberg.

Tispa Nova er blanting av amerikansk foxhund og russisk flekkstøver. Alle foto: Privat

De siste årene er løs, på drevet halsende hund tatt i bruk i økende grad for å effektivisere skadefelling av ulv på barmark i Norge. Målet er å unngå skadesituasjoner som på Hadeland i 2017 og i Nord-Østerdalen i 2018. På Hadeland tok én enkelt ulv flere hundre sauer og det tok mange uker før skadefellingsmannskapet lyktes med å felle den. Året etter var det flere ulver som tok sau i Nord-Østerdalen, og tapene av beitedyr ble enda større – og timebruken for skadefellingslaget satte rekord. 

– Det er som natt og dag sammenlignet med tidligere år når vi nå kan bruke disse hundene, sier Borgen. 

– Hundene effektiviserer helt enormt. Tidligere kunne vi sitte og vente i flere uker uten kontakt med ulven. Nå har vi vært veldig nær tre ganger, men tilfeldighetene har ikke vært på vår side. Vi har noen av de bedre hundene i Skandinavia til rådighet, og så lenge det er god vitring, finner de raskt fram til ulven, sier han.

«Vitring» er et jegerbegrep for hvor gode forholdene er for at hundene skal kunne følge et luktspor. Det bør ikke gå for lang tid fra ulven har passert til hunden slippes på sporet. Er det tørt, som det har vært på Østlandet de siste ukene, blir vitringen dårligere. Også vindretning og -styrke er blant faktorene som avgjør hvor god vitringen er.

Omfattende trening

Hundene som er blitt brukt under det pågående skadefellingsoppdraget er den seks år gamle russerstøveren Levis og fem år gamle Nova, som er en blanding av amerikansk foxhund og russisk flekkstøver.

Den seks år gamle russerstøveren Levis er lånt fra Sverige.

Levis er lånt fra Sverige, hvor han blant annet er blitt trent opp under lisensfelling av ulv vinterstid. Det er ikke tillatt å bruke løse hunder under lisensfelling av ulv i Norge. Tispa Nova har norsk eier, og har blitt trent mens hun har vært holdt i bånd under lisensfelling her til lands.

– Psyken til hundene er veldig viktig. Det er ikke alle hunder som tør å stå i direkte konfrontasjon under stålos med en ulv, så man merker raskt hvilke hunder som egner seg, sier hundeføreren og eieren av den ene hunden, som ikke ønsker å uttale seg under fullt navn, til Rovdyr.org.

Hundeføreren bruker mye tid og tilbakelegger mange kilometer hvert år for å trene hundene. Det er vanlig å trene en ung hund på rev først, og fungerer den bra til det, kan den også trenes på gaupe. Løs, på drevet halsende hund kan benyttes under ordinær jakt på både gaupe og rev i Norge. En annen mulighet er å dra til Sverige og trene hundene under lisensfelling av bjørn.

– Disse hundene kan brukes på alt av rovvilt, men er spesialisert på de store rovdyra. Det er viktig å avvenne hundene hvis de er interessert i annet vilt. Følger den rådyrspor, må den interessen bort. Det er veldig mange lukter og dyr i skogen som kan distrahere en hund, og en hund som skal brukes til skadefelling kan ikke være opptatt av annet vilt. Den skal la alle andre dyr være i fred, sier hundeføreren. 

Miljødirektoratet har utstedt kvote for betinget skadefelling av ulv som gjelder ut mai måned og som omfatter hele landet. Kvota var på sju dyr, og etter felling i Løten 3.. mai gjenstår seks ulver på denne kvota.